جواب درس ۲ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۳۶, ۳۷, ۳۸

جواب درس ۲ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۳۶, ۳۷, ۳۸

گام به گام درس دوم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

جواب درس ۲ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۳۶, ۳۷, ۳۸

گام به گام درس دوم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هفتم / درس دوم

جواب صفحه ۳۶ کتاب کار زبان هفتم

۱- در کلاس انگلیسی، دانش آموزان برای انجام فعالیت به چند گروه تقسیم شدهاند و اسامی آنها بر روی برگهای روی تابلو به صورت زیر نصب شده است. یکی از هم کلاسی هایتان به نام «امکانیان» که غایب بوده بعد از مدرسه رایانام های داده و میخواهد که او را هم در جریان این موضوع بگذارید. نام گروه و اعضای دیگر را برایش ارسال کنید.

جواب صفحه ۳۶ کتاب کار زبان هفتم

جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان هفتم

۲- نام های خانوادگی را که در بین بستگان، همسایگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید. جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان هفتم

۳- کتاب دار مدرسه از شما خواسته در مرتب نمودن کتاب های انگلیسی که تازه به کتابخانه رسیده به او کمک کنید. با نوشتن عدد، ترتیب آنها را براساس حروف الفبا مشخص کنید. جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان هفتم

جواب صفحه ۳۸ کتاب کار زبان هفتم

۴- نام خانوادگی سه نفر از دبیران خود را بنویسید.

جواب و معنی صفحه ۳۸ کتاب کار زبان هفتم

۵- اسامی افراد یا کلمات انگلیسی ای بنویسید که حداقل شامل یکی از حروف p، b، e، m، k و a باشد. 

  • Make = درست کردن
  • Kitchen = آشپزخانه
  • Male = مذکر (مرد)
  • Babak = نیم

یا: 

جواب صفحه ۳۸ کتاب کار زبان هفتم

۶ – نام خانوادگی این شهدای گران قدر را بنویسید.

جواب درس ۲ کتاب کار زبان هفتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.