جواب درس ۱۶ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷

جواب درس ۱۶ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷

گام به گام درس شانزدهم نگارش سوم

جواب درس ۱۶ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷

گام به گام درس شانزدهم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم /  درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۹۳ درس شانزدهم نگارش سوم

۱-از روی پنج سطر اول  درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: جنگل پهناور و زیباست. صدای آرام نسیم در همه جای جنگل، شنیده می‌شود. گاه نیز غُرّش و زوزه‌ی جانوران، سکوت جنگل را می‌شکند.
اگر روزی با هواپیما از بالای جنگلی بگذری، فرشی سبز، زیبا و گسترده می‌بینی که گاه صدها کیلومتر از زمین را پوشانده است. در این جنگل‌ها چه می‌گذرد؟ نمی‌دانیم. شاید پلنگی بر شاخه‌ی درختی، در کمین نشسته باشد. شاید میمون‌های بازی‌گوش، بر شاخه‌ها مشغول بازی باشند. شاید فیل‌ها و کرگدن‌ها مشغول آب‌تنی در رودخانه‌ای باشند که از جنگل می‌گذرد.

جواب صفحه ۹۴ درس شانزدهم نگارش سوم

۲- کلمه های زیر را با دقت بخوان.
کاغذ ـ ماسه ـ اکسیژن ـ ویران ـ حفظ ـ غوطه ـ مواظبت ـ آغاز ـ مناطق ـ روزگاری ـ مراقب ـ قایق

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آنها را بنویس.
پاسخ: کاغذ – اکسیژن – ویران – حفظ – مواظبت – آغاز – روزگاری – مراقب – قایق

۳- با کلمه های زیر، جمله بساز.
خطرناک:
بازی با کبریت بسیار خطرناک است.
دردناک:
خوردن انگشت کوچک پا به پایه ی میز دردناک است.
تابناک:
هر روز صبح، خورشید تابناک از مشرق طلوع می کند.

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۹۵ درس شانزدهم نگارش سوم

۱- از متن درس جمله هایی را پیدا کن که این کلمه ها، در آنها آمده است. سپس از روی جمله ها بنویس.
غرّش ـ گسترده ـ مشغول ـ پهناور ـ استراحتجواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۹۵ درس شانزدهم نگارش سوم

پاسخ: گاه نیز غرّش و زوزه ی جانوران، سکوت جنگل را می‌شکند. اگر روزی با هواپیما از بالای جنگلی بگذری ، فرشی سبز، زیبا و گسترده می بینی. شاید میمون های بازیگوش، بر شاخه ها مشغول بازی باشند. جنگل پهناور و زیباست. اگر جنگل نباشد، یکی از بهترین محل های استراحت و گردش از انسان گرفته می شود.

۲- متن زیر را با دقت بخوان و از روی کلمه  هایی که مشخص شده است، بنویس.
جنگل، درخت های انبوه و تناور دارد. گاهی میمون های بازیگوش بر شاخه های درختان مشغول بازی هستند. اگر جنگل نبود کمد، در و پنجره و کاغذ به وجود نمی آمد
پاسخ: تناور ، مشغول ، کمد ، کاغذ

۳- مانند نمونه، جدول را کامل کن.

محمّد دید. محمّد چه چیزی را دید؟  محمّد جنگل زیبا را دید. 
نرگس ملاقات کرد. نرگس چه کسی را ملاقات کرد؟ نرگس دوستش را مالقات کرد.
معلم خواند. معلّم چه چیزی را خواند؟  معلم کتاب درسی را خواند.

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۹۶ درس شانزدهم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.
به دست خود درختی میشناسم *** به پایش جوی آبی می کشانم

۲- به کلمه های زیر دقت کن. با نشانه ی آخر هر کلمه، واژه ی بعدی شروع میشود. این کار را ادامه بده و جاهای خالی را کامل کن.
پرندگان ← نسیم ← میمون ← نیاززمیننشستههواپیماآرام

از بین کلمه های بالا، سه کلمه را به دلخواه انتخاب کن و در یک جمله به کار ببر.
پاسخ: هواپیما آرام آرام از زمین بلند می شود.

۳- قطعات این جورچین، به هم ریخته اند. آنها را مطابق با شماره های جورچین، شماره گذاری کن. سپس جمله ی روی آن را بخوان و بنویس
مانند تصویر زیر شماره گذاری کنید. پاسخ:
جواب هنر و سرگرمی صفحه ۹۶ درس شانزدهم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۹۷ درس شانزدهم نگارش سوم

این بند را کامل کن.
پرچم ایران، سه رنگ دارد.

پاسخ: سبز، سفید و قرمز رنگ های پرچم ما هستند. رنگ سبز به معنی آبادی و آبادانی کشور عزیزمان است. رنگ سفید به معنی صلح و دوستی است. ما مردم ایران همیشه طرفدار صلح و دوستی هستیم و ب رای انجام هیچ جنگی پیشقدم نشدیم. رنگ قرمز نشانه ی خون شهیدان است. این شهیدان برای سربلندی و سرافرازی کشور عزیزمان جنگیده اند. ما مدیون این شهیدان هستیم و راه ایشان را ادامه می دهیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.