جواب درس ۲ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۲ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس دوم عربی هفتم

جواب درس ۲ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس دوم عربی هفتم

انتخاب سریع صفحه :

گام به گام عربی هفتم / درس ۲ :: جَواهِرُ الْکَلامِ

کلمات صفحه ۳۰ عربی هفتم

إلّا: به جز غُرْفَه: اتاق
أَنتُما: شما (شما دو تن) «مثنی مذکر» و «مثنی مؤنث» فُنْدُق: هتل
بائِع: فروشنده قَریب: نزدیک
بُسْتان: باغ قَرْیَه: روستا
بَعید: دور قَلیل: کم
جَزاء: پاداش کَثیر: بسیار
جُندیّ: سرباز لِسان: زبان
حَقیبَه: کیف، چمدان «جمع: حَقائِب» مَدینَه: شهر
رُبَّ: چه بسا هَلْ: آیا
رُمّان: انار هُنا: اینجا
عَمود: ستون نَصِّ الدَّرسِ: جَواهِرُ الْکَلامِ
عِنَب: انگور

ترجمه درس دوم صفحه ۳۱ عربی هفتم

ترجمه درس دوم صفحه ۳۱ عربی هفتمگوهرهای سخن 

۱- هَلْ جَزاءُ الْاحْسانِ إلّا الْاحْسانُ.
معنی: آیا پاداش نیکی بجر نیکی کردن است؟!

۲- الْمؤمِنُ قَلیلُ الْکَلامِ کَثیرُ الْعَمَلِ.
معنی: مؤمن، کم سخن و پرکار است.

۳- سُکوتُ اللِّسانِ سَلامهُ الْانْسانِ.
معنی: سکوت زبان، سلامتی انسان است.

۴- رُبَّ کَلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ..
معنی: چه بسا حرفی که جوابش سکوت است.

۵- الْوَقْتُ مِنَ الذَّهَبِ.
معنی: وقت طلاست اگر آن را به دست نیاوری، از دست می‌رود.

ترجمه درس دوم صفحه ۳۱ عربی هفتمهَلْ؟ أَ؟ (آیا) / نَعَمْ – لا (بله، نه)

ترجمه درس دوم صفحه ۳۱ عربی هفتمأَ هذِهِ، حَقیبَهُ الْمَدْرَسَهِ؟
آیا این کیف مدرسه است؟
لا؛ هذِهِ، حَقیبَهُ السَّفَرِ.
نه این کیف سفر است .
ترجمه درس دوم صفحه ۳۱ عربی هفتمهَلْ هذِهِ، شَجَرَهُ الرُّمّانِ؟
آیا این، درخت انار است؟
نَعَمْ؛ هذِهِ، شَجَرَهُ الرُّمّانِ.
بله؛ این درخت انار است.

ترجمه درس دوم صفحه ۳۲ عربی هفتم

ترجمه درس دوم صفحه ۳۱ عربی هفتمهَلِ الْفُنْدُقُ بَعیدٌ؟
آیا هتل دور است؟
لا؛ الْفُنْدُقُ قَریبٌ.
خیر؛ هتل نزدیک است.
ترجمه درس دوم صفحه ۳۱ عربی هفتمأ هٰذا جُندیٌّ؟
آیا این سرباز است؟
نَعَم؛ هٰذا جُندیٌّ.
بله؛ این سرباز است.
ترجمه درس دوم صفحه ۳۱ عربی هفتمهَلْ هُنا مَدینَهٌ؟
آیا اینجا شهر است؟
لا؛ هُنا قَرْیَهٌ.
خیر؛ اینجا روستا است.

«هَلْ» و «أَ» دو کلمهٔ پرسشی به معنای «آیا» هستند که در جواب آنها «نَعَمْ» یا «لا» می‌آید.

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۲ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ با توجّه به تصویر به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک کلمه)

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۲ عربی هفتم

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۳ عربی هفتم

 

🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ ترجمه کنید.

۱- الْمَکتَبَهُ بَعیدَهٌ وَ الْمَدرَسَهُ قَریبهٌ.
معنی: کتابخانه دور است و مدرسه نزدیک است.

۲-. هَلْ هُنا أشْجارُ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ؟ لا.
معنی: آیا این جا درختان انگور و انار وجود دارد؟ خیر

۳- هَلْ فی هذِهِ الْمَدینَهِ فُنْدُقٌ؟ نَعَم.
معنی: آیا در این شهر، هتل وجود دارد؟ بله

۴- یا وَلَدانِ، أَ أَنتُما حاضِرانِ؟ نَعَم، نَحنُ حاضِرانِ.
معنی: ای دو پسر ، آیا شما حاظر هستید؟ بله ما حاظر هستیم

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۴ عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ با استفاده از کلمات زیر، جدول را کامل کنید و رمز را به دست بیاورید.

غُرفه – لِسان – کَلام – یَوْم – صِحَّه – عَمود – صَلاه – طُلّاب – قَریب – هُنا – مُجالَسَه – بَعید – نِسْیان – أُولٰئِکَ – عَداوه
۱- زبان: لِسان
۲- دانشجویان: طُلّاب
۳- تندرستی: صِحَّه
۴- سخن: کَلام
۵- نماز: صَلاه
۶- اتاق: غُرفه
۷- ستون: عَمود
۸- روز: یَوْم
۹- آنها: أُولٰئِکَ
۱۰- دور: بَعید
۱۱- فراموشی: نِسْیان
۱۲- همنشینی: مُجالَسَه
۱۳- دشمنی: عَداوه
۱۴- نزدیک: قَریب
۱۵- اینجا: هُناجواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۴ عربی هفتم

رمز: الصلاه عَمودُ الدینِ (نماز ستون دین است.)

کلمات صفحه ۳۵ عربی هفتم

أُخْت: خواهر سائِق: راننده
أخ (أَخو): برادر سَماء: آسمان «جمع: سَماوات»
أرْض: زمین سیّارَه: خودرو
أنَا: من سَیِّد: آقا | سَیِّدَه: خانم
إنَّ: قطعاً، به راستی که صَدیق: دوست «جمع: أصْدِقاء»
أنتِ: تو «مؤنّث» ضَیْف: مهمان «جمع: ضُیوف»
أنتَ: تو «مذکّر» کاتِب: نویسنده
أَنتُنَّ: شما «جمع مؤنث» لُغَه: زبان
جَلیسُ السّوءِ: همنشینِ بد مَن: چه کسی، چه کسانی
سوء: بدی، بد لِمَنْ: مالِ چه کسی، مالِ چه کسانی
جَوّال (الْهاتِفُ الْجَوّالُ): تلفن همراه وَحدَه: تنهایی
حُسام: شمشیر

ترجمه درس دوم صفحه ۳۶ عربی هفتم

صفحه ۳۶ عربی هفتم گنج‌های دانایی

۱- اَلنَّظافَهُ مِنَ الْإیمانِ، وَ الْإیمانُ و صاحِبُهُ فِی الْجَنَّهِ. 
معنی: پاکیزگی از ایمان است ، و ایمان و صاحبش در بهشت خواهد بود.

۲- الْوَحْدَهُ خَیْرٌ مِنْ جَلیسِ السُّوءِ.
معنی: تنهایی (تنها بودن) از همنشین بد بهتر است.

۳- إنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإیمانِ.
معنی: خوش پیمانی از ایمان است. خوش قولی نشانهٔ ایمان است.

۴- الْعَجَلَهُ مِنَ الشَّیْطانِ. 
معنی: عجله از شیطان است.

۵- رُبَّ کَلامٍ کَالْحُسامِ. 
معنی: چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد. (است)

صفحه ۳۶ عربی هفتممَنْ؟ چه کسی؟ چه کسانی؟
لِمَنْ؟ مال چه کسی ؟ مال چه کسانی؟

درس دوم عربی هفتم
مَنْ هوَ؟
معنی: او چه کسی است؟
هوَ مُحَمَّدُ بنُ زَکَریَّا الرّازیّ.
معنی: او محمد ابن زکریای رازی است.
درس دوم عربی هفتم
مَنْ هیَ؟
معنی: او چه کسی است؟
هیَ عالِمَهٌ إیرانیَّهٌ.
معنی: او دانشمند ایرانی است.

ترجمه درس دوم صفحه ۳۷ عربی هفتم

درس دوم عربی هفتم
مَنْ هٰذَا الْعالِمُ؟
معنی: این دانشمند چه کسی است؟
هوَ أبورَیحان.
معنی: او ابوریحان است.
درس دوم عربی هفتم
مَنْ هٰذِهِ الْمَرْأَهُ؟
معنی: این زن چه کسی است؟
هیَ مُجاهِدَهٌ.
معنی: او رزمنده است.
درس دوم عربی هفتم
لِمَنْ هٰذِهِ الْحَقیبهُ؟
معنی: این کیف مال چه کسی است؟
لِمَریَم.
معنی: برای مریم
درس دوم عربی هفتم
لِمَنْ تِلْکَ السَّیّارَهُ؟
معنی: آن ماشین مال چه کسی است؟
لِمُدیرِ الْمَدْرَسَهِ.
معنی: برای مدیر مدرسه
درس دوم عربی هفتم
مَنْ أنتَ؟
معنی: تو چه کسی هستی؟
أنا مُدیرُ الْمَکْتَبَهِ.
معنی: من مدیر کتابخانه هستم
درس دوم عربی هفتم
مَنْ أنتِ؟
معنی: تو چه کسی هستی؟
أنا مُدیرَهُ الْمَکْتَبَهِ.
معنی: من مدیر کتابخانه هستم

معنی بدانیم صفحه ۳۸ عربی هفتم

«مَنْ» به معنای «چه کسی» و «چه کسانی» است؛ مثال:
– مَنْ هوَ أُسْتاذُ اللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ؟
معنی: استاد زبان فارسی چه کسی است؟
– السَّیِّدُ أکبریّ.
معنی: آقای اکبری
– مَنْ هیَ أُسْتاذَهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ؟
معنی: استاد زبان عربی چه کسی است؟
– السَّیِّدهُ شَفیعیّ.
معنی: خانم شفیعی

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۸ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ پاسخ هر پرسش کدام است؟

۱- مَنْ هٰذِهِ الْمَرْأَهُ؟
این زن چه کسی است؟
هوَ ضَیفٌ. 
او مهمان است
هیَ کاتِبَهٌ.✔
او نویسنده است.

۲- مَنْ هوَ؟
او چه کسی است؟
هوَ شاعِرٌ إیرانیٌّ. ✔
او شاعر ایرانی است
نَعَم؛ هوَ شاعِرٌ.
بله او شاعر است.

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۹ عربی هفتم

۳- مَنْ هیَ؟
او چه کسی است؟
هیَ لاعِبَهٌ قَویَّهٌ.✔
او بازیکن با حجابیس است
هیَ جُنْدیَّهٌ شُجاعَهٌ.
او سرباز شجاعی است

۴- لِمَنْ هٰذَا الْمَرقَدُ؟
این مرقد مال چه کسی است؟
لِمَولانا جَلالِ الدّینِ. ✔
برای مولانا جلال الدین
هذا جَلالُ الدّینِ.
این جلال الدین است.


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ ترجمه کنید.

۱- مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْرْضِ
معنی: پروردگار آسمان‌ها و زمین چه کسی است؟

۲- لِمَنْ ذٰلِکَ الْجَوّالُ الْجَمیلُ؟ – لِلسَّیِّدِ أخلاقیّ.
معنی: آن تلفن همراه زیبا برای کیست؟ برای آقای اخلاقی.

۳- مَنْ هٰذِهِ البِنْتُ الصَّغیرهُ؟ – هیَ أُخْتُ سینا.
معنی: این دختر کوچک کیست؟ او خواهر سینا است.

۴- مَنْ فی الغُرفَهِ؟ – الضُّیوفُ فی الْغُرْفَهِ.
معنی: چه کسی در اتاق است؟ مهمان‌ها در اتاق هستند.

۵- مَن أَنتُنَّ یا بَناتُ؟ – نَحنُ طالِباتُ ذٰلِکَ الصَّفِّ.
معنی: ای دخترها شما چه کسانی هستید؟ ما دانش آموزان کلاس هستیم

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۴۰ عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.جواب تمرین درس ۲ صفحه ۴۰ عربی هفتم

۱- مَنْ أنتِ یا بِنْتُ؟ (أَنتَ صَدیقُ حامِدٍ. / أَنا صَدیقَهُ زینب.)
معنی: ای دختر تو چه کسی هستی؟ تو دوست حامد هستی- تو دوست زینب هستی

۲- لِمَنْ هٰذَا الْقَلَمُ؟ (لِتِلْکَ الطّالِبَهِ / الْقَلَمُ هُنا.)
معنی: این قلم مال چه کسی است؟ برای آن دانش آموز قلم اینجاست

۳- مَنْ ذٰلِکَ الرَّجُلُ؟ (هوَ سائِقُ السَّیّارهِ / أَنتِ سائِقَهُ السَّیّارَهِ.)
معنی: آن مرد چه کسی است؟او راننده ماشین است. – تو راننده ماشین هستی

۴- مَنْ تِلْکَ الْبِنتُ؟ (هیَ أُخْتُ ثُرَیّا / هوَ أَخو ثُرَیّا.)
معنی: آن دختر چه کسی است؟او خواهر ثریا است.- او برادر ثریا است.

۵- أنتَ ……. یا وَلَدُ. (طالِبٌ عَزیزٌ / طالِبَتانِ عَزیزَتانِ)
معنی: تو …. ای پسردانش آموز عزیز دو دانش آموز عزیز

 


🔶 تمرین چهارم_ الرابع
✒ به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک یا دو کلمه)

۱- مَنْ مُدیرُ الْمَدرَسَهِ؟ (مَنْ مُدیرهُ الْمَدرَسَهِ؟) السیده الأسدی
معنی: مدیر مدرسه چه کسی است؟

۲- هَلِ الْوَحْدَهُ خَیْرٌ مِنْ جَلیسِ السّوءِ؟ نعم
معنی: آیا تنهایی بهتر از همنشین بد است؟

۳- مَنْ أَنتَ؟ (مَنْ أَنتِ؟) أنا طالبُ / أنا طالبه
معنی: تو کیستی؟

۴- مَنْ خالِقُ السَّماواتِ وَ الَْأَرضِ؟ اللهُ
معنی: آفریدگار آسمان و زمین کیست؟

۵- مَنْ مُدَرِّسُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ؟ (مَنْ مُدَرِّسَهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ؟) السیده محمدیٌ
معنی: چه کسی معلم زبان عربی است؟

کلمات صفحه ۴۱ عربی هفتم

أَفضَل: برتر، برترین فاعِلُهُ: انجام دهنده‌اش
إلیَ: به، به سوی، تا ما، ماذا: چه، چه چیز، چیست
أُمّ: مادر «جمع: أُمَّهات» مُداراه: مدارا کردن
أنفَعُ: سودمندترین مِنْضَدَه: میز
بَیت: خانه ناس: مردم
حَوْلَ: اطراف نِساء: زنان
دَوَران: چرخیدن ـهُم: ـِشان، ـِ آنان «جمع مذکّر»
رَخیصَه: ارزان أنفَعُهُم: سودمندترینشان
عَبْد: بنده ـی: ـَم، ـِمن «أُمّی: مادرم»
عَیْش: زندگی یَسار: چپ
غالیَه: گران، ارزشمند یَمین: راست

ترجمه درس دوم صفحه ۴۲ و ۴۳ عربی هفتم

صفحه ۴۲ و ۴۳ عربی هفتم گنج‌ نصیحت

۱- أفْضَلُ النّاسِ أنْفَعُهُم لِلنّاسِ
معنی: بهترینِ مردم، سودمندترینِ آنها برای مردم است.

۲- الْخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.
معنی: خوبی بسیار و انجام دهنده‌اش کم است.

۳- الْإنسانُ عَبْدُ الْإحْسانِ.
معنی: انسان، بنده نیکی کردن است.

۴- بَلاءُ الْإنسانِ فی لِسانِهِ
معنی: بلای انسان در زبانش است.

۵- سَلامَهُ الْعَیْشِ فی الْمُداراهِ
معنی: سلامت زندگی در مدارا کردن است.

صفحه ۴۲ و ۴۳ عربی هفتمچه، چه چیز، چیست؟

ترجمه صفحه 42 عربی هفتمما هٰذا؟
این چیست؟
هٰذا، مِفْتاحُ بَیتِکَ.
این کلید خانه شماست.
ترجمه صفحه 42 عربی هفتمما هٰذِهِ؟
این چیست؟
هٰذِهِ، هَدیَّهٌ لِأُمّی.
این یک هدیه برای مادرم است.
ترجمه صفحه 42 عربی هفتمما مَعنَی هٰذِهِ الْعَلامَهِ؟
منظور از این علامت چیست؟
الدَّوَرانُ إلَی الْیَمینِ مَمْنوعٌ.
چرخش به راست ممنوع است.
ترجمه صفحه 42 عربی هفتمما مَعنَی هٰذِهِ الْعَلامَهِ؟
منظور از این علامت چیست؟
الدَّوَرانُ إلَی الْیَسارِ مَمْنوعٌ.
چرخش به چپ ممنوع است

«ما» و «ماذا» برای پرسش از «چیستی» است؛ مثال:
مَا الْمُشکِلُ؟
 مشکل چیست؟
مَا اسْمُکَ؟
اسمت چیه؟
مَا الْخَبَرُ؟
چه خبر؟
ماذا هُنا؟
 اینجا چیه؟

این جمله‌ها را ترجمه کنید.
– ما هیَ اللُّغَهُ الرَّسمیَّهُ فی إیران؟ – الْفارسیَّهُ.
معنی: زبان رسمی در ایران چیست؟ فارسی
– ماذا عَلَی الْمِنضَدَهِ؟ جَوّالُ أُمّی.
معنی: چه چیزی روی میز است؟ گوشی مادرم.
– ما هوَ حَوْلَ الْبَیتِ؟ عَمودٌ کَبیرٌ.
معنی: اطراف خانه چه چیزی است؟ ستونی بزرگ

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۴۴ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک کلمه)

۱- ما ذٰلِکَ؟ عمودٌ کبیر
آن چیست؟ ستونی بزرگ

۲- ما تِلکَ عَلَی الْجَبَلِ؟ شَجَرَهٌ
آن چیست روی کوه؟ درخت

۳- ما هٰذا؟ هذا عِنبٌ
این چیست؟ انگور

۴- ما هٰذِهِ؟ هذه مَنضَدهٌ
این چیست؟ میز

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۴۵ عربی هفتم

🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ ترجمه کنید.جواب تمرین درس ۲ صفحه ۴۵ عربی هفتم
۱- ما هاتانِ؟ هاتانِ، هَدیَّتانِ غالیَتانِ.
معنی: این دو چیست؟ اینها دو هدیه‌ ارزشمند است.

۲-. ما هٰذِهِ؟ هٰذِهِ، جائِزهٌ ذَهَبیَّهٌ لِلْفائِزِ الْأوَّلُ.
معنی: این چیست؟ این جایزه‌ی طلا برای برنده‌ی اول است.

۳- ماذا فی تِلْکَ السَّیّارَهِ الْکَبیرَهِ؟ حَقائِبُ الْمُسافِرینَ.
معنی: در آن ماشین بزرگ چیست؟ چمدان‌های مسافران


🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ متضادّ کلمات زیر کدام است؟

حُسْن – رَخیصَه – کَثیر – جالِس – جَماعَه – بَعید

قَریب بَعید
نزدیک – دور
قَلیل کَثیر
کم – زیاد
وَحْدَه جَماعَه
تنهایی – گروه
واقِف جالِس 
ایستاده – نشسته
سوء حُسن
بد – نیکی
غالیَه رَخیصَه
گران – ارزان


🔶 تمرین چهارم_ الرابع
✒ معادل مؤنّث هر کلمه را از میان کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.

الْبِنْت : دختر – الْبَنات : دختران – الْمَرْأَه : زن – النِّساء : زنان – هٰذِهِ : این – أنتِ : تو – هیَ : او – الْأُخْت : خواهر – هاتانِ : این دو – تِلْکَ : آن
الرَّجُل: الْمَرْأَه.
الْوَلَد: الْبِنْت.
الرِّجال: النِّساء.
الْأَولاد: الْبَنات.
أنتَ: أنتِ
هٰذا: هٰذِهِ.
ذٰلِکَ: تِلْکَ.
هٰذانِ: هاتانِ.
الْأَخ: الْأُخْت.
هوَ: هیَ صفحه ۴۵ عربی هفتم

کلمات صفحه ۴۶ عربی هفتم

أقْدام: پاها «مفرد: قَدَم» عَلَی الْیَمین: سمت راست
أَمامَ: روبه‌رو عَلَیکَ بِـ: بر تو لازم است، تو باد!
أَیْنَ: کجا فَوْقَ: بالا، رویِ
مِنْ أَیْنَ: اهلِ کجا، از کجا قَریبٌ مِنْ: نزدیک به
باب: در «جمع: أَبواب» قَمیص: پیراهن
بَقَرَه: گاو ‍کُم: ‍ ـِتان، ـِ شما «جمع مذکر»
تَحْتَ: زیر ‍کُما: ـِتان، شما «مثنی مذکر» و «مثنی مؤنث»
جَنْبَ: کنار ‍کُنَّ: ـِتان، ـِ شما «جمع مؤنث»
خَلْفَ: پشت مَعَ: با، همراهِ
سِروال: شلوار وَراءَ: پشت
سَفینَه: کشتی هُناکَ: آنجا
عَلَی الْیَسار: سمت چپ یَد: دست

ترجمه درس دوم صفحه ۴۷ و ۴۸ عربی هفتم

ترجمه درس دوم صفحه ۴۷ و ۴۸ عربی هفتم پندهای سودمند

۱- الْأعْمالُ بِالنّیّاتِ. 
معنی: کارها به نیّت‌هاست.

۲- عَلَیْکَ بِمُداراهِ النّاسِ.
معنی: بر تو لازم است که با مردم مدارا کنی / باید با مردم مدارا کنی.

۳- حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدّینِ.
معنی: خوش اخلاقی نیمی از دین است.

۴- الْجَنَّهُ تَحْتَ أقْدامِ الْأُمَّهاتِ. 
معنی: بهشت زیر پای مادران است.

۵- یَدُ اللّهِ مَعَ الْجَماعَهِ. 
معنی: دست خدا با جماعت است.

بدانیم
ترجمه درس دوم صفحه ۴۷ و ۴۸ عربی هفتم

درس دوم عربی هفتمأیْنَ الْوَلَدُ؟
پسر کجاست؟
خَلْفَ الْبابِ.
پشت در
درس دوم عربی هفتمأیْنَ السَّفینَهُ؟
کشتی کجاست؟
فی الْخَلیجِ الْفارِسیِّ.
در خلیج فارس
درس دوم عربی هفتمأیْنَ الرَّجُلُ؟
مرد کجاست؟
تَحْتَ السَّیّارَهِ.
زیر ماشین
درس دوم عربی هفتمأیْنَ الرَّجُلُ؟
مرد کجاست؟
أمامَ بابِ الْبَیتِ.
روبروی در خانه
درس دوم عربی هفتمأیْنَ البَیْتُ؟
خانه کجاست؟
فَوْقَ الشَّجَرَهِ.
بالای درخت
درس دوم عربی هفتمأیْنَ الرَّجُلُ؟
مرد کجاست؟
بَیْنَ السَّیّارَتَینِ.
بین دو ماشین
درس دوم عربی هفتمأَینَ الْقَمیصُ و السِّروالُ؟
پیراهن و شلوار کجاست؟
فِی الْحَقیبَهِ.
داخل کیف
درس دوم عربی هفتمأیْنَ الطِّفْلُ؟
بچه کجاست؟
عِنْدَ أُمِّهِ.
نزد مادرش
درس دوم عربی هفتمأیْنَ الزَّرافهُ؟
زرافه کجاست؟
وَراءَ الشَّجَرَهِ.
پشت درخت

ترجمه بدانیم صفحه ۴۹ عربی هفتم

۱- در پاسخ به «أیْنَ» از چنین کلماتی استفاده می‌کنیم.
فَوْقَ، تَحْتَ، أمامَ، خَلْفَ (وَراءَ)، جَنْبَ، عِنْدَ، حَوْلَ، بَیْنَ، فی، عَلَی، عَلَی الْیَمینِ، عَلَی الْیَسارِ، هُنا، هُناکَ


۲- برای اینکه از کسی بپرسیم «شما اهل کجا هستید؟» از اصطلاح «مِنْ أیْنَ؟» استفاده می‌کنیم؛

مِنْ أیْنَ أنتَ؟
معنی: شما اهل کجا هستید؟
– أَنا مِنْ مصر. (أنا مصریٌّ.)
معنی: – من اهل مصر هستم. (من مصری هستم.)

مِن أیْنَ أنتِ؟
معنی: شما اهل کجا هستید؟
– أنا مِنْ مصر. (أنا مصریَّهٌ.)
معنی: – من اهل مصر هستم. (من مصری هستم.)

اکنون به یکی از دو پرسش زیر پاسخ دهید.
– مِنْ أیْنَ أنتَ؟ أنا مِن ایران . أنا ایرانیُّ…
– مِنْ أیْنَ أنتِ؟ …أنا مِن ایران .أنا ایرانیَّه…


۳- اصطلاح «عَلَیْکَ بِـ» به معنای «بر تو لازم است «،» تو باید» است؛ مثال:
عَلَیْکَ بِالْخُروجِ. = بر تو لازم است خارج شوی. تو باید خارج شوی.

ترجمهٔ این جمله‌ها چیست؟
– عَلَیْکَ بِالشُّکْرِ.
معنی: تو باید شکر کنی.
– عَلَیْکَ بِالصَّبْرِ.
معنی: تو باید صبر کنی.
– عَلَیکُم بِالْإحسانِ.
معنی: شما باید نیکی کنید
– عَلَیکُنَّ بِمُداراهِ النّاسِ.
معنی: شما باید با مردم مدارا کنید
– عَلَیکُما بِحُبِّ الْأَصدِقاءِ.
معنی: شما باید دوستان را دوست داشته باشید.
– عَلَیکُم بِالْقُرآنِ.
معنی: بر شما لازم است قرآن

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۵۰ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ با توجّه به تصویر به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

أینَ الْبَقَرَهُ؟ تحت الشجرهِ
گاو کجاست؟ زیر درخت

أینَ الْبَیتانِ؟ علی الجَبلِ
خانه‌ها کجا هستند؟ روی کوه


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ ترجمه کنید.

۱- أیْنَ الْمَکتَبَهُ؟ – عَلَی الْیَمینِ.
معنی: کتابخانه‌ کجاست؟ سمت راست

۲- أیْنَ الْبُسْتانُ؟ – عَلَی الْیَسارِ.
معنی: باغ کجاست؟ سمت چپ

۳- مِنْ أَیْنَ أَنتَ؟ – أَنا مِنَ الْیَمَن.
معنی: تو اهل کجا هستی؟ من از یمن هستم.

۴- أیْنَ الْمِفْتاحُ؟ – هُناکَ؛ عَلَی الْبابِ.
معنی: کلید کجاست؟ آن‌جا؛ روی در.

۵- أیْنَ مَدینهُ بَدرَه؟ – قَریبَهٌ مِنْ إیلام.
معنی: شهر بدره کجاست؟زدیک ایلام

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۵۱ عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ با توجّه به تصویر به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱- أیْنَ الْوَلَدُ؟ جنب البَقَرَه
معنی: پسر کجاست؟ کنار گاو

۲-. أیْنَ السَّیّارَهُ؟ تحت الشجره
معنی: اتومبیل کجاست؟ زیر درخت

۳- أیْنَ الرَّجُلُ؟ فی السیارَهُ
معنی: مرد کجاست؟ در اتومبیل

۴- أیْنَ الْمَرْأَهُ؟ وراء المِنضَدَهِ
معنی: زن کجاست؟ پشت میز

۵- ماذا عَلَی السَّیّارَهِ؟ الحَقیقهُ
معنی: چه چیزی روی اتومبیل است؟ کیف

کلمات صفحه ۵۲ عربی هفتم

اِثْناعَشَرَ: دوازده خَمْسَه: پنج
اِثْنانِ: دو سَبْعَه: هفت
أَحَدَعَشَرَ: یازده سِتَّه: شش
أَرْبَعَه: چهار سِتَّهٌ وَ عِشرونَ: بیست و شش
أُسْبوع: هفته شَهْر: ماه «جمع: شُهور»
الَّذی: کسی که، که عَشَرَه: دَه
بَحْر: دریا «جمع: بِحار» کَمْ: چند، چقدر
تِسْعَه: نُه مُصْحَف: قرآن
ثَلاثَه: سه نار: آتش
ثَمانیَه: هشت نَظَر: نگاه
جَواز (جَوازُ السَّفَر): گذرنامه وَجَع: درد
خَلَقَ: آفرید وَجْه: چهره
نَصِّ الدَّرسِ: الْمَواعِظُ الْعَدَدیَّهُ

ترجمه درس دوم صفحه ۵۳ عربی هفتم

ترجمه درس دوم صفحه ۵۳ عربی هفتمپندهای عددی

۱- النَّظَرُ فی ثَلاثَهِ أَشْیاءَ، عِبادَهٌ:
معنی: نگاه کردن در سه چیز عبادت است:
«النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ» و «النَّظَرُ فی وَجْهِ الْوالِدَینِ» و «النَّظَرُ فی الْبَحْرِ».
معنی: «نگاه کردن به قرآن» و «نگاه کردن به چهره‌ی پدر و مادر» و «نگاه کردن به دریا»

۲- أَربَعَهٌ قَلیلُها کَثیرٌ:
معنی: چهار چیز اندکش زیاد است:
«الْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَهُ وَ النّارُ.»
معنی: «فقر و درد و دشمنی و آتش»

۳- خَمْسَهُ أشیاءَ، حَسَنَهٌ فی النّاسِ:
معنی: پنج چیز در مردم نیکوست:
«الْعِلْمُ وَ الْعَدْلُ وَ السَّخاوَهُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَیاءُ.»
معنی: «علم (دانش) و عدل و سخاوت (گشاده دستی) و صبر و حیا (شرم).»

ترجمه درس دوم صفحه ۵۳ عربی هفتم

کَمْ غَوّاصاً فی هٰذِهِ الصّورهِ؟
معنی: چند غواص در این عکس است؟
أَرْبَعَهٌ.
معنی: چهار

کَمْ یَوماً أیّامُ الأُسْبوعِ؟
معنی: روز های هفته چند روز است ؟
سَبْعَهٌ.
معنی: هفت

کَمْ جَوّالاً هُنا؟
معنی: چند تلفن همراه اینجا است؟
ثَلاثَهٌ.
معنی: سه

کَمْ عَدَدُ الْمَفاتیحِ؟
معنی: تعداد کلید ها چند تا است؟
خَمْسَهٌ.
معنی: پنج

کَمْ سِروالاً هُنا؟
معنی: چند شلوار اینجا است؟
ثَمانیَهٌ.
معنی: هشت

کَمْ لاعِباً فی الصّورهِ؟
معنی: چند بازیکن در عکس است؟
سِتَّهٌ.
معنی: شش

صفحه ۵۴ عربی هفتم

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۵۴ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ گزینۀ درست کدام است؟جواب تمرین درس ۲ صفحه ۵۴ عربی هفتم
۱- کَمْ أُسْبوعاً فی الشَّهْرِ؟ (عَشَرَه – أرَبَعَه✔)
معنی: چند هفته در ماه وجود دارد؟ (ده – چهار)

۲- کَمْ صَفّاً فی الْمَرْحَلَهِ الِابتِدائیَّهِ؟ (✔سِتَّه – اِثْنانِ)
معنی: چند کلاس در دوره‌ی ابتدایی وجود دارد؟ (شش – دو)


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ ترجمه کنید.
۱- هوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَ فی سِتَّهِ أیّامٍ.
معنی: او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید.

۲- إنَّ عِدَّهَ الشُّهورِ عِندَ اللّهِ اثْناعَشَرَ شَهْراً
معنی: همانا تعداد ماه‌ها نزد خدا، دوازده ماه است.

۳- کَمْ یَوْماً أنتَ فی السَّفَرِ؟ – تَقْریباً تِسْعَهُ أیّامٍ.
معنی: تو چند روز در سفر بودی؟ – تقریباً نه روز.

معنی صفحه ۵۵ عربی هفتم

بخوانید و ترجمه کنید.

۱- کَم عَدَدُ الْأَنبیاءِ فِی الْقُرآنِ؟ – سِتَّهٌ وَ عِشرونَ نَبیّاً.
معنی: تعداد پیامبران در قرآن چند نفر است؟ بیست و شش پیامبر.

۲- کَم سورَهً بِاسْمِ الْحَیَواناتِ فِی الْقُرآنِ؟ – خَمسُ سُوَرٍ.
معنی: چند سوره با اسم حیوانات در قرآن است؟ پنج سوره.

۳- کَم عَدَدُ السَّجْداتِ الْواجِبَهِ فی آیاتِ الْقُرآنِ؟ – أَربَعُ سَجْداتٍ.
معنی: تعداد سجده‌های واجب در آیات قرآن چندتاست؟ ۴ سجده.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.