جواب فعالیت های درس چهارم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس چهارم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۴ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس چهارم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۴ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم / درس چهارم :: اجزا و لایههای جهان اجتماعی

جواب هم اندیشی صفحه ۲۸ جامعه شناسی دهم

با هم‌اندیشی جایگاه تقریبی پدیده‌های اجتماعی زیر را روی دو طیف خُرد – کلان و ذهنی – عینی تعیین کنید: شهر، هدیه دادن برای روز تولد یک دوست، تصوّر من از معلم کلاس اوّل ابتدایی، عدالت اجتماعی.جواب هم اندیشی صفحه ۲۸ جامعه شناسی دهم

 

جواب تفسیر و تکمیل کنید صفحه ۳۱ جامعه شناسی دهم

جواب تفسیر و تکمیل کنید صفحه ۳۱ جامعه شناسی دهم

 

جواب صفحه ۳۳ جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی
نهاد اجتماعی، تشریح، پدید‌های اجتماعی خُرد، پدیده‌های اجتماعی کلان، پیوستار جهان اجتماعی، ابعاد ذهنی، ابعاد عینی، کنش درونی، کنش بیرونی، لایهٔ‌های سطحی، لایه‌های عمیق و بنیادین، عقاید کلانی

خلاصه کنید 
اجزای جهان اجتماعی را می توان به صورت های مختلفی طبقه بندی کرد.
– تأکید بیش از حد به تشابه‌ها، استفاده نادرست از مفهوم مقایسه است.
– تقسیم بندی پدیده‌های اجتماعی بر اساس اندازه و دامنه، پیوستار خُرد – کلان را ایجاد می‌کند.
– همهٔ پدیده‌های اجتماعی، هویتی معنایی و عینی دارند.
– همهٔ پدیده‌های اجتماعی، بُعد محسوس و عینی ندارند.
– تغییر پذیری زیاد یا حذف، بدون نقش حیاتی و اساسی از ویژگی‌های لایه‌های سطحی جهان اجتماعی‌اند.
– تأثیرات همه جانبه، تغییرات ناچیز و داشتن نقش حیاتی و اساسی، از ویژگی‌های لایه‌های بنیادین و عمیق جهان اجتماعی هستند.
– نهاد اجتماعی مجموعه‌ای از لایه‌های اجتماعی است که برای رفع نیاز‌های افراد و جهان اجتماعی ایجاد می‌شود.