جواب درس ۱۶ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۷۸ ، ۷۹

جواب درس ۱۶ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۷۸ ، ۷۹

گام به گام درس شانزدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۱۶ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۷۸ ، ۷۹

گام به گام درس شانزدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۱۶: طبیعت زیبا

جواب فکر می‌کنم صفحه ۷۸ هدیه ها دوم ابتدایی

خدا دوست دارد ما انسان‌ها تمیز و پاکیزه باشیم، زیرا…
پاسخ: پاکیزگی از نشانه های یک فرد خوب و مسلمان است .

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۷۸ هدیه ها دوم ابتدایی

ما می‌خواهیم همیشه کلاس تمیز و مرتّبی داشته باشیم. اکنون مشورت می‌کنیم.

نظر من این است که … .
پاسخ: روی زمین زباله نریزیم ، زباله های روی زمین را جمع کنیم

بیایید همه با هم تصمیم بگیریم …. .
پاسخ: هر چند وقت یکبار کلاس و مدرسه را تمیز کنیم

جواب امین و مینا کنیم صفحه ۷۸ هدیه ها دوم ابتدایی

امین و مینا در مورد طبیعت و زیبایی‌های آن صحبت می‌کنند.
امین: من در طبیعت می‌توانم …………….. .
پاسخ: نعمت های کختلف خداوند را ببینم .

مینا: طبیعت زیبا …………….. .
پاسخ: نعمت خداست که به ما بخشیده است .

امین: اسلام، دینِ………………. است.
پاسخ: تمیزی

مینا: من برای تمیز نگه‌داشتن طبیعت، …………….. .
پاسخ: زباله ها را جمع می کنم.

امین: من هم …………….. .
پاسخ: زباله ها را روی زمین نمی ریزم .

جواب ببین و بگو کنیم صفحه ۷۹ هدیه ها دوم ابتدایی

در هر تصویر چه می‌بینی؟ با کمک دوستانت برای هر کدام، نام مناسبی انتخاب کنید.جواب ببین و بگو کنیم صفحه ۷۹ هدیه ها دوم ابتدایی