جواب و معنی درس ۲ زبان انگلیسی نهم

جواب و معنی درس ۲ زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس دوم انگلیسی نهم

جواب و معنی درس ۲ زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس دوم انگلیسی نهم

جواب زبان نهم / درس دوم

معنی مکالمه صفحه ۳۰ زبان انگلیسی نهم

Conversation – مکالمه

Listen to the conversation between a tourist and a receptionist.
به مکالمه بین یک گردشگر و مسئول پذیرش گوش کنید!

Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I help you?
به هتل ما خوش آمدی آقا، چطور میتوانم کمکتون کنم؟

Tourist: My name is Paul Kress.I’m from Germany. I have a reservation here.
اسم من پاول کرس است. اهل آلمان هستم. من یک جا رزرو داشتم.

Receptionist: I see! Are you staying here for two nights?
اطلاع دارم! آیا دو شب اینجا میمانید؟

Tourist: Yes, my wife and I are visiting Tehran for three days.
بله، من و همسرم قصد داریم سه روز از تهران دیدن کنیم.

Receptionist: Where is she now? I need to check her passport.
او الان کجاست؟ من باید گذرنامه اش را بررسی کنم.

Tourist: She’s standing over there, by the gift shop. Here is her passport.
آنجا ایستاده است، نزدیک فروشگاه لوازم کادویی. گذرنامه اش اینجاست.

Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room ۲۱۳. Hope you enjoy your stay in Tehran.
متشکرم. این کلید شماست. اتاق شماره ۲۱۳. امیدوارم از اقامت تان در تهران لذت ببرید.

معنی مکالمه صفحه 30 زبان انگلیسی نهم

هَمیار hamyar.in

معنی صفحه ۳۱ زبان انگلیسی نهم

Practice ۱ “Talking about Travel (1)” – تمرین ۱ – صحبت درباره صفر (1)
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید سپس برسید و پاسخ دهید با یک دوست

Yes, I am.
بله، من هستم.
Are you visiting Tehran?
آیا تو در حال بازدید از تهران هستی؟
No, they aren’t.
نه، آنها نیستند.
Are they traveling around the world?
آیا آنها در حال سفر دور دنیا هستند؟
Yes, he is.
بله، او هست.
Is Paul booking a room?
آیا پاول در حال رزرو اتاق است؟
No, she’s reading the guide book
نه، او در حال مطالعه کتاب راهنما است.
Is Kate checking the map?
آیا کیت در حال چک کردن نقشه است؟

Practice ۲ “Talking about Travel (۲)”تمرین ۲ – صحبت درباره صفر (۲)
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید سپس برسید و پاسخ دهید با یک دوست

Sara.
سارا
Who is speaking English now?
چه کسی در حال انگلیسی صحبت کردن است؟
He is buying a ticket.
او در حال خرید بلیط است.
What is he doing?
او در حال انجام چه کاری است؟
He’s going to Mehrabad Airport.
او در حال رفتن به فرودگاه مهر آباد هست.
Where is Ali going?
علی در حال رفتن به کجاست؟
I’m flling out the reservation form.
من در حال پر کردن فرم رزرو هستم.
What are you doing?
تو در حال انجام چه کاری هستی؟
They are traveling by train.
آن ها در حال سفر با قطار هستند.
How are they traveling?
آنها چطور سفر میکنند؟

معنی کلمات صفحه ۳۲ زبان انگلیسی نهم

معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمcheck the passport: گذرنامه را چک کنید معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمbuy a ticket : یک بلیط بخر
معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمcheck in : پذیرش شدن
معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمtake off /take land : بلند شدن / زمین گرفتن معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمcheck the timetable : جدول زمانی را بررسی کنید

هَمیار hamyar.in

معنی کلمات صفحه ۳۳ زبان انگلیسی نهم

معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمfill out the form : فرم را پر کن معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمexchange money : تبدیل پول
معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمbook a hotel : رزرو هتل
معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمtalk to a receptionist : با یک مسئول پذیرش صحبت کنید معنی کلمات صفحه 32 زبان انگلیسی نهمpack for a trip : آماده شدن برای یک سفر

جواب صفحه ۳۴ زبان انگلیسی نهم

Language Melody -آهنگ زبانی

Listen to the conversation and pay attention to the intonation of “Yes/No questions” (to be).
به مکالمه گوش کنید و به آهنگ صدای جملات سوالی “بله و خیر” دقت کنید (افعال to be)

Kiana: Are you working with the computer now?
کیانا: آیا در حال کار کردن با کامپیوتر هستی؟

Sara: Yes, I’m searching for a hotel in Sanandaj.
سارا: بله من در حال جستجوی یک هتل در سنندج هستم.

Kiana: Is it possible to book it online?
کیانا: آیا میتوان آن را به صورت آنلاین رزرو کرد؟

Sara: Yes, of course.
سارا: بله حتم

Listen to the questions below and then practice.
به سوالات زیر گوش کنید و سپس تمرین کنید.

جواب صفحه 34 زبان انگلیسی نهم

۱. آیا آن کشور زیبایی است؟
۲. آیا او یک توریست (جهانگرد) است؟
۳. آیا شما در اینجا اقامت دارید؟
۴. آیا او در حال جستجوی یک هتل است؟
۵. آیا شما در حال سفر به شیراز هستید؟
۶. آیا آنها در حال تسویه حساب با هتل هستند؟

هَمیار hamyar.in

جواب صفحه 34 زبان انگلیسی نهم

با معلم خود صحبت کنید
من به انگلیسی علاقه مند هستم ، شما چطور؟

جواب صفحه ۳۷ زبان انگلیسی نهم

Find it – پیدا کنید

Find and underline “present continuous tense” in the passage below.
در متن زیر ساختار های “زمان استمراری” را پیدا کنید و زیر آنها خطر بکشیدجواب و ترجمه Find it صفحه ۳۷ انگلیسی نهم

This is Paul.
این پاول است.
He is a tourist from Germany.
او توریستی از آلمان است.
He’s going into a gift shop with his wife.
او با همسرش در حال رفتن به کادو فروشی میباشد.
They are opening the door of the shop.
آنها دارند در فروشگاه را باز میکنند.
Now, they’re talking to the shopkeeper to find suitable gifts for their daughters.
الان آنها در حال صحبت کردن با فروشنده هستند تا هدیه هایی مناسب برای دختران شان پیدا کنند.
Paul’s daughters are living in Spain now.
دختران پاول الان در اسپانیا زندگی میکنند.

Tell Your Classmates – به همکلاسی خود بگو

Tell your classmates five activities you guess your family members are doing now.
به همکلاسی های خود پنج چیز را بگویید که حدس میزنید الآن اعضای خانواده شما در حال انجام دادن هستند.

Example: I guess my brother is praying now.
مثلا : من حدس میزنم برادرم در حال خواندن نماز است

۱- I guess my father is traveling now.
حدس می زنم پدرم الان در سفر است
۲- I guess my sister is cooking now.
حدس می زنم خواهرم الان آشپزی می کند
۳- I guess my grandma praying now
فک کنم مادربزرگم الان داره نماز میخونه
۴- I guess my brother painting now
فکر می کنم بردارم الان نقاشی می کشد.
۵- I guess my grandfather is reading a newspaper now
حدس می زنم پدربزرگم الان روزنامه می خواند

هَمیار hamyar.in

جواب صفحه ۳۸ زبان انگلیسی نهم

Listening, Reading and Writing – گوش دادن، خواندن و نوشت

A- Listen to the conversation and answer the questions below.
به مکالمه گوش کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید

۱. Where is Brenda from?
She is from …England….. .

برندا اهل کجاست؟
او اهل انگلستان است.

۲. What’s Brenda doing?
She ……is checking… the website.

برندا در حال انجام چه کاری است؟
او در حال چک کردن سایت میباشد.

۳. What is her problem?
she can not find the reservation section.

مشکل او چیست؟
او نمیتواند قسمت رزرو را پیدا کند.

جواب صفحه ۳۹ زبان انگلیسی نهم

B- Listen to the audio and answer the questions below.

۱. Where is Mehmet from?
He is from …Turkey…. .

مِهمت اهل کجاست؟
او اهل ترکیه است.

۲. Where is Mehmet going to?
He’s ……going to Mashhad… .

مِهمت در حال رفتن به کجاست؟
او در حال رفتن به مشهد است.

۳. What’s he asking about?
He is asking about the ticket price.

او در مورد چه چیزی میپرسد؟
او درمورد قیمت بلیط میپرسد.

جواب صفحه ۴۰ زبان انگلیسی نهم

Reading, Speaking, Listening and Writing – خواندن، صحبت کردن، گوش دادن

Read the following questions on card (A). Then ask your classmates and write their answers on card (B).

سوالات روی کارت A را بخوانید سپس از هم کلاسیهای خود بپرسید و پاسخهای آنها را روی کارت B بنویسد.

 

Card B (Answer) Card A (Question)
I am reading a book
دارم کتاب میخونم
What are you doing now?
تو الان چیکار میکنی؟
She is sleeping 
او خواب است
What is he/she doing?
او درحال انجام چه کاری است؟
Maryam is brave
مریم شجاع است
Who is brave?
چه کسی شجاع است؟
He is writing on the board
او درحال نوشتن روی تخته است.
What’s our teacher doing?
معلم ما چه کار می کند؟
She is traveling
او در سفر است
What is your best friend doing?
بهترین دوستت درحال انجام چه کاری است؟
Nima is doing his homework
نیما دارد تکالیفش را انجام می دهد
Who is doing his/her homework?
چه کسی تکالیف خود را انجام می دهد؟

جواب صفحه ۴۱ زبان انگلیسی نهم

Role Play – ایفای نقش

Play the roles of a tourist and a receptionist with one of your classmates. Follow the conversation of the lesson.
با یکی از همکلاسی های خود نقش یک گردشگر و یک مسئول پذیرش را بازی کنید ، از مکالمه درس کمک بگیرید.

kian: Welcome to our hotel, how can I help you?
کیان: به هتل ما خوش آمدید، چگونه می توانم به شما کمک کنم؟

radin: My name is radin Naderi. I’m from Iran. I have a reservation here.
رادین: نام من رادین نادری است. من اهل کشور ایران هستم. من اینجا رزرو دارم

kian: Are you staying here for ۴ night.
کیان: آیا ۴ شب اینجا می مانید؟

radin: Yes, I am
رادین: بله هستم

kian: Can I see your passport, please?
کیان: لطفا پاسپورت شما را ببینم , لطفاً؟

radin: Yes, here you are.
رادین: بله، شما اینجا هستید.

kian: Thank you. This is your key. It’s room ۲۶۳. Hope you enjoy your stay.
کیان: ممنونم . این کلید شماست این اتاق ۲۶۳ است. امیدوارم از اقامت خود لذت ببرید.

هَمیار hamyar.in

جواب صفحه ۴۲ زبان انگلیسی نهم

جواب صفحه 42  بخش Review 1 زبان نهم

a) You can talk about people’s personalities.
می توانید در مورد شخصیت افراد صحبت کنید.

۱- معلم من صبور است.
۲- پدرتان مهربان است.
۳- آن ها باهوش هستند.

b) You can ask about personality.
می توانید در مورد شخصیت بپرسید.

۱-برادرتان چه شخصیتی دارد؟
۲- افراد خانواده شما چه شخصیتی دارند؟

جواب صفحه 42  بخش Review 1 زبان نهم

جواب صفحه ۴۳ زبان انگلیسی نهم

 

a) You can produce some sentences with falling and rising intonations.
شما می توانید برخی جملات را با صدای های سقوط و افزایش تولید کنید.

۱. He is funny.

۲. Is he funny?

b) You can write some sentences with falling and rising intonations.
شما می توانید برخی از جملات را با آهنگ های سقوط و افزایش بنویسید.

۱. Are you staying here today? ()
امروز اینجا می مانی؟

۲. Is Reza traveling to Semnan? ()
رضا به سمنان سفر می کند؟

۳. Where are you going? ()
داری کجا میروی ؟

۴. Who is watching TV? ()
چه کسی در حال تماشای تلویزیون است؟

Vocabulary – واژگان
Check if بررسی کن اگر :

a) You can write some words related to personality and travel.
می توانید چند کلمه مرتبط با شخصیت و سفر بنویسید.

generous – سخاوتمندانه  clever – هوشمندانه brave – شجاع
passport – گذرنامه ticket – بلیط careless – بی توجه
tourist – توریست check out – وارسی check in – پذیرش شدن

جواب صفحه ۴۴ زبان انگلیسی نهم

b) You can write the relevant word(s) for each picture (personality and travel)

می توانید برای هر تصویر (شخصیت و سفر) کلمه(های) مربوطه را بنویسید.

جواب صفحه 44 زبان نهم

جواب صفحه ۴۵ زبان انگلیسی نهم

جواب صفحه 44 زبان نهم

Grammar

a) You can change the sentences below.
می توانید جملات زیر را تغییر دهید.

جواب صفحه 46 زبان نهم
Question: Is …..there a gift shop here.… ?
Negative: .………there isn’t a gift shop here……..…. .

هَمیار hamyar.in

جواب صفحه ۴۶ زبان انگلیسی نهم

b) You can change the sentences below.
می توانید جملات زیر را تغییر دهید.

جواب صفحه 46 زبان انگلیسی نهم

جواب صفحه ۴۷ زبان انگلیسی نهم

c) You can write a correct phrase for each photo. Use (‘s) or (of).
می توانید برای هر عکس یک عبارت صحیح بنویسید. از (‘s) یا (از) استفاده کنید.

جواب صفحه 47 زبان انگلیسی نهم

منبع: درس ۲ زبان نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.