جواب درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پانزدهم جامعه یازدهم

جواب درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پانزدهم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس ۱۵: افق بیداری اسلامی

گفت و گو کنید صفحه ی ۱۲۵ جامعه شناسی یازدهم

به نظر شما مهم‌ترین شباهت و تفاوت انقلاب فرانسه با انقلاب اسلامی ایران چیست؟
شباهت: هر دو خواستار تغییر وضع موجود و یک شیوه‌ی نوین ساختار سیاسی بودند.
تفاوت: ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اسلامی بود؛ ولی انقلاب فرانسه آرمان‌های مدرن و سکولار داشت.

گفت و گو کنید صفحه ۱۲۹ جامعه شناسی یازدهم

درباره تفاوت حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسلامی با حرکت‌های اخیر بیداری اسلامی گفت‌وگو کنید.

تفاوت دو حرکت اجتماعی
نخستین بیدارگران اسلامی  حرکت های اخیر بیداری اسلامی
به دنبال اصلاح رفتار دولت های اسلامی بودند. بیشتر به تغییر نظام سیاسی در جهت ایجاد حکومت اسلامی می اندیشند (انقلاب)
بیشتر از ابزارهای فکری و غیرمسلحانه مانند دعوت، کتابت، تحصن، فتوا و… استفاده می کردند. از انواع روش های فکری و یا جهاد بهره می گیرند.
هدف نهایی آن ها وحدت کشورهای اسلامی بود و امت مسلمان را مخاطب قرار می دادند. به جز وحدت امت مسلمان، هدف های جهانی نیز دارند (مثل دفاع از محرومان) و نوع بشر را مخاطب قرار می دهند.
پیشرفت غرب را ناشی از عمل به آموزه های حقیقی اسلام می دانستند. ارزش های بنیادین غرب را ناسازگار با ارزش های اسلام می دانند.
ضمن آگاهی به خطر جوامع غربی(از بعد استعمار)، به پیشرفت و قدرت غرب اذعان داشتند. غرب معاصر را دچار بحران های متعدد اقتصادی، معرفتی و معنوی می دانند و تمدن اسلامی را رقیب اصلی تمدن غربی

تأمل کنید صفحه ۱۳۳ جامعه شناسی یازدهم

به نظر شما جهان اسلام در برابر محدودیت‌هایی که جهان غرب ایجاد می‌کند چه فرصت‌‌هایی دارد؟ درباره فرصت‌ها و محدودیت‌های پیشِ روی جریان بیداری اسلامی تأمل کنید. پاسخ:

فرصت های جریان بیداری اسلامی محدودیت های جریان بیداری اسلامی
در بسیاری از کشورهای مسلمان، نارضایتی های سیاسی نسبت به حکومت وجود دارد. اختلافات مذاهب متعدد اسلامی، امکان رهبری واحد یک جریان اسلامی را سلب می کند.
تجربه منفی استعمار و استثمار از سوی کشورهای غربی در بین مسلمانان، زمینه را برای پذیرش رویکردهای اسلامی فراهم می کند. بیشتر در سطح نظری است و قابلیت های عملی آن در عرصه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دانش و تکنولوژی و… و توان رقابت آن با غرب در عمل محقق نشده است.
وسعت و موقعیت جغرافیایی و ثروت های فراوان حاصل از نفت در کنار جمعیت زیاد و فرهنگ سنتی دین محور، موقعیت مناسبی برای جریان های فکری دینی است. منافع سیاسی کشورهای اسلامی با یکدیگر متفاوت و گاه متعارض است.

مفاهیم اساسی صفحه ۱۳۴ جامعه شناسی یازدهم

بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، فقه اجتماعی و سیاسی، کمپ دیوید، کودتای نوژه، جهان دو قطبی، انقلاب فرانسه، اندیشه‌های لیبرالیستی، مارکسیستی و سوسیالیستی

خلاصه کنید صفحه ۱۳۴ جامعه شناسی یازدهم

– بیداری اسلامی حاصل انتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جامعه ی اسلامی است.
– برخی دانشمندان انقلاب اسلامی ایران را نخستین انقلابی می‌دانند که پس از انقلاب فرانسه در سطح جهانی اتفاق افتاده است.
– انقلاب اسلامی ایران، انقلابی نبود که در چارچوب آرمان‌ها و ارزش‌های سکولار جهان غرب تعریف شده باشد.
– انقلاب اسلامی ایران، الگوی رفتاری خود را از فقه اجتماعی و سیاسی شیعی گرفت و متناسب با آن عمل کرد.
– انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹م با آرمان‌ها و ارزش‌های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بود.
– انقلاب اسلامی با بازگشت به اسلام و با اتکا به به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی، مسئله فلسطین را به‌عنوان مسئله‌ی جهان اسلام مطرح کرد.
– انقلاب اسلامی راه نوینی را فرا روی کشورهای جهان سوم قرار داد.
– مقاومت انقلاب اسلامی ایران در دهه‌ی نخست، موقعیت بلوک شرق را به‌عنوان تنها رقیب بلوک غرب متزلزل ساخت و موقعیت جهان اسلام را به‌عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.