جواب درس ۲ فلسفه دوازدهم ؛ صفحه ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ 

جواب درس ۲ فلسفه دوازدهم ؛ صفحه ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ 

گام به گام درس دوم فلسفه دوازدهم

جواب درس ۲ فلسفه دوازدهم ؛ صفحه ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ 

گام به گام درس دوم فلسفه دوازدهم

گام به گام فلسفه دوازدهم / پاسخ سوالات درس دوم فلسفه دوازدهم همراه با جواب صفحه ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴  فلسفه دوازدهم انسانی / درس دوم :: جهان ممکنات

جواب تمرین صفحه ۱۰ فلسفه دوازدهم

الف) در سه قضیه هندسی زیر، رابطه کدام موضوع با محمول خود واجب، کدام ممکن و کدام ممتنع است؟

۱- مجموع دو ضلع مثلث، بزرگ‌تر از ضلع سوم است. 
پاسخ: رابطه وجوبی (ضروری)

۲- ارتفاع و میانه در مثلث یکی است.
پاسخ: رابطه امکانی

۳- مجموع زوایای مثلث برابر با سه قائمه است. 
پاسخ: رابطه امتناعی

ب) شما نیز برای هریک از روابط سه‌گانه چند مثال ذکر کنید:

– رابطه وجوبی:
پاسخ: میز جسم است.
– رابطه امکانی:
پاسخ: درخت میوه دار است.
– رابطه امتناعی:
پاسخ: عدد ۳ زوج است.

جواب تعیین رابطه صفحه ۱۱ فلسفه دوازدهم

اگر بخواهیم وجود را محمول موضوعات زیر قرار دهیم، به نظر شما رابطه میان وجود با این موضوعات، از نوع «ضرورت» خواهد بود یا «امکان» یا «امتناع»؟

خاکامکانمهربانیامکان
سوختنامکانسیاهِ سفیدامتناع
دیوامکانخداوندامکان
شریک خداامتناعفرشتگانامکان
دریایی از جیوهامکانروحامکان
پرندهامکانانرژیامکان
مربع پنج ضلعیامتناع همیارهمیار

جواب تفکر صفحه ۱۲ فلسفه دوازدهم

۱- آیا می‌توان اموری را پیدا کرد که رابطه ذاتی آنها با «وجود» رابطه امتناعی بوده، امّا علتی برای آنها پیدا شود و اکنون موجود باشند؟
پاسخ: خیر، زیرا اگر چیزی به نحو ذاتی از چیزی جدا و منفک باشد و نتواند با آن جمع شود و در عین حال بخواهد با آن جمع شود، اجتماع نقیضین پیش خواهد آمد که امری محال است.

۲- اگر حقیقتی رابطه‌اش با «وجود» ضروری باشد، آیا می‌شود که چنین حقیقتی تاکنون به وجود نیامده باشد؟
پاسخ: خیر، زیرا اگر رابطه وجود با چیزی ضروری باشد و وجود را از آن جدا شدنی نباشد، بدین معناست که آن چیز همواره موجود است و در هیچ برهه ای از زمان، وجود از او جدا نمیشود.

۳- تکمیل کنید:
الف) موضوعی را که نسبت به محمولِ وجود، رابطه حتمی دارد ……واجب الوجود…. گویند.
ب) موضوعی را که نسبت به محمولِ وجود، رابطه امکانی دارد ……ممکن الوجود…… گویند.
ج) موضوعی را که نسبت به محمولِ وجود، رابطه محال دارد …..ممتنع الوجود…… گویند.

جواب به کار ببندیم صفحه ۱۲ فلسفه دوازدهم

۱- مفاهیم دو ردیف زیر را که به هم مرتبط هستند، مشخص کنید و با آنها قضیه موجبه یا سالبه بسازید. سپس، رابطه میان موضوع و محمول را از حیث وجوب، امکان و امتناع مشخص کنید.
– مثلث، مربع، پیراهن حسن، عدد سه
– چهار ضلع، سه ضلع، آبی، زوج
مربع چهار ضلع دارد: رابطه وجوبی
مربع سه ضلع ندارد: رابطه وجوبی
مربع سه ضلع دارد: رابطه امتناعی
پیراهن حسن آبی است: رابطه امکانی
پیراهن حسن آبی نیست: رابطه امکانی
مثلث سه ضلع دارد: رابطه وجوبی
مثلث چهار ضلع ندارد: رابطه وجوبی
مثلث چهار ضلع دارد: رابطه امتناعی
عدد سه زوج است: رابطه امکانی
عدد سه زوج نیست: رابطه وجوبی

۳- چند حالت از حالت‌های زیر صحیح است؟
اگر مفهومی را در نظر بگیریم امّا مصداق آن را در جهان نیابیم، معلوم می‌شود که:
الف) این ماهیت ذاتاً نمی‌تواند موجود شود. (غ)
ب) این ماهیت هنوز از حالت امکانی خارج نشده است. (ص)
ج) علتی نیست که بتواند آن را به وجود بیاورد. (ص) 
پاسخ: هرسه حالت می تواند صحیح باشد، زیرا اگر چیزی را در ذهن خودمان بیاوریم و درنظر بگیریم، اما در خارج آن را نیابیم، می تواند بدان جهت باشد که ذاتاً ممتنع الوجود است، مانند شریک خداوند. همچنین میتواند بدان جهت باشد که علت آن پیدا نشده تا آن را از حالت امکان خارج کند و موجود نماید.