جواب درس ۳ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۲۳، ۲۴

جواب درس ۳ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۲۳، ۲۴

گام به گام درس سوم هدیه های آسمانی پنجم

جواب درس ۳ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۲۳، ۲۴

گام به گام درس سوم هدیه های آسمانی پنجم

گام به گام هدیه پنجم ابتدایی / درس ۳ :: حضرت مریم، بانوی بهشتی

جواب ایستگاه فکر صفحه ۲۳ درس سوم هدیه پنجم

با کمک دوستانت چه عنوانی برای این درس پیشنهاد می‌دهی؟ 
جواب: مریم مقدس

جواب برایم بگو صفحه ۲۳ درس سوم هدیه پنجم

با توجّه به درس، حضرت مریم چه ویژگی‌هایی داشت؟ جواب:

پاکدامننیکوکاربا ایمان

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۲۳ درس سوم هدیه پنجم

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی حضرت مریم سلام اللّٰه علیها در آیه‌ی ۷۵ سوره‌ی مائده آمده است.
با مراجعه به قرآن، آیه را بخوانید و این ویژگی را پیدا کنید. بسیار راستگو (صدیقه)
جواب: راستگو و با ایمان

جواب تدبر کنیم صفحه ۲۴ درس سوم هدیه پنجم

این آیه را بخوانید:

جواب تدبر کنیم صفحه هدیه پنجمای مریم، …
جواب: فرمانبر پروردگارت باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما

این آیه به کدام بخش درس اشاره می‌کند؟
جواب: ویژگی عبادت

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۲۴ درس سوم هدیه پنجم

پیامبر خدا چهار بانو (حضرت زهرا – حضرت خدیجه – حضرت مریم – حضرت آسیه) را بهترین زنان بهشت معرّفی کرده‌اند:

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۲۴ هدیه پنجم

درباره‌ی هریک از ایشان چه ویژگی‌هایی به خاطر می‌آورید؟ جواب در تصویر بالا👆
حضرت زهرا ← باتقوا و پرهیزگار
حضرت خدیجه ← همسری فداکار
حضرت مریم ← پاکدامن و راستگو
حضرت آسیه ← بانویی باایمان

چه ویژگی‌های مشترکی میان ایشان وجود دارد؟ آنها را نام ببرید.
جواب: همه‌ی آن ها با ایمان، فداکار، نیکوکار، پاکدامن و پرهیزگار بودند