جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس بیست و یکم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس بیست و یکم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۲۱ :: بازسازی ویرانه‌ها

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید.
جواب: بعد از آشنایی با مردم ایران تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و مسلمان شدند و از خشونت و ویرانگری فاصله گرفتند و عمران و آبادی را در ایران تشویق کردند.

۲- به تصویر سکه‌های دوره‌ی ایلخانان در صفحه‌ی قبل توجه کنید. کلمه‌های «الله و محمد» که روی این سکه‌ها نقش بسته است، نشان دهنده‌ی چیست؟
جواب: نشانه تاثیر ایرانیان بر روی آداب و رسوم و عقاید آن‌ها و مسلمان شدن حکومت ایلخانان می‌باشد.

۳- با توجه به آنچه امسال در کتاب فارسی درباره‌ی خواجه نصیرالدین توسی خوانده‌اید، دلیل هوشمندی این مرد دانشمند و اقدامات مهم او را به اختصار بیان کنید.
جواب: دلیل هوشمندی خواجه نصیرالدین توسی این بود که فهمید شمشیر و دنیا در دست دشمن است و او فقط قلم دارد و با فرهنگ و قلم می‌تواند اندیشه و رفتار دشمن را تغییر دهد. اقدام مهم او رصدخانه مراغه و کتابخانه مجاور آن بود.

۴- کاربرگه‌ی شماره‌ی (۱۷) را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات پنجم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.