جواب درس ۲ فارسی هشتم؛ صفحه ۲۰، ۲۲، ۲۸

جواب درس ۲ فارسی هشتم؛ صفحه ۲۰، ۲۲، ۲۸

گام به گام درس دوم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۲ فارسی هشتم؛ صفحه ۲۰، ۲۲، ۲۸

گام به گام درس دوم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۲: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر

جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ درس دوم فارسی هشتم

۱- در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام‌های خداوند اشاره شده است؟
جواب: مصور، صورتگر، ماهر، بی تقلید

۲- چه شگفتی‌های دیگری از زندگی مورچه می‌دانید؟
جواب: – مورچه‌ها تقسیم کار دارند.
– آنهایی که جوان‌تر هستند از تخم‌ها پرستاری می‌کنند.
– بعضی‌ها نگهبان هستند.
– بعضی‌ها کارگر هستند بعضی‌ها مسئول تغذیه ملکه هستند

۳- چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی‌های خلقت دعوت می‌کند؟
جواب: چون شگفتی های آفرینش نشانه‌ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان براساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.

جواب گفت‌وگو صفحه ۲۲ درس دوم فارسی هشتم

۱- درباره «شگفتی‌های آسمان»، از منابع مناسب، مطالبی را فراهم آورید و آن را در کلاس بخوانید و درباره آن گفت‌وگو کنید. 
جواب: گردش سیاره‌ها به دور خورشید در منظومه شمسی بر روی مداری خاص یکی از شگفت انگیزترین مسائل مربوط به آسمان است.

۲- در ابیات زیر، «خفّاش» و «طاووس» به عنوان نشانه به کار رفته‌اند؛ درباره مفهوم نمادین هر یک از آنها تحقیق و گفت‌وگو کنید.
نور خورشید در جهان، فاش است *** آفت از ضعف چشم خفّاش است
طاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق *** تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش
مفهوم نمادین طاووس: نماد زیبایی و غرور
مفهوم نمادین خفّاش: جهل و نادانی و شیطان (به دلیل کور بودن)

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۲۲ درس دوم فارسی هشتم

۱- در متن درس، کلمه‌هایی بیابید که یکی از حروف زیر، در آنها به کار رفته باشد؛ سپس آنها را بنویسید.
«ت، ط» ، «ث، س، ص» ،«ق، غ»
ت، ط: نمی توانم ، درخت ، بی همتا ، تاریکی ، قدرت ، شگفتی ، تابان ، می ترسند ، متّحد ، کشتزار ، انگشت ، طاووس ، استوار ، چتر ، تشبیه ، دسته ، تماشا ، اطراف ، تماثیل ، تصاویر
ث، س، ص: گوسفند ، صحرا ، سرگرم ، مسافر ، سراغ ، اسرار ، چسبیده ، سنگین ، سرخ ، حواس ، داس ، جثّه ، فصل ، زمستان ، استوار ، سایبان ، سبزی ، خاص ، صورتگر ، تماثیل ، سان ، صفحه ، هستی
ق، غ: غلام ، سراغ ، چراغ ، قدرت ، حدقه ، عقل ، نغز ، برق ، شوق ، قاه قاه ، تقلید ، غیر

۲- ارکان تشبیه را در هر یک از موارد زیر مشخّص کنید.
■ ملخ، دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمی‌دارد.
دوپای ← مشبه
داس ← مشبهُ به
مانند← ادات تشبیه
با آنها اشیا را بر می‌دارد← وجه تشبیه
■ مهربان و ساده و بی‌کینه است / مثل نوری در دل آیینه است
 مثل← ادات
نوری← مشبهُ به
دل آیینه← وجه تشبیه

۳- به کمک واژه زیر، یک تشبیه بنویسید، به طوری که همه ارکان تشبیه را دارا باشد.
 مشبه: امام زمان(عج)
مشبه به: خورشید پشت ابر
وجه شبه: غایب بودن
ادات تشبیه: همانند

۴- شاعر در سروده «صورتگر ماهر» به کدام پدیده‌های خلقت اشاره کرده است؟ 
جواب: فصل بهار، گل‌ها و گیاهان، رویش گیاهان از خاک، رعد و برق و باران

فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۲۸ درس دوم فارسی هشتم

۱- درباره ارتباط محتوایی این داستان با مصراع «از محبّت خارها گل می‌شود» توضیح دهید.
جواب: داستان دور محور ایثار و از خود گذشتگی می‌چرخد. کشمکش اصلی داستان بین سه شخصیت گیاه، مرداب و سنگ است. سنگ و مرداب بر سر زندگی بخشیدن به یک گیاه در کشمکش هستند که به ظاهر در این کشمکش مرداب پیروز می‌شود و سنگ با ایثار جان خود به گیاه حیات تازه می‌بخشد.

۲- به نظر شما چه عواملی سبب گردید، از دل سنگ، چشمه پاک و زلال جاری شود؟ 
جواب: ایثار و از خود گذشتگی، محبت، زندگی بخشی به دیگران، دوست داشتن دیگران، دیگر دوستی و…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.