جواب درس ۱۷ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۸۱ ، ۸۳

جواب درس ۱۷ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۸۱ ، ۸۳

گام به گام درس هفدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۱۷ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۸۱ ، ۸۳

گام به گام درس هفدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۱۷: وقت نماز

جواب دوست دارم صفحه ۸۱ هدیه ها دوم ابتدایی

هر روز با معلّم و دوستانم در مدرسه نماز را اوّل وقت بخوانم. برای این کار … .
پاسخ: هنگام اذان همراه با دوستانم به حیاط مدرسه میرویم و وضو میگیرم و بعد از آن به نماز خانه میرویم و نماز را اول وقت میخوانیم

جواب امین و مینا صفحه ۸۳ هدیه ها دوم ابتدایی

امین به مینا می‌گوید: چه خوب است که هر روز می‌توانیم پنج بار با خدا گفت‌وگو کنیم. حالا بیا با کمک هم، تعداد رکعت‌های هر نماز را بنویسیم. جواب امین و مینا صفحه ۸۳ هدیه ها دوم ابتدایی

جواب ببین و بگو صفحه ۸۳ هدیه ها دوم ابتدایی

هر تصویر وقت چه نمازی را نشان می‌دهد؟هر تصویر وقت چه نمازی را نشان می‌دهد؟