جواب درس ۱۶ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۳

جواب درس ۱۶ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۳

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس شانزدهم فارسی هفتم

جواب درس ۱۶ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۳

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس شانزدهم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۱۶ :: آدم آهنی و شاپرک

جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۱ فارسی هفتم

۱- چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
جواب: چون به او گفته بود تروم عزیزم.

۲- چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤالات جواب درست نمی‌داد؟ 
جواب: زیرا از مرگ شاپرک دگرگون شده بود و تلاش می‌کرد پاسخی خارج از آن چه برنامه ریزی شده است، بدهد.

۳- آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟ 
جواب: شاپرک با محبت و مهربانی در وجود آدم آهنی حس و عاطفه ایجاد کرده بود. محبت توانایی تغییر همه، حتی آدم آهنی را دارد.

جواب سوال پایین صفحه ۱۵۱ فارسی هفتم

 آیا می‌ توانید بن فعل و شناسه فعل آینده را بگویید؟
جواب: رسیدن ، داشتن انداختن ، گرفتن ،

جواب کار گروهی صفحه ۱۵۲ فارسی هفتم

۱- درباره شخصیت‌های داستان این درس گفت‌وگو کنید.
جواب: شاپرک نماد انسان‌های مهربان
آدم آهنی نماد انسان‌های بی‌عاطفه‌ای که در جامعه وجود دارند.
انسان‌های مهربان به دیگران کمک می‌کنند ولی انسان‌های بی‌عاطفه رفتار مناسبی با دیگران ندارند و نسبت به آنها بی‌تفاوت می‌باشند.

۲- یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت‌های آن را بررسی کنید. جواب: 
داستان پینوکیو
عروسک چوبی که پدر ژپتو آن را می‌سازد و با نثار مهربانی او خلق و خوی انسانی می‌یابد. گربه نره و روباه مکار نیروهای پلید وجود او هستند که در تلاش هستند او را از درجه انسانی پایین بیاورند و پری مهربان نماد نیروی عشق و محبت است که در هر بار به او کمک می‌کند. در نیمه‌ی داستان پینوکیو تحت تأثیر نیروی پلید وجودش تبدیل به حیوان می‌شود و در نهایت با تأثیر عشق درونی، به شکل انسانی کامل درآمده و روحش متعالی می‌شود.

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۱۵۳ فارسی هفتم

۱- ترکیب‌های وصفی و اضافی را مشخّص کنید.
درخت بلوط: ترکیب اضافی
احساس خوب: ترکیب وصفی
افراد سرشناس: ترکیب وصفی
صدای بلند: ترکیب وصفی
مربای زردآلو: ترکیب اضافی
اسم من: ترکیب اضافی

۲- برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.
مطئمن: اطمینان
سؤال: مسئول
قصّه: قصص
توجّه: وجهه

۳- در جمله‌های زیر نهاد، مفعول و متمم را معیّن کنید.
– شناسنامه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی‌کند. 
نهاد: شناسنامهٔ ما
مفعول: عمر حقیقی ما
– فرصت‌های خوب و عزیز می‌گذرند. 
نهاد: فرصت های خوب و عزیز
– دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند. 
نهاد: دانش آموزان
مفعول: شهید رجایی
– آفتاب برگل‌ها و سبزه‌ها می‌تابد.
نهاد: آفتاب
متمّم: گل ها و سبزه ها

۴- فعل‌های «ایستادند، می‌آید، پرسیدند، گفت» را به فعل آینده، تبدیل کنید.
ایستادند: خواهند ایستاد
می‌آید: خواهد آمد
پرسیدند: خواهند پرسید
گفت: خواهد گفت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.