جواب درس ۳ زبان انگلیسی هفتم + معنی

جواب درس ۳ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس سوم انگلیسی هفتم

جواب درس ۳ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس سوم انگلیسی هفتم

گام به گام زبان انگلیسی هفتم / درس سوم

معنی صفحه ۱۶ زبان انگلیسی هفتم

Listen to the teacher and her students talking about birthdays.

به صحبت های معلم و دانش آموزانش در خصوص روز تولدشان گوش دهید.

My Age : سن من

Conversation — گفتگو

 

Teacher: Nargess, when is your birthday?
نرگس ، روز تولد تو کِی هست؟
Nargess: It’s in Mehr.
در مهر است
Teacher: Really? How old are you now?
واقعاً؟ الان چند سالته؟
Nargess: I’m 12.
من ۱۲ هستم(دوازده سال دارم)
Teacher: What about you, Tahereh?
تو چطور ، طاهره؟
Tahereh: My birthday is in …
تولد من در ….. است

معنی صفحه ۱۷ زبان انگلیسی هفتم

معنی صفحه ۱۷ زبان انگلیسی هفتم
صحبت درباره سن شما

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با یک دوست بپرس و پاسخ بده

I’m 12.
من ۱۲
I’m 12 years old.
من دوازده سال دارم
How old are you?
چند سال دارید؟

معنی صفحه ۱۷ زبان انگلیسی هفتم
صحبت کردن در مورد تاریخ

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با یک دوست بپرس و پاسخ بده

It’s in Bahman.
در بهمن است
In Bahman.
در بهمن
When is your birthday?
زمان تولدت کی است؟
When’s your birthday?
زمان تولدت کی است؟

معنی صفحه ۱۸ زبان انگلیسی هفتم

Listen to the conversation between two students.
به مکالمه دو دانش آموز گوش دهید.

Nader: How old is your brother, Iman?
ایمان، برادرت چند سال دارد؟
Iman: He’s thirteen.
او ۱۳ ساله است
Nader: Thirty?
۳۰?
Iman: No, thirteen, T-H-I-R-T-E-E-N.
نه 13
Nader: Oh, I see.
اها ، فهمیدم

1. Say your age and spell the number.
سن خود را بگویید و عدد را املا کنید.

جواب صفحه ۱۹ انگلیسی هفتم

2. Circle the month and day of your birth in the tables below.
دور ماه و روز تولد خود را در جدول های زیر خط بکشید.

بر عهده دانش آموز است.

جواب صفحه ۲۰ انگلیسی هفتم

Listening and Reading — گوش دادن و خواندن

Listen to the conversations and check (✔) the correct items.

به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح (✔) را بررسی کنید.

جواب صفحه ۲۰ انگلیسی هفتم

Speaking and Writing — صحبت کردن و نوشتن

Group Work
کار گروهی
Talk to three classmates, and fill out the table below.
با سه همکلاسی صحبت کنید و جدول زیر را پر کنید.

جواب صفحه ۲۰ انگلیسی هفتم

جواب صفحه ۲۰ انگلیسی هفتم

Pair Work
کار دو نفره
Do the conversation.
گفتگو را انجام دهید

You: How old are you?
شما : چند سالته؟
Your friend: I’m …12… . How about you?
دوست شما: من ۱۲ ساله هستم .شما چطور؟
You: …13…. When’s your birthday?
شما :۱۳  . تولدت چه زمانیست؟
Your friend: It’s in …Mordad… . What about you?
دوست شما: من در …مرداد… . شما چطور؟
You: …Azar… .
شما: ….آذر…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.