جواب درس ۱۶ فارسی نهم؛ صفحه ۱۲۱، ۱۲۲

جواب درس ۱۶ فارسی نهم؛ صفحه ۱۲۱، ۱۲۲

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس شانزدهم فارسی نهم

جواب درس ۱۶ فارسی نهم؛ صفحه ۱۲۱، ۱۲۲

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس شانزدهم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۱۶ :: آرزو

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ فارسی نهم

۱- چرا شاعر می‌گوید: انسان باید دشمن هم داشته باشد؟
جواب: دوستان همواره سعی می‌کنند که یکدیگر را تایید کنند و همین تایید و تصدیق دوستانه سبب می‌شود که خیلی از ایرادها و نقایص فرد پنهان بماند، اما دشمنان به هر دلیل نکاتی را یادآوری می‌کنند که سبب می‌شود غرور کاذب فرد شکسته شده و متوجه نقایص خود شود و در صدد رفع عیب‌هایش برآید.

۲- چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است؟
جواب: زیرا اگر ثروت و پول بر انسان حاکم باشد، آگاهی و معرفت را از انسان خواهد گرفت و انسان را به هر سمت و سویی خواهد کشاند، انسان باید پول و ثروت را در اختیار خود بگیرد و در جهت خوب و مثبت به کار بندد و حاکم و فرمانروای پول خود باشد.

۳- اگر شما به جای شاعر بودید، برای دوستانتان چه آرزوهای دیگری داشتید؟
جواب: آرزو می‌کردم همیشه سلامت باشند و بیماری هیچ‌گاه به سراغشان نیاید.
آرزو می‌کردم قبل از مرگشان آقا امام زمان (عج) ظهور کند.
آرزو می‌کردم عاقبت به خیر شوند و…

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۲۲ فارسی نهم

۱- درباره مهم‌ترین و زیباترین نکته درس گفت‌وگو کنید.
جواب: دو مورد از زیباترین جملات درس را می‌توان به نکاتی که درباره پول و ثروت و انسان و این که کدام یک ارباب دیگری باشد بهتر است و آرزومندی داشتن دشمن برای دوست اشاره کرد.

۲- درباره سه آرزوی خود و راه رسیدن به آنها، گفت‌وگو کنید.
جواب: هر کدام آرزوی خود را مطرح کرده و سپس راه حل های رسیدن به آرزو را بررسی کنید به نظرات هم احترام بگذارید و به همه فرصت بیان آرزوها را بدهید. برای مثال:
آرزوی ظهور آقا امام زمان (عج) = فرستادن صلوات و آماده سازی مقدمات ظهور با گناه نکردن
آرزوی داشتن شغل مناسب در آینده = برنامه ریزی و خواندن درس و توکل به خداوند و…

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۲۲ فارسی نهم

۱- برای هر واژه، دو هم خانواده بنویسید و در جدول قرار دهید.

غرّه غرور مغرور
اعتماد معتمد تعهد
احساس حس محسوس
اعتراض معترض معارض

۲- یکی از بندهای درس را که بیشتر می‌پسندید انتخاب کنید و دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.
جواب: همچنین، برایت آرزومندم صبور باشی نه با کسانی که اشتباهات کوچک می‌کنند که این کار ساده‌ای است بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ می‌کنند.
دلیل انتخاب: به خاطر اینکه به شخصیت انسان شکل دیگری می‌دهد و روحیه گذشت را تقویت می‌کند.

۳- ساخت هر واژه را مشخّص کنید.
پرنده، دشمن، شادمان، خدمتگزار، هواپیما، سردبیر، راه‌آهن، تعمیرگاه، نی‌زار، آبراه، فکر، ساده، آرزومند

ساده مشتق مرکب
پرنده شادمان آبراه
دشمن تعمیرگاه خدمتگزار
فکر نی‌زار هواپیما
ساده آرزومند سردبیر
 – –  راه آه

جواب درس ۱۶ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.