جواب فعالیت های درس ۲۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۵۱, ۱۵۲

جواب فعالیت های درس ۲۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۵۱, ۱۵۲

گام به گام درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۲۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۵۱, ۱۵۲

گام به گام درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۲۲ :: حقوق و تکالیف شهروندی

جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ مطالعات اجتماعی نهم

۱- به کمک دبیر، قانون اساسی را به کلاس بیاورید.
الف) با استفاده از قانون اساسی، توضیح اصول ۷ و ۲۰ را که در صفحه ۱۵۳ نوشته نشده است، بنویسید.
اصل ۷: طبق دستور قرآن کریم (وَ امرهُم شوری بینَهُم وَ شاوِرهُم فی الامر) شوراها (مجلس شورای اسلامی، شواری استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها) از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
اصل۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخورداند.

ب) در مقابل هریک از حقوق شهروندی که در این درس نوشته شده است، یک یا چند اصل قانون اساسی را که به آن مربوط می‌شود پیدا کنید و شماره آن را در کنار مطلب مربوط بنویسید.
جواب: حق برخورداری از عدالت قضایی (اصل ۳۴ و ۳۵)
حق برخورداری از عدالت قانونی (اصل ۳۲ و ۳۸)
حق مشارکت سیاسی (اصل ۶)
حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی (اصل ۲۹ و ۳۱)

پ) در اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف شده است تا حقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. به این اصل مراجعه و برخی موارد آن را در کلاس مطرح کنید. 

  • ایجاد شرایط مناسب برای رشد شخصیت زن
  • حمایت از مادران مخصوصا در دوران بارداری و حمایت از کودکان بی سرپرست

جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ مطالعات اجتماعی نهم

۲- گفت‌وگو کنید.
با توجه به آنچه در درس تاریخ امسال خواندید، چند مورد از حقوق شهروندی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، با حقوق مردم در دوره قاجاریه و پهلوی مقایسه کنید.
جواب: عدم وجود حق آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد در دوره قاجاریه، عدم مشارکت مردم در امور سیاسی، در آن دوره مردم به عنوان رعیت شناخته می شدند نه شهروند، دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی و تأمین اجتماعی.

از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید؟
جواب: در جمهوری اسلامی افراد به عنوان شهروند از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهتری برخوردارند.

مردم برای به دست آوردن حقوق شهروندی خود چه تلاش هایی کرده اند؟
جواب: مردم به رهبری روحانیون و روشنفکران وطن پرست دست به مبارزه پیگیر زدند که انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانونگذاری در همین راستا بوده است.

۳- کار برگه شماره (۱۶) را کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۶ مطالعات نهم

۴- الف) منظور از حق برخورداری از تأمین اجتماعی چیست؟ توضیح دهید. 
جواب: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،  بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

ب) کدام اصل قانون اساسی کشور ما مربوط به حق تأمین اجتماعی است؟
اصل ۲۹  قانون اساسی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.