جواب فعالیت های درس ۲۴ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۶۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۶

جواب فعالیت های درس ۲۴ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۶۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۶

گام به گام درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۲۴ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۶۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۶

گام به گام درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۲۴: قاره استرالیا و اقیانوسیه

جواب فعالیت صفحه ۱۶۰ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- به طور گروهی، استرالیا و نیوزیلند را در یک اطلس، پیدا کنید. سپس هر گروه، چند جزیره دیگر در اقیانوسیه نام ببرد.
جواب: تاسمانی، فیجی، ساموا، تونگا، گوام، ماریانا، سلیمان.

۲- قارّه استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارد؟ نیمکره شمالی یا نیمکره جنوبی؟ چرا؟
جواب: نیمکره جنوبی، چون در جنوب خط استوا قرار دارد.

۳- استرالیا از اطراف به کدام اقیانوس‌ها مربوط می‌شود؟
جواب: استرالیا از اطراف به اقیانوس آرام و اقیانوس هند مربوط می‌شود.

جواب فعالیت صفحه ۱۶۲ مطالعات اجتماعی هشتم

به نقشه، توجه کنید و به پرسش‌ها، پاسخ دهید.
۴- رشته کوه‌های نسبتاً مرتفع در کدام سمت استرالیا و به موازات ساحل کدام اقیانوس، کشیده شده‌اند؟
جواب: رشته کوه‌ها در شرق استرالیا به موازات سواحل اقیانوس آرام کشیده شده‌اند.

۵- در نیمه غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد؟
جواب: فلات غربی و بیابان بزرگ ویکتوریا.

۶- جلگه مرکزی استرالیا از آبرفت‌های کدام رود، پدید آمده است؟ این رود به کجا می‌ریزد؟
جواب: رود دارلینگ به خلیج بزرگ استرالیا میریزد

۷- پهناورترین بیابان استرالیا چه نام دارد؟
جواب: بیابان بزرگ ویکتوریا

۸- کاربرگه شماره (۱۸) نقشه استرالیا، نیوزیلند را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۸ مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۶۵ مطالعات اجتماعی هشتم

۹- چند مورد از شباهت‌ها و تفاوت‌های طبیعی، اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی و… استرالیا و نیوزیلند را بیان کنید.
طبیعی: استرالیا سرزمینی هموار است ولی نیوزیلند کشوری کوهستانی است.
اقتصادی: استرالیا و نیوزیلند هر دو از کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان می باشند.
جمعیتی: هر دو جمعیت کمی دارند و اکثرآن ها از مهاجرین اروپایی هستند.
فرهنگی: زبان رسمی هر دو کشور انگلیسی است و پیرو دین مسیحی هستند.

۱۰- چرا نام رشته کوه‌های آلپ جنوبی یا برخی شهرها و مناطق استرالیا و نیوزیلند با مکان‌ها و نواحی اروپا هم نام است؟
جواب: زیرا این قاره به دست اروپائیان کشف و مورد شناسایی واقع شده‌اند بنابراین بسیاری از نام های موجود در آن از نام کاشفان و یا از اروپا گرفته شده است.

جواب به کار ببندیم صفحه ۱۶۶ مطالعات اجتماعی هشتم

یکی از فعّالیت‌ها را انتخاب کنید و انجام دهید.
الف) درباره یکی از موضوعات قاره آمریکا (برای مثال حقوق بشر آمریکایی، وضعیت سیاه‌پوستان آمریکا، امنیت در آمریکا، جنبش ۹۹ درصدی (جنبش ول‌استریت) و…) تحقیق کرده و روزنامه دیواری درست کنید.
بر عهده دانش آموز است.

ب) درباره یکی از موضوعات قاره استرالیا و اقیانوسیه (کشف اقیانوسیه، سدّ مرجانی، جاذبه گردشگری، دامپروری در استرالیا و نیوزیلند و …) تحقیق کرده و یک روزنامه دیواری درست کنید.
بر عهده دانش آموز است.

پ) آیا کتاب «کلبه عمو تُم» را خوانده‌اید یا چیزی درباره آن شنیده‌اید؟ پرس‌وجو کنید این کتاب مشهور، درباره چه موضوعی نوشته شده است؟
جواب در فایل زیر:

کلبه عمو تُم
0MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.