جواب درس ۱۷ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۵

جواب درس ۱۷ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۵

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس هفدهم فارسی هفتم

جواب درس ۱۷ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۵

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس هفدهم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۱۷ :: ما می‌توانیم

جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۹ فارسی هفتم

۱- دانش‌آموزان چه جمله‌هایی روی برگه‌های خود می‌نوشتند؟ 
جواب: جمله‌هایی که نشان دهنده عدم توانایی آنها در انجام دادن کاری بود مانند: من نمی‌توانم به توپ فوتبال ضربه بزنم، من نمی‌توانم کاری کنم که مرا دوست داشته باشند و…

۲- چرا دونا از دانش‌آموزان خواسته بود که «نمی‌توانم»های خود را بنویسند؟
جواب: زیرا می‌خواست به دانش آموزان بفهماند کاری نیست که انسان نتواند انجام دهد و بچه‌ها باید ناتوانی را از زندگی و ذهن خود پاک کنند و باور داشته باشند که برای انجام هر کاری توانا هستند.

۳- منظور بازرس از جمله «فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟ 
جواب: با این حرکت، دانش آموزان همیشه به یاد این روز و مراسم تدفین «نمی‌دانم» می‌مانند و هرگاه کلمه‌ی «نمی‌توانم» را می‌شنود، یاد مراسم تدفین و ترحیم آن می‌افتد.

 ۴- چرا آقای دونا از بچه ها خواست که نمی توان های خود را داخل خاک بگذارند؟
جواب: زیرا می خواست به بچه ها بگوید که من می توانم برای همین مراسم تدفین نمی توانم را بر گزار کردیم.

جواب کارگروهی صفحه ۱۶۰ فارسی هفتم

۱- درباره شخصیت‌های داستان «ما می‌توانیم» گفت‌وگو کنید. جواب: 
شخصیت معلم: نماد انسان های دانا و خردمند و خلاق که درس زندگی را می آموزند. ودراینجا فردی که غلبه بر مشکلات و نقاط ضعف را می آموزد.
شخصیت دانش آموزان: انسان ها که هریک به نوعی درگیر ناتوانی ها ونقاط ضعف خود هستند
شخصیت بازرس: یک راوی وکسی که ناظر براین داستان بوده.

۲- یکی از داستان‌های قرآنی را بخوانید و درباره شخصیت‌ها و محتوای آن تحقیق کنید. 
جواب: داستان حضرت یوسف که در آن یوسف دارای برادرانی می‌باشد که با حسد به او کینه ورزی می‌کنند و او را در چاهی حفر می‌کنند و او را در چاهی حفر می‌نمایند. برده فروشان یوسف را از چاه خارج و سپس به عزیز مصر فروختند. یوسف توانست با ایمان به خدا پس از عزیز مصر جانشین او شود و با تدبیر و اندیشه به مردم فقیر و قحطی زده کمک رساند و برادرانش که دچار فقر شده بودند به او روی آوردند و یوسف با بزرگواری به آنان نیز کمک کرد.

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۱۶۰ فارسی هفتم

۱- واژه‌های ساده و غیرساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.
ساده: روز، دست، شاگرد، کاغذ، گوش
غیر ساده: ورقه، خاکی، سخنرانی، نمادین، تخته

۲- ده کلمه مهمّ املایی از پنج درس گذشته، انتخاب کنید و بنویسید.
جواب: مأمن، لحن، مدهوش، اخلاص، محزون، محدب، مصاحبت، ملاعت، اذیت، حصار

۳- برای هر یک از کلمه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
وسط: واسطه، وساطت
اطاعت: مطیع، مطاع
رحمت: رحیم، ترحیم
اعلامیه: اعلام، علائم

۴- جدول زیر را حل کنید. جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۱۶۰ فارسی هفتم۱- اصطلاحی در رایانه و نام کوچک نویسنده آخرین درس کتاب⇐ کلیک
۲- نام یکی از کشورهای امریکایی⇐ کوبا
۳- مادر در عربی⇐ ام
۴- اهل کرمان⇐ کرمانی
۵- همان «اُحد» است. یکتا
۶- از انواع جمله⇐ امری
۷- این نوع جمله، خبری را می‌رساند. خبری
۸- تمنّا، درخواست⇐ خواهش
۹- به معنای نکوهش است. سرزنش
۱۰- منفی فعل امر⇐ نهی
۱۱- واژه‌ای که با نام «نیما» پدر شعر نو فارسی می‌آید. یوشیج
۱۲- درخت همیشه سبز⇐ کاج

جواب درک و دریافت صفحه ۱۶۵ فارسی هفتم

۱- به نظر شما، راز پیروزی‌های پسر جوان، چه بود؟
جواب: مشورت با پدر پیرش و استفاده از تجربیات او

۲- چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟
جواب: قبل از هر کسی سلام کنیم، مغرور نباشیم، مهربان باشیم، همه را با یک چشم ببینیم، به دیگران احترام بگذاریم، در کار خیر شریک شویم، دست ضعفا را بگیریم، به پدر و مادر تا آخرین لحظه احترام بگذاریم و حرف‌هایشان را گوش دهیم و…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.