جواب فعالیت های درس پانزدهم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس پانزدهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۵ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس پانزدهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۵ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس ۱۵: هویت ایرانی ۳؛ هویت سیاسی ایران

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۹ جامعه شناسی دهم

درباره تفاوت جمهوری و دموکراسی از دیدگاه ارسطو گفت و گو کنید.
جواب: از دیدگاه ارسطو حکومتی که در آن اکثریت مردم بر اساس حقیقت و فضیلت حضور و فعالیت دارند، جمهوری می خواند؛ ولی حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد، دموکراسی می‌‌نامد.

جواب مقایسه کنید صفحه ۱۳۰ جامعه شناسی دهم

حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم در جمهوری اسلامی دارد؟
جواب: در لیبرال دموکراسی حضور مردم بر اساس اراده و خواست افراد و برای رسیدن به اهداف دنیوی است، زیرا لیبرال دموکراسی، حکومتی دنیوی و سکولار است و هیچ حقیقتی را که مستقل از خواست مردم باشد، به رسمیت نمی شناسد.
اما در جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات با خواست مردم و بر اساس احکام الهی و اسلامی تعیین می گردند. در این نظام، از یک سو مردم در نظام سیاسی به رسمیت شناخته می شود و از سوی دیگر، فعالیت آنها بر اساس عقاید و ارزش های اسلامی سازمان پیدا می کند.

مفاهیم اساسی صفحه ۱۳۱ جامعه شناسی دهم

مشروعیت، هویت سیاسی، قدرت، قدرت اجتماعی، جلب تبعیت، تبعیت با کراهت، تبعیت با رضایت، مقبولیت، اقتدار، سیاست، نظام سیاسی، جوامع جاهلی، لیبرالیسم، دموکراسی، جمهوری اسلامی، دین مداری یا دنیا مداری، مدینه فاضله

جواب خلاصه کنید صفحه ۱۳۱ جامعه شناسی دهم

_ جمهوری اسلامی نوعی نظام سیاسی است که در جهان اسلام مورد توجه امت اسلامی قرار گرفته است.
_ مدار مشروعیت، حق و باطل بودن است. انواع مشروعیت قدرت عبارت اند از: مشروعیت حقیقی و مشروعیت دروغین.
_ سیاست، اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به هدفی معین است.
_ در یک جهان اجتماعی، نظام سیاسی با نظام های فرهنگی، اقتصادی و … در تعامل می باشد.
_ ارسطو حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد، دموکراسی می نامد.
_ دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.