جواب فعالیت های درس ۴ دفاعی نهم؛ صفحه ۳۵، ۳۷، ۳۸

جواب فعالیت های درس ۴ دفاعی نهم؛ صفحه ۳۵، ۳۷، ۳۸

جواب فعالیت های درس چهارم دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس ۴ دفاعی نهم؛ صفحه ۳۵، ۳۷، ۳۸

جواب فعالیت های درس چهارم دفاعی نهم

جواب دفاعی نهم / جواب فعالیت های درس ۴ و صفحه ۳۵، ۳۷، ۳۸ آمادگی دفاعی نهم / درس ۴ :: بسیج، مدرسه عشق

جواب فعالیت صفحه ۳۵ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۱) 
درباره استفاده از الگوی بسیج در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق بررسی و تحقیق کنید.

دانلود تحقیق 

جواب فعالیت صفحه ۳۷ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۲) 
سایر اقشار و تشکل‌های بسیج را درجدول زیر قرار دهید و درباره یکی از تشکل‌های بسیج توضیح دهید.

بسیج دانش آموزی بسیج فرهنگیان بسیج دانشجویی
سازمان بسیج ورزشکاران سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سازمان بسیج هنرمندان
سازمان بسیج اساتید سازمان بسیج کارگری سازمان بسیج جامعه پزشکی

جواب فعالیت صفحه ۳۸ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۳) 
درباره هریک از فعالیت‌های بسیج با مشورت مسئولان بسیج مدرسه و محله گزارشی تهیه کنید و در کلاس درس ارائه دهید.
فعایت های بسیج :
– فعالیت های علمی و پژوهشی
– فعالیت های فرهنگی و هنری
– فعالیت های سیاسی
– فعالیت های سازندگی و امداد رسانی
– فعالیت های ورزشی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.