گام به گام درس ۴ روانشناسی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۴ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس چهارم روانشناسی یازدهم

گام به گام درس ۴ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس چهارم روانشناسی یازدهم

گام به گام روانشناسی یازدهم / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب فعالیت های درس چهارم روانشناسی یازدهم را قرار داده ایم. / درس چهارم :: حافظه و علل فراموشی

جواب فعالیت صفحه ۹۲ روانشناسی یازدهم

با توجه به مثال های زیر، نوع رمزگر دانی هر یک را مشخص کنید.
۱. چشم های خود را ببندید. دبیر تان یک عدد هشت رقمی را برای شما میخواند و از شما میخواهد بعد از شنیدن عدد، آن را به همان ترتیبی که خوانده شد بازگو کنید. رمز گذاری خود را برای یادآوری این شماره بیان کنید.
پاسخ: 
(رمزگردانی شنیداری)
۲. معلم، شماره تلفنی را بر روی تابلو نوشته و بلافاصله پاک میکند و از بچه ها میخواهد که شماره مورد نظر را بیان کنند.
پاسخ:
(رمز گردانی دیداری)
۳. معلم شماره دیگری را برای بچه ها خوانده و آن را روی تابلو یادداشت میکند. بچه ها با نگاه به اعداد سعی می کنند آن را به راحتی به یاد بیاورند. یکی از بچه ها در مییابد که اعداد شماره تلفن را میتواند به دو مجموعه چهار تایی که مربوط به دو واقعه تاریخی مهم است و از قبل آن را به خوبی یاد گرفته تبدیل کند.
پاسخ:
(رمزگردانی معنایی)
🔹 کدام یک از این سه پایدارتر است؟ چرا؟
پاسخ: رمز گردانی معنایی، پایداری بیشتری دارد زیرا از هر دو حواس بینایی و شنیداری در این  رمزگردانی استفاده شده است

جواب سوال صفحه ۹۳ روانشناسی یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۹۲ روانشناسی یازدهمدر مثال زیر، علی از کدام رمزگردانی استفاده کرده است؟ چرا؟
🔹 علی هنگام برگشت به منزل بسیار گرسنه بود. به تابلوی ساندویچی سر کوچه نگاه کرد و شمارهی تلفن را در ذهن خود مرور کرد. سپس هنگامی که به خانه رسید بلافاصله گوشی تلفن را برداشت و برای نهار خود ساندویچ سفارش داد.
پاسخ: او از رمز گردانی دیداری استفاده کرده است؛ زیرا عدد مورد نظر را دیده و شکل آن را به خاطر سپرده است.

جواب سوال صفحه ۹۴ روانشناسی یازدهم

معلم دینی از بچه ها خواسته بود که آیه الکرسی را برای جلسه بعد حفظ کنند. مریم در جلسه بعد آماده پاسخگویی بود. با وجود تسلط و آمادگی قبلی، زمانی که آیه اول را خواند، در به یاد آوردن اول آیه دوم، دچار مشکل شد. به محض شنیدن اولین کلمه آیه دوم به راحتی بقیه آیه را قرائت کرد. به نظر شما مریم در کدام یک از سه مرحله حافظه (رمزگردانی، اندوزش، بازیابی) دچار مشکل شده است؟ چرا؟
پاسخ: مریم در مرحلهی بازیابی اطلاعات با مشکل مواجه شده است و بر اساس پدیده ی نوک زبانی به نشانه های بیشتری برای بازیابی آیات خوانده شده خود نیاز داشته است.

جواب فعالیت صفحه ۹۴ روانشناسی یازدهم

به نمودار زیر نگاه کنید و آنچه را که درباره حافظه از آن درمی یابید در کلاس مطرح کنید.

جواب فعالیت صفحه 94 روانشناسی یازدهم

پاسخ: اطلاعات محیط پیرامون ابتدا از طریق گیرنده های حسی دریافت میشوند؛ سپس در مدت زمان بسیار کمی در حافظۀ حسی باقی میمانند. در صورت حافظه حسی حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری حافظه بلند مدت توجه به اطلاعات تبدیل میشوند و به حافظۀ کوتاه مدت انتقال مییابند و بر اثر تمرین و تکرار در حافظۀ بلند مدت ذخیره میشوند.

جواب فعالیت صفحه ۹۶ روانشناسی یازدهم

به گروه های دو نفره تقسیم شوید. یکی از شما کتاب را بسته و این بیست لغت را برای دوستان تان بخوانید: کاغذ، اتومبیل، سنگ، چمن، میخ، رایانه، مداد، کت، میدان، دریا، ماکارونی، هواپیما، زکات، مسابقه، یخ،  والیبال، فردوسی، پول، روزه و ماهی. سپس از دوستتان بخواهید بعد از بیان کامل لغات، هرچه در ذهن دارد را برای شما بازگو کند. از دیگر همکلاسی هایتان هم بپرسید چند لغت را توانستند به یاد بیاورند؟
پاسخ: گنجایش حافظه کوتاه مدت بین ۲۵ تا ۵۰ درصد است یعنی هر فردی بین ۵ تا ۹ کلمه را به خاطر میآورد.

جواب سوال صفحه ۹۷ روانشناسی یازدهم

عبارت زیر را بخوانید و بگویید حافظه کوتاهمدت با حافظه کاری چه فرقی دارد؟
از آنجا که شکل گیری حافظه کاری، علاوه بر اثر پذیری از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست، بنابراین ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطلاعات، برخلاف حافظه کوتاهمدت، میتواند بیشتر باشد؛ چرا؟
پاسخ: حافظه ی کوتاه مدت شامل تمام دادههای مربوط به تکالیف شناختی میشود و هر چقدر با تمرینات، محاسبات، شنیدن و تصویرسازی ذهنی اطلاعات حافظه ی کوتاه مدت را فعال تر کنیم، حافظه کاری موثرتر عمل میکند و ظرفیت ذخیره سازی و زمان بازیابی اطلاعات افزایش مییابد.

جواب سوال صفحه ۹۸ روانشناسی یازدهم

به پرسش های زیر توجه کنید و بگویید پاسخ به این پرسشها به حافظه معنایی مربوط میشود یا رویدادی؟ چرا؟
🔹 مهمترین علل آلودگی ناشی از ریزگردها را توضیح دهید.
پاسخ: معنایی، زیرا مرتبط با دانش عمومی ماست.
🔹 اصول دین شامل چه مواردی است؟
پاسخ: معنایی، زیرا در ارتباط با دانش عمومی ماست.
🔹 ساعت ۵ بعد از ظهر دیروز کجا بودید؟
پاسخ: رویدادی، زیرا در ارتباط با تجربه شخصی ماست.
🔹 با توجه به زمان، حافظه به چند نوع تقسیم میشود؟
پاسخ: معنایی، زیرا در ارتباط با دانش عمومی ماست.
🔹 در عملیات فتح المبین چه مناطقی از کشور عزیز ما آزاد شد؟
پاسخ: معنایی، زیرا در ارتباط با دانش عمومی ماست.
🔹 نام محل اقامت امام خمینی در فرانسه چه بوده است؟
پاسخ: معنایی، زیرا در ارتباط با دانش عمومی ماست.

جواب سوال صفحه ۹۹ روانشناسی یازدهم

حال که با مراحل حافظه و انواع آن آشنا شدید، بگویید چرا مطالعه مراحل حافظه و انواع حافظه مهم است؟
پاسخ: با توجه به انواع حافظه و ویژگی های ظرفیت و مدت هر یک از مراحل، مفاهیم اساسی و اطلاعات پر اهمیت را بهتر در حافظه ذخیره میکنیم تا بازیابی آنها سریع تر انجام گیرد.

جواب سوال صفحه ۱۰۰ روانشناسی یازدهم

به نظر شما مهم ترین علل فراموشی چیست؟
پاسخ: گذر زمان و شرایط روحی و عاطفی موجب فراموشی میشود.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ روانشناسی یازدهم

به نظر شما، با توجه به نمودار فراموشی، کدام یک از افراد با فراموشی کمتری روبه رو خواهند شد؟ چرا؟
🔹 حسین، برخلاف رضا، کل روزهای هفته را به گونه ای برنامه ریزی می کند که صبح هر روز به یادگیری کتاب خاص و بعد از ظهر آن به یادآوری مطالب صبح میپردازد.
🔹 رضا، برای آمادگی بیشتر، شیوه مطالعه خودش را به صورتی برنامهریزی میکند که هر روز به یادگیری درسی خاص بپردازد. به گونهای که اگر در روز شنبه زبان انگلیسی میخواند، در شنبه هفته بعد به مرور آموخته های خودش در این درس میپردازد. با توجه به نمودار فراموش، شیوه مطالعه رضا درست یا خیر؟ چرا؟
پاسخ: بر اساس نمودار بعد از ۴۸ ساعت مطالب موجود در حافظه به تدریج فراموش میشوند. بنابراین حسین نسبت به رضا فراموشی کمتری خواهد داشت و روش مطالعهی او بهتر است.

جواب سوال صفحه ۱۰۱ روانشناسی یازدهم

به این دو مثال توجه کرده، سوال را پاسخ دهید.
۱ . فاطمه شب گذشته به تماشای سریال مورد علاقه اش پرداخت. وی به دلیل خواب آلودگی، نتوانست دقایق آخر سریال را ببیند. صبح روز بعد وقایع اتفاق افتاده آن سریال را برای دوستش تعریف کرد. در انتهای صحبت هایش وقایعی از آن سریال را بازگو میکند که به دلیل خواب آلودگی ندیده بود. در این مثال چه خطایی رخ داده است؟ پاسخ: خطای اضافه کردن رخ داده است.
۲. علی همه ده بیت شعر حاف در کتاب درسی را حف کرده است. هنگام یادآوری بیت پنجم را نخوانده، اشعار را به پایان میرساند. در این مثال چه خطایی رخ داده است؟ پاسخ: علی دچار خطای حذف کردن شده است.

جواب سوال صفحه ۱۰۱ روانشناسی یازدهم

با توجه به منحنی نمودار فراموشی بهترین زمان برای مرور اطالعات چه وقتی است؟ به نظر شما شدت فراموشی در کدام یک از فواصل بعد از یادگیری بیشتر است؟
پاسخ: حدود ۶ الی ۷ ساعت بعد از یادگیری بهترین زمان برای مرور مطالب رمزگردانی شده است. احتمال فراموشی بین ۷ الی ۲۴ ساعت بعد از یادگیری بیشتر اتفاق میافتد.

جواب سوال صفحه ۱۰۳ روانشناسی یازدهم

۱. کفش ورزشی شما که اغلب در ساعات ورزش از آن استفاده میکنید، چند سوراخ دارد؟
۲. تعداد دفتر و کتابهایی را که در سال تحصیلی فعلی از آنها استفاده می کنید، چقدر است؟
۳. مانتوی مدرسه یا کت شما چند دکمه دارد؟

این بخش بدون جواب است.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ روانشناسی یازدهم

شما هم ده جفت واژه بسازید که برخی واژگان، عالاوه بر نشانه بیرونی، نشانه درونی هم داشته باشند. این آزمایش را برای خواهر، برادر یا دوست خود اجرا و نتایج آن را یادداشت کنید. از انجام دادن این فعالیت چه چیزی را دریافتید؟
پاسخ: اگر بین اطلاعات رمز گردانی و ذخیره شده، علاوه بر نشانههای بیرونی، نشانههای درونی هم وجود داشته باشد، بازیابی آنها از حافظه با مشکلات کمتری روبهرو خواهد بود و فراخوانی آن اطلاعات آسانتر خواهد شد.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ روانشناسی یازدهم

فرض کنید در آزمون تشریحی و چند گزینه ای یک درس شرکت کردهاید. بعد از خروج از جلسه امتحان، احتمال بازیابی پاسخ درست سوالات تشریحی بیشتر است یا چند گزینه ای؟ چرا؟ در این زمینه، پس از جستوجوی اینترنتی در قالب یک گزارش، به هم کلاسی هایتان توضیح دهید.
پاسخ: پاسخ سوالات چندگزینه ای به علت کوتاه بودن زودتر به خاطر آورده میشوند. راهنمایی: مطالعات انجام شده در مورد روشهای مطالعه و پاسخگویی به  سوالات تشریحی، کوتاه پاسخ و چند گزینه ای نشان میدهد به علت اینکه آزمونهای تعیین کننده مانند کنکور، آزمونهای ورودی مدارس و مراکز آموزشی و … به شیوهی تستی و چند گزینها ی مطرح میشود. تقویت حافظه و مهارت پاسخگویی دانشآموزان و داوطلبان در این راستا و یادآوری بهتر و موثرتر پاسخ ت تستی میتواند به پیشرفت تحصیلی فراگیران کمک کند.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ روانشناسی یازدهم

فرض کنید در منزل چیزی را گم کردهاید. از خواهرتان میپرسید که فلان وسیلهی من را ندیدی؟ هنوز سوال شما به پایان نرسیده است، بلافاصله می گویید: آها، یادم آمد! میتوانید بگویید چرا جای شیء گمشده به خاطرتان آمده است؟
پاسخ: هنگام سوال از خواهرمان، ناخودآگاه روی موضوع تمرکز میکنیم و این کار باعث یادآوری و کشف موضوع میشود. وجود خواهر بنا به اصل مجاورت، خاطرهای را که مربوط به وسیلۀ مورد نظر است به یادمان
می آورد.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ روانشناسی یازدهم

برای پی بردن به ثمر بخشی هر یک از روش های مطالعه هر هفته دو مورد از موارد آموخته را وارد سبک  مطالعه تان کنید. از هر درسی که تمایل داشتید آغاز کنید. تجربه مثبت خودتان را برای دوستان تان نقل کنید
جواب این بخش بر عهده دانش آموز است

جمع بندی درس ۴ صفحه ۱۱۰ روانشناسی یازدهم

مطالب این درس را میتوان در روشهای تقویت حافظه خلاصه کرد. با توجه به موارد مطرح شده یک اینفوگراف (متن تصویری) خلاقانه درست کرده و در کلاس ارائه دهید.
کار کلاسی