جواب درس ۲۰ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۹۴

جواب درس ۲۰ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۹۴

گام به گام درس بیستم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۲۰ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۹۴

گام به گام درس بیستم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۲۰: در کنار سفره

جواب فکر می‌کنم صفحه ۹۴ هدیه ها دوم ابتدایی

رعایت آداب غذا خوردن، سبب می‌شود … .
پاسخ: هم خودمان و دیگران از خوردن غذا لذت ببریم.

جواب دوست دارم صفحه ۹۴ هدیه ها دوم ابتدایی

هر بار که غذا می‌خورم، از خدا تشکّر کنم و بگویم … .
پاسخ: . الحمدلله ، خدا یا به همه ی گرسنگان غذا بده .

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۹۴ هدیه ها دوم ابتدایی

خوب است چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را انجام ندهیم؟
۱- اگر غذا داغ است، نباید آن را فوت کنیم.
۲- لقمه های کوچک برداریم ، و با دهان بسته ، آرام و بی صدا غذا را بجویم .
۳- غذاهای اضافی را …….. دور نریزیم ، بلکه جایی بریزیم تا دیگر موجودات از آن استفاده کنند .
۴- نمی‌گویم این غذا را دوست ندارم، بلکه …………. آن را می خورم و از خدا تشکر می کنم .
۵- هر روز صبحانه را کامل بخوریم.
۶- پرخوری نمی‌کنیم؛ یعنی قبل از ……...سیر شدن از غذا خوردن دست بکشیم.

جواب ببین و بگو کنیم صفحه ۹۴ هدیه ها دوم ابتدایی

با دقّت در این تصاویر، عبارت‌ها را کامل کنید.پاسخ: جواب ببین و بگو کنیم صفحه ۹۴ هدیه ها دوم ابتدایی غذا را با نام خدا شروع کنیم
لقمه‌ها را …. با دهان بسته ، آرام و بی صدا می جویم . ……. می‌جویم
لقمه‌ها  را کوچک بر می داریم .
بعد از غذا خدا را با گفتن الحمدلله شکر می کنیم .