جواب درس ۱۷ نگارش سوم؛ صفحه ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳

جواب درس ۱۷ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲

گام به گام درس هفدهم نگارش سوم

جواب درس ۱۶ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷

گام به گام درس هفدهم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم /  درس هفدهم: چشم های آسمان

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۹۸ نگارش سوم

۱- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، پر کن.
آسمان صاف و زیباست و ستاره ها با …درخشش… خاصی آن را .…آراسته اند… از ستاره …سراغ… خورشید را گرفتم. حس …عجیبی… داشتم. آسمان چقدر گسترده و …وسیع… است. میخواستم فریاد بزنم و از خدای بزرگ برای آفرینش این همه زیبایی و …عظمت… تشکر کنم.


۲- از متن درس، به خودت املا بگو.
پاسخ: ستاره گفت: «خورشید هرگز نمی‌خوابد و همیشه مشغول نورافشانی است. در هر شبانه‌روز، زمین یک‌بار دور خود می‌چرخد. در این چرخش، وقتی روبه‌روی خورشید قرار می‌گیرد، روز می‌شود و تو خورشید را می‌بینی و می‌توانی با او احوال‌پرسی کنی. خورشید ستاره‌ای است که زمین، سالی یک‌بار، دور آن می‌چرخد. چهار فصل زیبا، که هدیه‌ی خداوند مهربان است، نتیجه‌ی این چرخش عظیم و باشکوه است.»

جواب صفحه ۹۹ نگارش سوم

۳- مانند نمونه، ابتدا وصل کن، سپس کامل کن. جواب صفحه ۹۹ نگارش سوم


۱- کلمه ها و عبارت  های زیر را با دقت بخوان. جواب صفحه ۹۹ نگارش سوم

آنها را در درس پیدا کن و از روی آنها بنویس.
پاسخ: رخت خواب – پشت بام – غرّش – درخشش – نقطه های نورانی – مناطق وصل کردن – غرق تماشا – هیجان انگیز – بی نهایت – سرا غ – نور افشانی چهار فصل زیبا – شبانه روز – چرخش عظیم – مسافرت فضایی

جواب صفحه ۱۰۰ نگارش سوم

۲- کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.جواب صفحه ۱۰۰ نگارش سوم


۳- مطالب مهمی را که از درس آموختی، یادداشت برداری کن.
پاسخ: ستاره ها همان چشمان آسمان هستند که در شب می درخشند. آسمان بسیار گسترده و وسیع است. خورشید هرگز نمی خوابد و همیشه مشغول نورافشانی است. زمین در هر شبانه روز یک بار دور خود می چرخد. در این چرخش وقتی ما رو به روی خورشید قرار می گیریم، روز می شود و می توانیم خورشید را ببینیم و اون قسمتی که پشت زمین است شب می شود.

جواب صفحه ۱۰۱ نگارش سوم

۱- از روی سرمشق، با خط خوش و زیبا بنویس.

خدایا چنان کن که فرجام کار      تو خوشنود باشی و ما رستگار


۲- آرزوی خود را در یک جمله بنویس.
پاسخ: من دوست دارم در زندگی آدم موفقی باشم.


۳- کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا، با خط راست به هم وصل کن.جواب صفحه ۱۰۱ نگارش سوم

جواب صفحه ۱۰۲ نگارش سوم

به موضوع «آب» فکرکن. آن را به موضوعهای کوچکتر تقسیم کن. یک موضوع را انتخاب کن و در مورد آن، یک بند بنویس. در نوشتن جمله‌ی موضوع، دقت کن.
موضوع کلی: آب
موضوع کوچکتر:  تصفیه آب

می‌‌خواهم برایتان توضیح دهم که آب چگونه تصفیه می‌شود. همان طور که می‌دانیم حیات موجودات عالم به آب وابسته است. زندگی انسان ها هم به آب وابسته است. وقتی آب به صورت باران به زمین می آید توسط رودها به سمت سد برده می شود. در سد، آب توسط لوله هایی به تصفیه خانه برده می‌شود. در آنجا گل و لای موجود در آب را می گیرند و آن را از چندین لایه می گذرانند تا کاملاً شفاف و صاف شود. سپس به آن مواد میکروب کش اضافه می کنند تا تصفیه شود و باز هم توسط لوله ها به خانه های ما برسد .

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۱۰۲ نگارش سوم

۱- با توجه به کلمهی داده شده جمله را بازنویسی کن.
🔹دانش آموزان کتاب را خواندند.
الف) مریم و خواهرش کتاب را خواندند. (مریم و خواهرش)
ب) مریم و خواهرش کتاب را دیدند. (دیدند)
ج) مریم و خواهرش مجلّه را دیدند. (مجلّه)
د) مریم و خواهرش مجلّه را خریدند. (خریدند)


۲- در داستان «افتادن از آسمان» مرد زور گو از اینکه گفت: «من از آسمان افتادهام» چه منظوری داشت؟
پاسخ: بهانه و دلیل غیرمنطقی برای خطا و اشتباه


۳- متن زیر را با دقت بخوان و به سؤال های آن پاسخ بده.جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۱۰۲ نگارش سوم

الف) کلمه‌ی «آن ها» که در متن مشخص شده است، به چه کسانی یا چه چیزهایی اشاره دارد؟
پاسخ: زنبورهای کارگر

ب) چرا عمر زنبورهای کارگر در تابستان، کوتاه تر از زمستان است؟
پاسخ: چون در فصل تابستان فعّالیت بیشتری دارند و بیشتر از کندو بیرون می روند و در معرض خطر هستند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.