جواب درس ۳ فارسی نهم؛ صفحه ۲۷، ۲۸

جواب درس ۳ فارسی نهم؛ صفحه ۲۷، ۲۸

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس سوم فارسی نهم

جواب درس ۳ فارسی نهم؛ صفحه ۲۷، ۲۸

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس سوم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۳ :: مثل آیینه، کار و شایستگی

جواب خودارزیابی صفحه ۲۷ فارسی نهم

۱- نویسنده به چه نوع ارتباط‌هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟
جواب: نوجوان، افزون بر رابطه با خود، نیازمند رابطه‌ای دیگر نیز هست، رابطه‌ای به نام دوستی و پیوند، رابطه‌ای که وابسته به نیاز درونی است، نیازی که به نوجوان کمک می‌کند تا به خود شناسی برسد.

۲- ویژگی‌های مشترک آیینه و دوست را بیان کنید.
جواب: هر دو واقعیت‌هایی شخصی را نشان می‌دهند، راستگو هستند، اندازه و حد خود را نگه می‌دارند، نه زیاده گویی می‌کنند نه کم گویی، به دنبال برجسته کردن نکات مثبت جهت تقویت و نشان دادن نکات منفی جهت برطرف کردن هستند.

۳- به نظر شما چه ارتباطی میان دو بخش نثر و شعر درس وجود دارد؟
جواب: نثر این درس به زبان ساده، مطالب مهمی در مورد ارتباط با دیگران و اهمیت خودشناسی ارائه شده است. همچنین نقش نقد و تفکر نقادانه در بهبود خودمان برجسته شده است. شعر درس هم به مفهوم خودشناسی و ارزش دوستان به عنوان آینه‌هایی که ما را بهتر می‌شناسانند، اشاره می‌کند. در کل، مضامین اصلی این درس ارتباطات انسانی، خودشناسی و تفکر نقادانه است.

جواب گفت‌وگو صفحه ۲۷ فارسی نهم

۱- درباره مفهوم جمله «المؤمنُ مِرآهُ المؤمن» و ارتباط آن با درس بحث و گفت‌وگو کنید.
معنی: «مؤمن آینه مؤمن است».
جواب: وظیفه آیینه صداقت و راست گویی و انعکاس واقعیت‌ها است. آیینه بدون اینکه که آبروی کسی را از بین ببرد و بدون این که عیب‌ها و اطلاعات دیگران را در اختیار ما قرار دهد با ما برخورد می‌کند. انسان‌ها نیز می‌توانند مانند آینه باشند. عیب و نقص یکدیگر را بدون داد و فریاد و نیز همان گونه که هست به همدیگر بگویند. مواظب رازهای هم دیگر باشند، مواظب آبروی انسان‌های دیگر باشند

۲- بیت زیر، کدام ضرب‌المَثَل را به یاد می‌آورد؟ درباره ارتباط آن ها، توضیح دهید.

جواب گفت‌وگو صفحه ۲۷ فارسی نهم

جواب: ضرب‌المَثَل :اندک اندک جمع گردد، وانگهی دریا شود.
هم ضرب المثل و هم شعر افزایش منطقی را یادآور می‌شوند و گسترش تدریجی با تلاش و کوشش را متذکر می‌شوند.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۲۸ فارسی نهم

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۲۸ فارسی نهم

۱- در میان کلمه‌های زیر، هم خانواده کدام واژه‌ها در متن درس به کار رفته است؟ آنها را بیابید و بنویسید:
غنی: غنیمت
حجّت:
یوم: ایام
مغتنم: غنیمت
مبصر: بصیرت
احتیاج: محتاج
صبور:
دوام:
مساعی: سعی
سعید:

۲- در بیت زیر کنایه‌ها را مشخّص کنید و معنی آنها را بنویسید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۲۸ فارسی نهم

از راه راست پیچیدن: کنایه از منحرف شدن.
به راه کج رفتن: کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.

۳- با ذکر دلیل، گونه‌های پرسش زیر را مشخص کنید.

که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟ /// یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟
مصراع اول: پرسش انکاری
مصراع دوم: پرسش انکاری
شاعر تاکید بر سوال دارد یعنی به جز خدا چه کسی توانایی دارد تا از چوب خشک میوه‌های رنگارنگ خلق کند. در مصرع دوم هم شاعر بر نکته‌ای دیگر تاکید می‌کند و می‌گوید به جز خدا کسی توانایی خلق گل‌های رنگارنگ را از بین خارها ندارد.

خار بر پشت زنی زین سان گام /// عزّتت چیست؟ عزیزیت کدام؟
پرسش معمولی: قهرمانان داستان از هم دیگر پرسشی می‌پرسند که نیاز به پاسخ دارد.

هر شب که روی به جامه خواب /// کن نیک تأمل اندر این باب
کان روز، به علم تو چه افزود؟ /// وز کرده خود، چه برده‌ای سود؟
مصراع اول: پرسش معمولی
مصراع دوم: پرسش معمولی چون سوال‌ها برای پاسخ دادن پرسیده شده‌اند.

جواب درس ۳ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.