جواب درس ۳ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۰, ۴۱, ۴۲

جواب درس ۳ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۰, ۴۱, ۴۲

گام به گام درس سوم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

جواب درس ۳ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۰, ۴۱, ۴۲

گام به گام درس سوم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هفتم / درس سوم

جواب و معنی صفحه ۴۰ کتاب کار زبان هفتم

1️⃣ روز تولد افراد زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط متصل کنید.

جواب و معنی صفحه ۴۰ کتاب کار زبان هفتم2️⃣ ـ ماه تولد اشخاص زیر را با کشیدن خط به ماه مرتبط وصل کنید. جواب و معنی صفحه ۴۰ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۴۱ کتاب کار زبان هفتم

3️⃣ ـ در متن زیر دور کلماتی که همه حروفشان را تاکنون آموختهاید خط بکشید.

جواب و معنی صفحه ۴۱ کتاب کار زبان هفتم

4️⃣ عدد مربوط به هر یک از مناسبتهای زیر را به انگلیسی بنویسید.جواب و معنی صفحه ۴۱ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۴۲ کتاب کار زبان هفتم

5️⃣ با حروف داده شده، شش کلمه به انگلیسی بنویسید.

  • apple : سیب
  • man : مرد
  • pencil : مداد
  • kebab : کباب
  • nine : نه
  • ten : ده

جواب و معنی صفحه ۴۲ کتاب کار زبان هفتم

6️⃣ جدول زیر را با اطلاعات مربوط به سه نفر از افرادی که میشناسید پر کنید.

جواب و معنی صفحه ۴۲ کتاب کار زبان هفتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.