جواب درس ۲ زبان انگلیسی هفتم + معنی

جواب درس ۲ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس دوم انگلیسی هفتم

جواب درس ۲ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس دوم انگلیسی هفتم

گام به گام زبان انگلیسی هفتم / درس دوم زبان هفتم

معنی صفحه ۱۰ زبان انگلیسی هفتم

Ali: Who is that boy?
علی: اون پسر چه کسی است؟
Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate.
پرهام: او عرفان است او همکلاسی جدید ماست
Ali: Let’s talk to him.
بیا با او صحبت کنیم
Parham: Hi, Erfan. This is Ali.
سلام عرفان این علی است.
Ali: Nice to meet you, Erfan.
علی: از آشنایی با شما خوش بختم
Erfan: Nice to meet you, too.
عرفان: من هم از آشنایی با شما خوشبختم
Ali: Welcome to our school.
به مدرسه ما خوش آمدی
Erfan: Thank you.
ممنون

معنی صفحه ۱۱ زبان انگلیسی هفتم

Listen to the introductions and greetings.
به معرفی ها و احوال پرسی ها گوش من

This is my friend Parham.

این دوست من پرهام است

This is my classmate Parisa.

این همکلاسی من پریساست

This is my English teacher Mr. Kamali.

این معلم انگلیسی من آقای کمالی است

Nice to meet you.

از دیدنت خوشحالم

Nice to meet you, too.

من هم از دیدن شما خوشحالم.

Listen to the examples. In pairs, ask and answer about other students’ names.

به مثال ها گوش کن و به صورت دو نفره ، در خصوص اسم دانش آموزان دیگر،  پرسش و پاسخ کنید.

He’s my friend Erfan.
اون دوست من عرفان هست
Who is that boy?
اون پسر کیه؟
She’s my classmate Parisa.
اون همکلاسی من پریسا است
Who is that girl?
اون دختر کیه؟
He’s my teacher Mr. Karimi.
اون معلم من اقای کریمی است
Who is that man?
اون آقا چه کسی است؟
She’s my teacher Miss/Mrs. Bahrami.
اون معلم من خانوم بهرامی است.
Who is that woman?
اون خانوم کیست؟

معنی صفحه ۱۲ زبان انگلیسی هفتم

Listen to the conversation between a student and a librarian.
به صحبت های بین یک دانش آموز و کتاب دار گوش کن

Librarian: Can I help you?

میتونم کمکتون کنم؟

Student: Yes. Can I have my library card, please?

بله لطفا میتونم کارت کتابخانه داشته باشم؟

Librarian: Sure. What’s your name?

حتما ، نام شما چیست؟

Student: I’m Parisa Behparvar.

پریسا بهپرور هستم

Librarian: Sorry, what’s your last name again?

ببخشید فامیلی شما چه بود؟

Student: Behparvar. B-E-H-P-A-R-V-A-R.

بهپرور : بی-ای-ایچ-پی-اِی-آر-وی-اِی-آر

Librarian: OK. Here’s your card

بسیار خوب ، این هم کارت شما.

جواب صفحه ۱۳ زبان انگلیسی هفتم

Listen to the conversations and check (✔) the correct items.

به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح (✔) را بررسی کنید.

جواب صفحه ۱۳ زبان انگلیسی هفتم

Group Work
کار گروهی
Talk to three classmates, and fill out the table below.
با سه همکلاسی صحبت کنید و جدول زیر را پر کنید.

جواب صفحه ۱۳ زبان انگلیسی هفتم

Pair Work
کار دو نفره
Do the conversation.
گفتگو را انجام دهید

Student A: Hi, …… . This is my friend …… .

دانش آموز آ : سلام , …نام دوستB… .  این دوست من …نام دوستC… است

Student B: Hi, …………………………… . Nice to meet you.

دانش آموز ب: سلام ….نام دوستC… از دیدنت خوشحالم

Student C: Nice to meet you, too.

دانش آموز پ: من هم از دیدنت خوشحالم

جواب صفحه ۱۴ زبان انگلیسی هفتم

Introducing Oneself – معرفی خود

a) you can say your first and last name.
شما میتوانید نام و نام خانوادگی تان را بگویید؟

My first name is …………………………… .
نام کوچک من …..

My last name is ……………………………… .
نام خانوادگی من …..

b) you can ask other people’s names.
میتوانید نام افراد دیگر رو بپرسید؟

What’s your ……name……?
نام شما چیست؟

Introducing Others – معرفی دیگران

a) you can introduce a friend to the class.
شما میتوانید یک دوست را در کلاس معرفی کنید.
This is …my classmate mahdi… .
این هم کلاسی من مهدی است.

b) you can greet people.
شما میتوانید با مردم احوالپرسی کنید؟
Nice to …meet you … .
از ملاقات شما خوشبختم

c) you can answer people’s greetings.
شما میتوانید جواب احوال پرسی مردم را بدهید؟
Nice to ……meet you too……
من هم از آشنایی با شما خوشحالم

جواب صفحه ۱۵ زبان انگلیسی هفتم

a) you can spell and write your name.
آیا میتوانید حروف نام خود را جدا کنید و بنویسید؟

مثلا اگر اسم شما محمد است  : M-O-H-A-M-M-A-D یا نازنین: N-A-Z-A-N-I-N

b) you can say and write one word for each of the following letters
شما میتوانید برای هر حرف یک کلمه بگویید و بنویسید.

Aa ⇨ Apple سیب
Kk ⇨ kitchen آشپزخانه
Mm ⇨ Mother مادر
Ee ⇨ English انگلیسی
Bb ⇨ Book کتاب
Pp  ⇨  Pencil خودکار

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.