درس ۳ عربی هشتم (جواب و معنی)

درس ۳ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس سوم عربی هشتم

درس ۳ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس سوم عربی هشتم

جواب و معنی عربی هشتم / جواب درس سوم عربی هشتم همراه با معنی و پاسخ صفحه های ۳۷ ،۳۸ ،۳۹ ،۴۰ ،۴۱ ،۴۲ ،۴۳ ،۴۴ ، ۴۵ ،۴۶ عربی هشتم / درس سوم

معنی کلمات درس سوم عربی هشتم

آخَرینَ : دیگران صارَ : شد
أحَبََّ : دوست داشت سَوفَ أَصیرُ : خواهم شد
أُحِبُّ : دوست دارم طِبُّ الْعُیون : چشم پزشکی
تحُِبُّ : دوست داری عَمّ : عمو
أُریدُ أَنْ أَذْهَب : می‌خواهم که بروم عَنْ : دربارۀ، از
أَصحابُ الْمِهَن : صاحبان شغل‌ها عَیْن : چشم، چشمه «جمع: عُیون»
أُنْصَحُکَ أَنْ تَذْهَب : تو را نصیحت می‌کنم که بروی فَحَصَ : معاینه کرد
بلِاد : کشور، شهرها «مفرد: بَلَد» قاطِع : بُرنده
بَیْع : فروش لاأَدری : نمی‌دانم
تَقَدُّم : پیشرفت مَتیٰ : چه وقت
تَهیِئه : تهیه مَرْضَی : بیماران «مفرد: مَریض»
خال : دایی مَرَّه : دفعه
خُبْز : نان مُستَقبَل : آینده
ریاضَه : ورزش «ریاضیّ: ورزشکار» مِهْنَه : شغل «جمع: مِهَن»
سَیّارَهُ الْأُجرَهِ : تاکسی نَصِلُ : می‌رسیم «وَصَلَ: رسید»

معنی متن درس سوم صفحه ۳۷ عربی هشتم

ترجمه درس سوم صفحه ۶۳ عربی هشتمشغل شما در آینده

ترجمه درس سوم صفحه ۶۳ عربی هشتم۱- دَخَلَ الْمُدَرِّسُ فی الصَّفِّ وَ قالَ:
معلم وارد کلاس شد و گفت:
«دَرسُ الْیَومِ حَولَ مِهْنَهِ الْمُستَقبَلِ.»
«درس امروز در مورد شغل آینده است.»
فَسَأَلَ أَیَّ مِهنَهٍ تُحِبُّ؟
چه (کدام) شغلی را دوست داری؟

۲- صادقٌ: أنَا أُحِبُّ الزِّراعَهَ. 
صادق: من کشاورزی را دوست دارم.
لِأَنَّها عَمَلٌ مُهِمٌّ لِتَقَدُّمِ الْبِلادِ.
زیرا آن برای پیشرفت کشور کار مهمی است،
سَوفَ أَصیرُ مُهَندِساً زِراعیّاً.
مهندس کشاورزی خواهم شد.

۳- ناصِرُ: أنَا أُحِبُّ بَیْعَ الْکُتُبِ؛
ناصر: من کتاب‌فروشی را دوست دارم،
لِأَنَّ الْکُتُبَ کُنوزٌ و قالَ رَسولُ اللّهِ عَنْها:
زیرا کتاب‌ها گنج هستند. رسول خدا (ص) در مورد آنها فرموده (گفته) است:
«اَلْکُتُبُ بَساتینُ الْعُلَماءِ.»
«کتاب‌ها، باغ‌های دانشمندان هستند.»

۴- قاسِمٌ:
سَأَصیرُ مُختَرِعاً وَ سَوفَ أَصْنَعُ جَوّالاً جَدیداً.
قاسم: مخترع خواهم شد و تلفن همراه (موبایل) جدیدی خواهم ساخت.

۵- منصورٌ:
أنَا أُحِبُّ الرّیاضَهَ. أنَا لاعِبٌ مُمتازٌ فی کُرَهِ الْقَدَمِ.
من ورزش را دوست دارم. من بازیکن ممتازی (سرشناسی) در فوتبال هستم.

معنی متن درس سوم صفحه ۳۸ عربی هشتم

ترجمه درس سوم صفحه ۶۳ عربی هشتم۶- أمینٌ: أنَا أُحِبُّ طِبَّ الْعُیونِ. 
من چشم پزشکی را دوست دارم.
سَوفَ أَصیرُ طَبیباً لِخِدمَهِ النّاسِ.
برای خدمت به مردم پزشک خواهم شد.

۷- الطُّلّابُ ذَکَروا أَصحابَ الْمِهَنِ کَالْمُدَرِّسِ وَ الْخَبّازِ وَ الشُّرْطیِّ وَ الْحَلْوانیِّ وَ الْبائِعِ وَ الْمُمَرِّضِ وَ الْحَدّادِ وَ غَیْرِهِمْ.
دانش‌آموزان صاحبان شغل‌ها را ذکر کردند مانند معلم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و غیره.

۸- الْمُدَرِّسُ: ما هوَ هَدَفُکُم مِنِ انْتِخابِ الشُّغلِ؟
معلم: هدف شما از انتخاب شغل چیست؟

۹- عارفٌ: خِدمَهُ النّاسِ. لِأَنَّ کُلَّ واحِدٍ مِنّا بِحاجَهٍ إلَی الْآخَرینَ.
عارف: خدمت به مردم. زیرا هر یک از ما به دیگران نیاز داریم.

۱۰- الْمُدَرِّسُ: أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ؟
معلم: کدام شغل مهم است؟ (چه شغلی مهم است؟)

۱۱- حامِدٌ: کلُُّ مِهنَهٍ مُهِمَّهٌ وَ الْبلِاد بِحاجَهٍ إلَی کُلِّ الْمِهَنِ.
حامد: هر شغلی مهم است و کشور به همه شغل‌ها نیاز دارد.

۱۲- الْمُدَرِّسُ: عَلَینا بِاحْتِرامِ کُلِّ الْمِهَنِ.
معلم: ما باید به همه شغل‌ها احترام بگذاریم.

ترجمه درس سوم صفحه ۶۳ عربی هشتم پیامبر خدا فرموده است: بهترین مردم سودمند ترینشان برای مردم است.

معنی درس ۳ صفحه ۳۹ عربی هشتم

أنَا سَأَعْمَلُ:
معنی: من کار خواهم کرد.

أَنتِ سَوْفَ تَفْحَصینَ الْمَریضَهَ:
معنی: تو (مؤنث) مریض را معاینه خواهی کرد.

أَنتَ سَوفَ تَفْرَحُ:
معنی: تو (مذکر) خوشحال خواهی شد

فعل مضارع

معنی درس ۳ صفحه 39 عربی هشتمأنَا خَبّازٌ.
من نانوا هستم.
أَعْمَلُ لِتَهِیِئَهِ الْخُبزِ مِنَ السّاعَهِ الْخامِسَهِ.
برای تهیه نان از ساعت پنج کار میکنم
معنی درس ۳ صفحه 39 عربی هشتمأنَا مُدَرِّسَهُ الْکیمیاءِ.
من معلم شیمی هستم.
أَشرَحُ الدَّرسَ لِلطّالِباتِ.
درس را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهم.
معنی درس ۳ صفحه 39 عربی هشتمأَنتَ شُرْطیٌّ.
تو پلیس هستی.
تَحفَظُ الْأَمْنَ فِی الْبِلادِ.
امنیت را در کشور حفظ می‌کنی.
معنی درس ۳ صفحه 39 عربی هشتمأَنتِ طَبیبَهٌ.
تو پزشک هستی.
تَفحَصینَ الْمَرَضَی بِدِقَّهٍ.
بیماران را با دقت معاینه می‌کنی

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۰ عربی هشتم

جواب تمرین عربی کلاس هشتم

📙 تمرین یک_ الاول 
🔖 با توجه به متن درس به پرسش‌ های زیر پاسخ کوتاه دهید.جواب تمرین درس ۳ صفحه 40 عربی هشتممعنی ها :
۱- پیامبر در مورد کتاب ها چه چیزی فرموده است؟ کتاب ها باغ های دانشمندان هستند
۲- هدف از انتخاب شغل چیست؟ خدمت به مردم
۳- درس امروز در مورد کدام موضوع بود؟ شغل تو در آینده
۴- در آینده چه چیزی خوواهی شد؟ معلمی خواهم شد
۵- بنظرت کدام شغل مهم است؟ هر شغلی مهم است.

📙 تمرین دوم_ الثانی
🔖 جمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید.

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۰ عربی هشتمأنَا طَبّاخَهٌ.
من آشپز هستم
أَطْبُخُ طَعاماً لَذیذاً.
غذایی خوش مزه‌‌ای می پزم.
جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۰ عربی هشتمأنَا نَجّارٌ. 
من نجار هستم.
سَأَصْنَعُ کُرسیّاً خَشَبیّاً.
صندلی چوبی خواهم ساخت.

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۱ عربی هشتم

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۰ عربی هشتمأنتَ طَبیبٌ مُجِدٌّ.
تو پزشکی کوشایی هستی،
أَنتَ تَفحَصُ الْمَرضی بِدِقَّهٍ.
تو بیماران را با دقت معاینه می کنی
جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۰ عربی هشتمأنتِ فَلّاحَهٌ مُجِدَّهٌ.
تو (مؤنث) کشاورزی کوشا هستی.
أَنتِ تَحصُدینَ الرُّزَّ.
تو برنج را درو می‌کنی.

📙 تمرین سوم _ الثالث
🔖جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

۱. أنتَ حَدّادٌ. تَصنَعُ الْأَبوابَ وَ النَّوافِذَ.
(تَصنَعُ: اول شخص مذکر)
ترجمه: تو (مذکر) آهنگر هستی. درها و پنجره‌ها را می‌سازی.

۲. أنَا جُندیٌّ. أَرفَعُ عَلَمَ وَطَنی إیران.
(أَرفَعُ:اول شخص مفرد)
ترجمه: من سرباز هستم. پرچم وطنم ایران را بالا می‌برم.

۳. أنَا مُمَرِّضَهٌ. أَخدِمُ کل المرضی..
(أَخدِمُ : اول شخص مفرد)
ترجمه: من پرستار هستم. به همه مریض ها خدمت میکنم

۴. أَنَا أَنصَحُکَ أَنْ تَذْهَب عِندَ طَبیبِ الْعُیونِ.
(أَنصَحُ:اول شخص مفرد) – (تَذْهَب:دوم شخص مفرد مذکر)
ترجمه: من نصیحتت میکنم که بروی نزد چشم پزشک.

۵. أَنتِ سَوفَ تَنجَحینَ فی امْتِحاناتِ نِهایَهِ السَّنَهِ.
(تَنجَحینَ: دوم شخص مفرد مونث)
ترجمه: تو در امتحانات پایان سال موفق خواهی شد.

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۲ عربی هشتم

📙 تمرین چهارم_ الرابع
🔖 زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.

حَدّاد: آهنگر ، نَجّار: نجار ، ریاضیّ: ورزشکار، مُمَرِّضَه: پرستار ، کاتِب: نویسنده ، حَلْوانیّ: شیرینی فروش ، خَبّاز: نانوا ، شُرطیّ: پلیس ، خَیّاطَه: خیاط ، سائِق: راننده ، طَبیبَه: پزشک ، طَبّاخَه: آشپز ، فَلّاحَه: کشاورز ، مُدَرِّسَه: معلم

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۳ عربی هشتم

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۳ عربی هشتم

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۴۳ عربی هشتم

📙 تمرین پنجم_ الخامس
🔖در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید. «پاسخ کوتاه کافی است.»

 

📘 در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید. «پاسخ کوتاه کافی است.»

۱. فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَ (أَنتِ)؟
در کدام کلاس هستی تو ؟
فی الصَّفِّ الثامن
در کلاس هشتم
۲. مِن أَینَ أَنتَ (أَنتِ)؟
اهل کجایی تو؟
انا مِن ایرانَ
من ایرانی هستم
۳. أَ تَعرِفُ (تَعرِفینَ) اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ؟
آیا زبان عربی را میدانی؟
نَعَم 
بله
۴. کَم کِتاباً فی حَقیبَتِکَ (حَقیبَتِکِ)؟
چند کتاب در کیف تو است؟
ثَلاثَهُ
سه تا
۵. أَینَ الْخَلیجُ الْفارِسیُّ؟
خلیج فارس کجاست؟
فی جَنوب ایرانَ
در جنوب ایران

معنی صفحه ۴۴ عربی هشتم

🔖 بخوانید و ترجمه کنید.

۱- اَلْإنسانُ بِعَقلِهِ.
ترجمه: (ارزش) انسان به عقل اوست.

۲- اَلْعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ.
ترجمه: عقل، شمشیری برنده است.

۳- اَلْعَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ. 
ترجمه: عقل حفظ تجربه هاست.

۴- ثَمَرَهُ الْعَقلِ مُداراهُ النّاسِ.
ترجمه: نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است.

۵- غایَهُ الْعَقلِ الاِعْتِرافُ بِالْجَهلِ. 
ترجمه: نهایت عقل، اعتراف به نادانی است.

تحقیق کنید صفحه ۴۴ و ۴۵ عربی هشتم

🔖 تحقیق کنید و نام چند شغل یا ورزش را به عربی با تصویر در قالب روزنامه دیواری بنویسید.
جواب کوتاه (تصاویر کتاب):
۱- تراشکار : الخراط
۲- تعمیرکار : المصلح
۳- تکنسین : التقنی
۴- کفاش : الحذا ، اسکافی
۵- جراح : الجراح
۶- داروفروش : الصیدلی
۷- خلبان : الطیار
۸- نجار : النجار
۹- دامپزشک : البیطری
۱۰- رفته گر : الکناس

جواب برای روزنامه دیواری: 

– عنوان:
مشاغل و دنیای متنوعی از فعالیت ها

– مقدمه:
انسان ها در طول زندگی خود درگیر فعالیت های مختلفی هستند که به دو دسته کلی مشاغل و ورزش ها تقسیم می شوند. هر دوی این دسته ها نقش مهمی در زندگی انسان ها ایفا می کنند و به آنها کمک می کنند تا از زندگی خود لذت بیشتری ببرند.

– مشاغل:
طبیب (پزشک) : کسی که به بیماران کمک می کند تا سلامتی خود را به دست آورند.
مُعَلِّم (معلم) : کسی که به دانش آموزان در یادگیری مطالب جدید کمک می کند.
مُهندس (مهندس) : کسی که از علم و دانش خود برای طراحی و ساخت سازه ها و ماشین ها استفاده می کند.
شرطه (پلیس) : کسی که از مردم و اموال آنها در برابر جرم و جنایت محافظت می کند.
طباخ (آشپز) : کسی که غذا را برای مردم آماده می کند.
ورزش ها :
کره القدم (فوتبال) : ورزشی که در آن دو تیم با یک توپ بازی می کنند و سعی می کنند آن را وارد دروازه حریف کنند.
کره السله (بسکتبال) : ورزشی که در آن دو تیم با یک توپ بازی می کنند و سعی می کنند آن را در سبد حریف بیندازند.
السباحه (شنا) : ورزشی که در آن افراد در آب حرکت می کنند.
الجری (دویدن) : ورزشی که در آن افراد با سرعت در یک مسیر مشخص می دوند.
التنس (تنیس) : ورزشی که در آن دو یا چهار بازیکن با یک توپ و راکت بازی می کنند.

معنی اربعینیات صفحه ۴۶ درس دوم عربی هشتم

معنی عربی هشتم

الَذَّهابُ إلیَ النَّجَفِ الْأَشَرَف
رفتن به نجف اشرف

_ أرُیدُ أَن أَذهَب إلَی النَّجَفِ.
می خواهم که به نجف بروم. _
_ أَ تَذهَبُ بِالْحافِلَهِ أَم بِسَیّارَهِ الْأُجرَهِ؟
آیا با اتوبوس می روی یا با تاکسی؟
_ أَذهَبُ بِالْحافِلَهِ.
با اتوبوس می روم.
_ مَوقِفُ الْحافِلاتِ أَمامَکَ.
ایستگاه اتوبوس ها روبرویت است.
_ مَعَ مَن جِئْتَ؟
همراه چه کسی آمدی؟
_ جِئْتُ مَعَ أُسرَتی وَ أُسرَهِ عَمّی وَ خالی.
با خانوادهام ، خانواده ی عمویم و دایی ام آمدم.
_ مَتیٰ نَصِلُ إلَی الْحَرَمِ؟
کی به حرم می رسیم؟
_ نَصِلُ فِی السّاعَهِ التّاسِعَهِ وَ النِّصفِ.
در ساعت نه و نیم می رسیم.
_ کَم مَرَّهً حَضَرتَ فی مَسیرَهِ الْأربَعین؟
چند بار در راهپیمایی اربعین حاضر شدی ؟
_ حَضَرتُ لِأَوَّلِ مَرَّهٍ.
برای اولین بار حاضر شدم.
_ أَنصَحُکَ أَنْ تَذهَب إلیٰ وادِی السَّلامِ.
نصیحتت میکنم که به وادی السلام بروی
_ لا أَدری ما وادِی السَّلامِ؟
نمی دانم وادی السالم چیست؟
_ مِن أکَبَرِ مَقابِرِ الْعالَم فیها مَراقِدُ بَعضِ الْأنبیاءِ.
از بزرگ ترین قبرستان های جهان است در آن مرقد بعضی پیامبران است.
_ أَیُّ نَبیٍّ مَدفون هُناکَ؟
کدام پیامبر در آن جا دفن شده است؟
_ هودٌ وَ صالِحٌ.
هود و صالح
 همیار hamyar.in

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.