جواب درس ۲ فارسی هفتم؛ صفحه ۲۱, ۲۲, ۲۹

جواب درس ۲ فارسی هفتم؛ صفحه ۲۱, ۲۲, ۲۹

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس دوم فارسی هفتم

جواب درس ۲ فارسی هفتم؛ صفحه ۲۱, ۲۲, ۲۹

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس دوم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۲ :: چشمه معرفت

جواب خودارزیابی صفحه ۲۱ فارسی هفتم

۱- در کلاس طبیعت چه زیبایی‌هایی را می‌توان درک کرد؟
جواب: عظمت و جلال و جاذبه خالق را می توان درک کرد

۲- این ابیات از بوستان سعدی با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟جواب خودارزیابی صفحه ۲۱ فارسی هفتمجواب: بر روی سبزه‌ها و کشته‌های سیراب، درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که شاخه‌ی دست‌های خویش را به آسمان بر افراشته بودند و دعا می‌کردند.

۳- نمونه‌های دیگری از زیبایی‌های آفرینش را بیان کنید.
جواب: سبزه‌ها و کشته‌های سیراب، درختان سرسبز، باغ شاد و خرم، صحرا

جواب کار گروهی صفحه ۲۲ فارسی هفتم

۱- گفت‌وگوی جویبار و درخت تشنه را به صورت نمایشی اجرا کنید. 
جواب: این فعالیت باید در کلاس انجام شود.

۲- درباره لحن و شیوه بیان انواع جمله، گفت‌وگو کنید.
جواب: برای خواندن جمله‌ ها بایستی به نوع جمله توجه کرد و لحنی متناسب با همان انتخاب کرد، مثلاً وقتی می‌ خواهیم یک جمله‌ ی پرسشی را بیان کنیم باید لحن بیان ما پرسشی باشد و با زمانی که قصد داریم یک جمله‌ ی خبری بگوییم متفاوت باشد و…

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۲۲ فارسی هفتم

۱- کلمه‌ها و ترکیب‌های مهمّ املایی درس را بنویسید.
جواب: غرق، یقین، جاذبه، غرفه، اعجا، برهنه، روح، مذاب، پژمرده، سیرآب، صحرا، ذرت، آمین، ساقه، غرور، وداع، معصوم، زمزمه.

۲- برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.
اعجاز ⇦ عجز، معجزه
غرق ⇦ غریق، اغراق
نقطه ⇦ نقاط
معصوم ⇦ عصمت

۳- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؛ آنها را پیدا کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید.
کودکان پر نشاط گل بوته‌ها و نوجوانان امیدوار زرّت‌ها در گوش نسیم عامین می‌گفتند و من با قرور و مهربانی و خشنودی، باغ و سحرا را تماشا می‌کردم.
زرت: ذرت‌
عامین: آمین
قرور: غرور
سحرا: صحرا

جواب درک و دریافت صفحه ۲۹ فارسی هفتم

۱- به نظر شما کدام یک از شخصیت‌های داستان، اهمّیت بیشتری دارد، چرا؟
جواب: به نظر من آزاد مهمترین شخصیت داستان بود چون به کژال کمک کرد و دختر نوزادش روناک را از دست گرگ نجات داد و خودش زخمی شد.

۲- اگر شما به جای نویسنده بودید، داستان را چگونه تمام می‌کردید؟
جواب: من اگر جای نویسنده این داستان بودم داستان را به خوبی و خوشی تمام می کرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.