جواب و معنی درس ۳ زبان انگلیسی نهم

جواب و معنی درس ۳ زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس سوم انگلیسی نهم

جواب و معنی درس ۳ زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس سوم انگلیسی نهم

جواب زبان نهم / درس سوم

معنی صفحه ۵۰ زبان انگلیسی نهم

Conversation- مکالمه

Listen to the conversation between two friends.
به مکالمه بین دو دوست گوش کنید.

Elham: I just love New Year holidays!
من کاملا تعطیلات سال نو را دوست دارم

Nasrin: Oh, yes, me too. It’s really great.
بله من هم همین طور ، واقعاً عالیه

Elham: We normally visit our relatives in Norooz. It’s fun!
ما معمولا در نوروز به دیدن اقوام مان می رویم. خوش میگذرد

Nasrin: Do you get New Year gifts too?
هدیه عید هم میگیری؟

Elham: Sure! We usually get money. I really like it.
قطعا. ما معمولا پول می گیریم . من واقعاً اینو دوست دارم

Nasrin: Well…, We always go to my grandparents’ houses.
خب…. ما همیشه به خانه پدر بزرگ و مادربزرگم می رویم

Elham: That’s nice! Does your grandmother cook the New Year meal?
خیلی خوبه. ایا مادر بزرگت غذای سال نو رو درست میکنه

Nasrin: Actually, she doesn’t. My mother makes it.
در واقع نه ، مامان من درستش میکند.

هَمیار hamyar.in

معنی صفحه ۵۱ زبان انگلیسی نهم

Practice ۱ “Talking about Festivals and Ceremonies (1)” – تمرین ۱ صحبت کردن درباره جشنواره ها و مراسم ها

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست بپرسید و جواب دهید

Yes, I do.
بله، میخرم
Do you buy new clothes for the New Year?
آیا برای این نوروز لباس جدید میخری؟
No, we don’t.
نه ، ما نمی چینیم
Do you and your cousins set the Haft Seen table?
آیا تو و عمو زاده هایت سفره هفت سین را می چینید؟
Yes, they usually color them.
بله، آنها معمولا آنها را رنگ می کنند
Do young children color the eggs?
آیا بچه های کوچک تخم مرغ ها را رنگ میکنند؟
No, they don’t buy goldfsh*.
نه، آنها ماهی قرمز نمیخرند
 Do Chinese people buy gold fsh for the New Year?
آیا افراد چینی برای نوروز ماهی قرمز میخرند؟

goldfsh یعنی ماهی قرمز (نه طلایی)

Practice ۲ “Talking about Festivals and Ceremonies (۲)”تمرین ۲ صحبت کردن درباره جشنواره ها و مراسم ها

Listen to the examples. Ten ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست بپرسید و جواب دهید

Yes, he does.
بله او قرائت میکند
Does he recite the HolyQuran at the turn of the year?
ایا او در تحویل سال قران را قراءت میکند؟

No, he doesn’t.
نه ، او نمی دهد

Does your father give you New Year gifts?
آیا پدر تو به تو کادوی عید می دهد؟

Yes, she has many friends.
بله او دوستان زیادی دارد

Does she have many friends?
آیا او دوستان زیادی دارد؟

No, she doesn’t make aspecial food.
نه او غذای خاصی درست نمی کند

Does your mom make a special food for Norooz?
آیا مادر تو برای نوروز غذای خاصی درست می کند؟

کلمات صفحه ۵۲ و ۵۳ زبان انگلیسی نهم

make lunch/ dinner : درست کردن ناهار / شام
bake a cake : پختن کیک
set the table : چیدن میز
sing the national anthem : خواندن سرود ملی
hold a ceremony برگزاری یک مراسم
watch fireworks : تماشای آتش بازی
read poems of Hafez : خواندن اشعار حافظ
wear special clothes : پوشیدن لباس های خاص
go out on Nature Day : بیرون رفتن در روز طبیعت
clear the table: تمیز کردن میز

هَمیار hamyar.in

جواب صفحه ۵۴ زبان انگلیسی نهم

Language Melody – آهنگ صدا 

Listen to the conversation and pay attention to the rising intonation of “Yes/No questions” (do/does).

به مکالمه گوش کنید و به آهنگ صدای خیزان “سوالات Yes/No با do/does” دقت کنید.

Sam: Shayan, do you like spring?
شایان آیا تو بهار را دوست داری؟

Shayan: Yes, I like spring a lot.
بله من بهار را خیلی دوست دارم

Sam: Do you like rainy weather?
آیا تو هوای بارانی را دوست داری؟

Shayan: Oh yes! But not on Nature Day.
اوه بله، ولی نه در روز طبیعت

Sam: Why not?
چرا نه؟

Shayan: Because we always go out on ۱۳th of Farvardin.
چون ما همیشه در روز ۱۳ فروردین به بیرون می رویم

Listen to the questions below and then practice.
به سوالات زیر گوش کنید سپس تمرین کنید.

جواب صفحه ۵۴ زبان انگلیسی نهم

۱- آیا تو آب و هوای بارانی را دوست داری؟
۲-آیا باران زیادی در تهران می بارد؟
۳- آیا او نهار میپزد؟
۴- آیا شما داستان می گویید؟
۵- آیا او بهار را دوست دارد؟
۶- آیا او آجیل میخورد؟

جواب صفحه ۵۵ زبان انگلیسی نهم

Find it – پیدا کنید

Find and underline “simple present tense” in the passage below. Then find and underline “possessive adjectives”.
زمان حال ساده را در متن زیر پیدا کنید و زیر آن خط بکشید. سپس صفت های ملکی را پیدا کنید و زیر آن خط بکشید.

جواب صفحه ۵۵ زبان انگلیسی نهم

خط قرمز: حال ساده | هایلایت زد : صفت های ملکی

Ahmed is from Turkey and he lives in Istanbul.
احمد اهل کشور ترکیه است و در استانبول زندگی میکند .
Fitr Eid is an important religious holiday in his country.
عید فطر یکی از اعیاد مهم مذهبی در ماه شوال است.
He likes this day a lot. It’s on the first day of Shawwal.
در عید فطر کشور اوست .او این عید را بسیار دوست دارد.
On Fitr Eid, Muslims don’t fast.
این عید در روز اول مسلمانان روزه نمیگیرند.
They say their Eid prayers before noon.
آنها میگویند دعای عیدشان قبل از ظهر است.
In all Muslim countries people hold the same ceremony. 
در تمام کشور های مسلمان مردم این مراسم را برگزار میکنند.

هَمیار hamyar.in

Tell Your Classmates – به همکلاسی هایت بگو

Tell your classmates five things about Festivals and Ceremonies.
پنج مورد برای مراسم ها و جشن ها به همکلاسی های خود بگویید.

Example: I really like Fajr Film Festival.
مثال: من واقعاً جشنواره فیلم فجر را دوست دارم

۱.I just love New Year holidays!
من فقط تعطیلات سال نو را دوست دارم!

۲. We buy goldfish for Haft Seen table
برای سفره هفت سین ماهی قرمز می خریم

۳. They bake cake for birthdays.
او برای تولد کیک میپزد

۴.I love Nature day
من روز طبیعت را دوست دارم

۵.You go out on nature day.
در یک روز طبیعت بیرون می روید.

جواب صفحه ۵۸ زبان انگلیسی نهم

Listening, Reading and Writing – گوش دادن، خواندن و نوشت

A- Listen to the conversation and answer the questions below.
به مکالمه گوش کنید و به سوالات زیر جواب دهید.

۱. What do they eat?
آنها چه چیزی میخورند؟

They eat …watermelon… and …nuts… .
آنها میخورند هندوانه و آجیل

۲. What do they listen to?
آنها چه چیزی گوش می دهند؟

They listen to ………poem of Hafez…… .
آنها گوش میدهند به اشعار حافظ

۳. Do they stay home at Yalda Night?
آیا آنها در شب یلدا در خانه می مانند؟

no, They go to her grandparents house.
نه ، آنها می روند به خانه‌ی پدربزگ و مادربزگشان

جواب صفحه ۵۹ زبان انگلیسی نهم

B- Listen to the audio and answer the questions below.
گوش کنید به فایل صوتی و به سوالات زیر جواب دهید.

۱. Does the New Year start in March?
ایا سال نو در ماه مارس شروع می شود؟

No, it starts in …january… or ……February…… .
نه شروع آن در ژانویه یا فوریه است.

۲. Does it change every year?
آیا آن هر سال تغییر میکند؟

Yes, it ……changes every year…… .
بله هرسال تغییر میکند

۳. What does everyone wear?
هرفرد چه چیزی میپوشد؟

People wear red clothes… .
هرفرد لباس قرمز میپوشد

۴. What do older people give to children?
ایا افراد مسن به بچه ها چیزی میدهند؟

……They give lucky money to chhildren…… .
آنها پول شانس(خوشبختی) به بچه ها میدهند

هَمیار hamyar.in

جواب صفحه ۶۰ زبان انگلیسی نهم

Reading, Speaking, Listening and Writing – خواندن، صحبت کردن، گوش دادن

Read the following questions on card (A). Then ask your classmates and write their answers on card (B).

سوالات روی کارت A را بخوانید سپس از هم کلاسی های خود بپرسید و پاسخهای آنها را روی کارت B بنویسد.

Card B (Answer) Card A (Question)
No, he/she doesn’t tell me stories.
نه ، او نمیگوید به من داستان ها را
Does your grandparent tell you stories?
آیا پدر بزرگ(مادربزرگ) شما به شما داستان ها می گوید؟
No, I don’t wear special clothes.
خیر ، من لباس های مخصوص نمی پوشم
Do you wear special clothes on New Year holidays?
آقا شما در تعطیلات سال نو لباس های مخصوص می پوشید؟
Yes, I visit my relatives.
بله ، من خیشاوندانم را ملاقات میکنم
Do you visit your relatives?
آیا شما خویشاوندانتان را ملا قات می کنید؟
Yes, I get gifts.
بله، من هدایا می گیرم
Do you get gifts?
آیا شما هدایا می گیرید؟
No, he doesn’t work on holidays.
نه، او در تعطیلات کار نمی کند.
Does your father work on holidays?
آیا پدر شما در تعطیلا ت کار می کند؟

جواب صفحه ۶۱ زبان انگلیسی نهم

Role Play – ایفای نقش

Talk with your classmates about national and international festivals.
با همکلاسی هایتان صحت کنید درباره ی جشنواره های ملی و بین المللی

منبع: درس ۳ زبان نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.