جواب درس ۳ فارسی هفتم؛ صفحه ۳۴, ۳۵

جواب درس ۳ فارسی هفتم؛ صفحه ۳۴, ۳۵

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس سوم فارسی هفتم

جواب درس ۳ فارسی هفتم؛ صفحه ۳۴, ۳۵

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس سوم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۳ :: نسل آینده ساز

جواب خودارزیابی صفحه ۳۴ فارسی هفتم

۱- امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.
جواب: جوان و نوجوان خوب، باید اهل فکر کردن، دریافتن و تحلیل کردن باشد.

۲- منظور از عبارت «آینده با حرف ساخته نمی‌شود» چیست؟
جواب: با حرف زدن نمیتوان پیشرفت کرد. برای پیشرفت کردن و ساختن آینده، باید کار کرد و با عمل و کار و کوشش آینده را ساخت.

۳- شما ویژگی‌های برجسته جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می‌دانید؟
جواب: تلاش، ذکاوت، پشتکار، اعتماد به نفس و ایمان قلبی.

جواب کارگروهی صفحه ۳۵ فارسی هفتم

۱- شکفتن گل و دوره نوجوانی را مقایسه کنید.
جواب: یکی از مباحث مهم دوره نوجوانی حفاظت نوجوان در برابر معضلات موجود در یک جامعه می‌باشد. هدایت و رسیدگی یک نوجوان تا مرحله به مانند سمپاشی و رسیدگی به گل برای شکوفا شدن می‌باشد.

۲- شعری درباره نوجوانی و جوانی بیابید و در کلاس بخوانید. جواب: 
نوجوانی زیباست / مثل یک شاخه گل / مثل پرواز پرنده /
نوجوانی فصل زیبای به خود آمدن است /فصل دیدن، شنیدن، گفتن و یاد گرفتن /
نوجوان کاش بدانی که چقدر کوتاه است این نسیم سحری /
جوان! بدان ارزش تو مثل زر است / مثل الماس درخشان / در دل آن کوه بلند

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۳۵ فارسی هفتم

۱- در بند چهارم درس «فعل»ها را مشخّص کنید و بنویسید.
جواب: باز پس گرفته بودند / بود / آمد / گفت / تفاوت کرده است / می‌گفت / باور نمی‌کرد / بتوانند / درست کرده بودند / پس بگیرند.

۲- با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینه صحیح را انتخاب کنید.
الف) اینها چرا …صلاح… و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی‌بینند؟ (سلاح، صلاح)
ب) بحمدالله برخورداری از میلیون‌ها جوان دختر و پسر …مایه… افتخار برای ملتّ ماست. (مایع، مایه)

۳- برای هر یک از واژه‌های زیر، یک هم خانواده بنویسید.
مقتدر ⇦ اقتدار، قادر
متعال ⇦ تعالی، اعلا، عالی
نظام ⇦ ناظم، نظم، منظوم
متخصّص ⇦ تخصص، اختصاص

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.