جواب درس ۱۶ فارسی ششم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۵

جواب درس ۱۶ فارسی ششم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۵

گام به گام درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی

جواب درس ۱۶ فارسی ششم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۵

گام به گام درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی

گام به گام فارسی ششم ابتدایی / درس ۱۶ :: آداب مطالعه

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۳ درس ۱۶ فارسی ششم

۱- با توجه به متن، سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید.
جواب: ۱-آگاهی از سرگذشت پیشینیان
۲- به دست آوردن تجربه‌های فراوان
۳- بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی

۲- با توجه به سوره‌ی هود، چه چیزی موجب ثابت گرداندن دل میشود؟
جواب: داستان ها و اخبارهای پیامبران

۳- منظور نویسنده از بیان عبارت زیر چیست؟
«سخنان محال و گزاف نگوید که در چشم مردم سبک شود.»
جواب: اینکه سخنان بیهوده و غیرواقعی باعث بی اعتبار شدن ما میشود.

۴- واعظ کاشفی میگوید: «نظم در قصه خوانی چون نمک است در دیگ؛ اگر کم باشد، طعام بی‌مزه بود و اگر بسیار گردد، شور شود؛ پس اعتدال نگاه باید داشت.»
آیا با این گفته موافقید؟ مثالی از درس های گذشته بیان کنید که نظر شما را تأیید کند.
جواب: بله ،در درس «راز زندگی»، نظم و ترتیب در روایت داستان، به درک بهتر داستان کمک کرده است.

۵- چرا باید در آغاز یا پایان نوشته از شاعر یا نویسنده‌ی آن یاد کرد؟
جواب: برای احترام گذاشتن به شاعر و یا نویسنده و آگاه شدن مردم از نام شاعر.

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ درس ۱۶ فارسی ششم

۱- در مصراع «به گیتی به از راستی پیشه نیست» خوانش دو واژه «به» چگونه است؟ جواب:
به اول، حرف است و می‌خوانیم: به = ب + ه (ِ)
به دوم، صفت است به معنای بهترو می‌خوانیم: به = ب + ه (ه)

۲- بیت «گشاده ست بر ما در راستی چه کوبیم خیره در کاستی» به چه مفهومی اشاره دارد؟
جواب: وقتی به راحتی میتوان به سمت راستی برویم ، چرابیهوده اصرار داریم که به سمت گژی و نادرستی برویم. (تأکید بر راستگویی دارد)

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۶ فارسی ششم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس هفدهم فارسی ششم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱۵ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.