جواب درس ۱۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲

جواب درس ۱۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲

گام به گام درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۱۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲

گام به گام درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۱۵: شیر و موش

جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۴ فارسی چهارم

۱- شیر، خطای موش را بخشید.
✅ درست

۲- صیّاد برای شکار شیر، دام نهاده بود.
❌ نادرست

۳- فقط افراد قوی می‌توانند به دیگران کمک کنند.
❌ نادرست

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۴ فارسی چهارم

۱- موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟
موش به التماس و گریه کردن افتاد و از شیر به عنوان سلطان جنگل تعریف کرد.

۲- هدف صیاد از گذاشتن دام چه بود؟
گرفتن گرگ

 ۳- از میان ویژگی های زیر، یک ویژگی برای شیر و یک ویژگی برای موش انتخاب کنید. از متن برای پاسخ خود دلیلی بیاورید.
باهوش قوی پنجه بازیگوش قدرشناس بزرگ منش ترس
موش: بازیگوش زیرا انقدر گوش شیر را گاز گرفت
قدرشناس زیرا موش چون حال شیر را دریافت *** از برای خلاص او بشتافت
شیر: قوی پنجه زیرا در تلاش بود که موش را له کند
بزرگ منش زیرا شیر از این لابه، رحم حاصل کرد

۴- از بیت زیر چه پندی می گیرید؟
«شیر چون موش را رهایی داد *** خود رها شد ز پنجه ی صیاد»
پاسخ: به دیگران کمک کن تا خدا تو را کمک کند.

۵- چرا موش به کمک شیر رفت؟
پاسخ: چونکه می‌خواست خوبی شیر را در حق خودش جبران کند.

جواب واژه آموزی صفحه ۱۱۴ فارسی چهارم

🟪- سبزه‌زار جایی است که پر از سبزه است.
🟪- گندم‌زار مزرعه‌ای است که در آن گندم روییده است.
🟪- نی‌زار جایی است که نی روییده است.

حالا شما بگویید:

🟧- نمک‌زار جایی است که …
پاسخ: پر از نمک است.
🟧- چمن‌زار جایی است که …
پاسخ: در آن چمن روییده است.
🟧- گل‌زار جایی است که …
پاسخ: در آن گل روییده است.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۲۱ فارسی چهارم

۱- در ابتدای داستان، چرا با اینکه نین درسش را خوانده بود، نتیجه خوبی نگرفته بود؟
پاسخ: چون برادر کوچکتر، دوستش و مادرش حواسش را پرت کرده بودند و او نتوانسته بود با تمرکز کافی درسش را بخواند

۲- خانم ژرمن بیشتر وقت خود را به چه کاری مشغول بود ؟
پاسخ: به نگهداری از باغ خود و گل ها.

۳- چرا با اینکه خانم ژرمن به نین گفته بود تا هر بار یکی از مرواریدها را کنار بگذارد، او برای همه مرواریدها درس را تکرار کرد؟
پاسخ: زیرا نین می‌خواست مطمئن شود که مرواریدها واقعا سحرآمیز هستند یا نه، پس آن ها را امتحان کرد.

۴- با وجود موفّقیت نین، چه مسئله‌ای باعث نگرانی او در مدرسه شده بود؟
پاسخ: چون فکر می‌کرد موفقیت از آن مروارید هاست و دیگران را گول میزد.

۵- به نظر شما مروارید اصلی چه چیزی بود؟
پاسخ: درس خواندن با تمرکز و دقت بیشتر و تکرار بیشتر درس ها

۶- جمله‌های زیر را با توجّه به متن داستان، مرتّب کنید:
۶️⃣- نین فکر می‌کرد علّت موفّقیت او مرواریدهای سرخ هستند و غمگین بود. ۶
۳️⃣- خانم ژرمن هفت مروارید به نین داد. ۲
۱️⃣- نین درس را بلد نبود و معلّم او را دعوا کرد. ۱
۲️⃣- بر عکس همیشه، نین به جای اینکه به باغ برود به اتاقش رفت و در آنجا درس خواند. ۳
۷️⃣- خانم ژرمن به او گفت: «علّت موفّقیت تو این است که با دقّت ✅ درست را خوانده‌ای». ۷
۵️⃣- حالا دیگر وقتی معلّم از نین درس می‌پرسید، پرسش‌ها را از اوّل تا آخر بلد بود. ۵
۴️⃣- نین مرواریدها را در دست گرفت و به تعداد آنها درسش را مرور کرد. ۴

جواب مثل صفحه ۱۲۲ فارسی چهارم

مثلی را که در شعر «شیر و موش» بود، پیدا کنید و در گروه درباره‌ی مفهوم آن گفت‌وگو کنید.
🟧- مفهوم شعر «شیر و موش» تو را یاد کدام یک از مثل‌های زیر می‌اندازد؟
– از هر دست بدهی از همان دست هم می‌گیری.✅
– هرکه بامش بیش برفش بیشتر.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۶ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس چهاردهم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.