جواب و معنی درس ۴ زبان انگلیسی نهم

جواب و معنی درس ۴ زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس چهارم انگلیسی نهم

جواب و معنی درس ۴ زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس چهارم انگلیسی نهم

جواب زبان نهم / درس چهارم

معنی مکالمه صفحه ۶۴ زبان انگلیسی نهم

Conversation – مکالمه

Listen to the conversation between Pedram and a tourist.
به مکالمات بین پدارم و یک گردشگر گوش کنید.

Tourist: Excuse me sir! Can you help me please?

ببخشید آقا! میتوانید لطفا مرا کمک کنید؟

Pedram: What can I do for you?

چه کاری میتوانم برایتان بکنم؟

Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp.

من یک کارت پستال، یک پاکت نامه و یک تمبر میخواهم.

Pedram: Umm…, you can get them from a post office.

اووووم … شما میتوانید آن ها را از اداره پست بخرید.

Tourist: Where is the post office?

اداره پست کجاست؟

Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner.

در واقع، نزدیک اینجاست . اون دقیقا سر نبش است

Tourist: Good! Thank you. What time does it open?

خوب است متشکرم . چه ساعتی باز میکند؟

Pedram: It opens at 8.

ساعت ۸ باز میکند

Tourist: Thanks a lot!

بسیار متشکرم

معنی صفحه ۶۵ زبان انگلیسی نهم

Practice 1 “Talking about Services (1)” – صحبت کردن درمورد خدمات 1
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست بپرسید و جواب دهیدجواب صفحه ۴۱ زبان انگلیسی نهم

She’s an employee.
او کارمند است.
What is her job?
شغل او چیست؟
It’s over there.
آن جا است.
Where is the post office?
اداره پست کجاست؟
He is a postman.
او پستچی است.
Who’s that man?
آن مرد کیست؟
It’s at 9:30.
ساعت نه و نیم.
When is the break?
زنگ تفریح چه موقع است؟

Practice ۲ “Talking about Services (۲)” 2 صحبت کردن درمورد خدمات
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست بپرسید و جواب دهیدجواب صفحه ۴۱ زبان انگلیسی نهم

It opens at 8 in the morning.
ساعت 8 صبح باز میکند.
What time does it open?
چه ساعتی باز میکند؟
They work from Saturday to Wednesday.
آنها از شنبه تا چهارشنبه کار میکنند.
When do they work?
آنها چه زمانی کار میکنند؟
The police help them.
پلیس به آنها کمک میکند.
Who helps lost children?
چه کسی به کودکان گم شده کمک میکند؟
She buys them from a post office.
از اداره پست آنها را میخرد.
Where does she buy stamps?
او از کجا تمبر میخرد؟
Because it’s fast and cheap.
چون سریع و ارزان است.
Why does he go to work by bus?
چرا با اتوبوس به سر کار می رود؟
I take a bus.
من اتوبوس سوار می شوم.
How do you come to school?
شما چه طور به مدرسه می آیید؟

معنی صفحه ۶۶ زبان انگلیسی نهم

معنی کلمات صفحه 66 و 67 درس چهارم زبان نهم

جواب صفحه ۶۷ زبان انگلیسی نهم

معنی کلمات صفحه 66 و 67 درس چهارم زبان نهم

معنی صفحه ۶۸ زبان انگلیسی نهم

Language Melody – آهنگ صدا 

Listen to the conversation and pay attention to the falling intonation of “Wh questions”.

به مکالمات زیر گوش کنید و به آهنگ افتادن پرسش هایی که با Wh شروع میشود دقت کنید.

Clara: Excuse me sir! I’m lost.
ببخشید آقا ! من گم شده ام.

Police officer: Don’t worry. What’s your name?
نگران نباشید! نام شما چیست؟

Clara: My name’s Clara.
اسم من کلارا است.

Police officer: Where do you live?
شما کجا زندگی میکنید؟

Clara: On Main Street, near the gas station.
در خیابان اصلی کنار پمپ بنزین

Police officer: Don’t worry. I can take you home.
نگران نباشید من شما را به خانه می برم.

Clara: Thank you sir.
ممنونم آقا

هَمیار hamyar.in

Listen to these questions and then practice.
به سوالات زیر گوش کنید و سپس تمرین کنید.

۱. What’s your name?
نامتان چیست؟

۲. How old are you?
شما چند ساله هستید؟

۳. Where do you live?
شما کجا زندگی می‌کنید؟

۴. Why are you here?
شما چرا اینجا هستید؟

۵. When does it open?
چه زمانی باز می‌‌کنید؟

۶. Who is that man?
آن مرد کیست؟

Talk to Your Teacher
با معلم خود صحبت کنید.
I’d like to know about … .
من دوست دارم بدانم درمورد … .

جواب صفحه ۷۱ زبان انگلیسی نهم

Find it – پیدا کنید

Find and underline “Wh Questions” in the conversation below.

در مکالمات زیر سوالات Wh را پیدا کنید و زیر آنها خط بکشید.

جواب صفحه ۷۱ زبان انگلیسی نهم

Parsa: What’s your favorite job?
شغل مطلوب شما چیست؟

Hamid: I like to be a firefighter.
دوست دارم آتش نشان شوم.

Parsa: What does a firefighter do?
یک آتش نشان چه کار میکند؟

Hamid: He puts out fire and saves people’s lives.
او آتش را خاموش میکند و زندگی افراد را نجات میدهد.

Parsa: And is it an easy job?!
و آیا شغل راحتی است؟!

Hamid: No! Actually it’s very hard.
نه، واقعاً خیلی سخت است.

Parsa: When does a firefighter go to work?
چه موقع یک آتش نشان به سر کار میرود؟

Hamid: I think he goes to work on shifts.
فکر میکنم او شیفتی به سر کار میرود.

Parsa: Oh! Where does he work?
او کجا کار می کند؟

Hamid: At a fire station.
در یک ایستگاه آتش نشانی.

Parsa: Is there a fire station near here?
آیا یک ایستگاه آتش نشانی نزدیک اینجا وجود دارد؟

Hamid: Yes, there’s one over there.
بله، یکی آنجا هست.

جواب صفحه ۷۲ زبان انگلیسی نهم

Tell Your Classmates – به همکلاسی هایت بگو

Tell your classmates five things about services.
به هم کلاسی هایتان 5 چیز در مورد خدمات بگویید.

Example: I recharge my E-ticket every week.
مثال: من هر هفته بلیط الکترونیکی ام را شارژ میکنم.

۱- We send e-mails every day.
ما هر روز ایمیل ارسال میکنیم.

۲- The police help lost people.
پلیس به افراد گمشده کمک میکند.

۳- You can buy stamps from a post office.
ما میتوانیم از اداره پست تمبر بخریم.

۴- There is a gas station near here.
یک ایستگاه آتش نشانی در این حوالی وجود دارد

۵- We never hire a taxi.
ما می خواهیم یک تاکسی کرایه کنیم.

Listening, Reading and Writing – گوش دادن، خواندن و نوشت

A- Listen to the conversation and answer the questions below.
به این مکالمه گوش کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

جواب تمرین صفحه 72 زبان انگلیسی نهم

او چه شغلی دارد؟
او نانوا است
او کجا کار میکند؟
او در یک نانوایی کار میکند
چه زمانی کار او شروع میشود؟
صبح زود شروع میشود.

جواب صفحه ۷۳ زبان انگلیسی نهم

B- Listen to the audio and answer the questions below.
به مکالمه گوش کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

جواب تمرین صفحه 73 زبان انگلیسی نهم

هَمیار hamyar.in

جواب صفحه ۷۴ زبان انگلیسی نهم

Reading, Speaking, Listening and Writing – خواندن، صحبت کردن، گوش دادن

Read the following questions on card (A). Then ask your classmates and write their answers on card (B).

سوالات روی کارت A را بخوانید سپس از هم کلاسی های خود بپرسید و پاسخهای آنها را روی کارت B بنویسد.

Card B Answer Card A Question 
My name is Arash.
نام من هست آرش
What’s your name?
نام شما چیست؟
I’m a student.
من دانش آموز هستم
What do you do?
چه کاری انجام میدهی؟
I’m 12 years old.
من 12 ساله هستم.
How old are you?
چند سالت است؟
I live in Karaj. Where do you live?
کجا زندگی میکنی؟
I wake up at 6:30. What time do you wake up?
تو چه ساعتی بیدار میشوی؟
Because I love it.
چون دوستش دارم.
Why do you learn English?
تو چرا انگلیسی یاد میگیری؟
My school starts at 7:15 When does your school start?
مدرسه تو کی شروع میشود؟

جواب صفحه ۷۵ زبان انگلیسی نهم

Role Play – ایفای نقش 

Talk with your classmates about services in your city. Follow the conversation of the lesson.
با دوستان خود درمورد خدمات شهرتان صحبت کنید. از مکالمه درس کمک بگیرید.

 

جواب صفحه ۷۶ انگلیسی نهم

Review 2 -مرور
Lessons 3-4 درس 

Check if بررسی کنید:

Talking about Festivals and Ceremonies
صحبت در مورد جشنواره ها و مراسم

a) You can talk about festival activities.
می توانید در مورد فعالیت های جشنواره صحبت کنید

1. We wear clean clothes at the turn of the year.
در آغاز سال لباس تمیز می پوشیم.

2. Iranians usually go out on Nature Day.
ایرانی ها معمولا در روز طبیعت بیرون می روند.

3. She gets a lot of gifts in Norooz.
او در نوروز هدایای زیادی می گیرد.

b) You can ask about festival activities.
می توانید در مورد فعالیت های جشنواره بپرسید.
1. Do you celebrate
the new year?

2. Do 
you wear special clothes in Nowruz?

3. Does
your father read poems of Hafez on Yalda night?


Talking about Services
صحبت در مورد خدمات
a) You can talk about services.
می توانید در مورد خدمات صحبت کنید.

1. Banks open at 7:30 a.m.
بانک ها ساعت 7:30 صبح باز می شوند.

2. Firef ighters are brave. They put out fire.
آتش نشانان شجاع هستند. آتش را خاموش کردند.

3. Police help lost people.
پلیس به افراد گمشده کمک می کند.

b) You can ask about services.
می توانید در مورد خدمات بپرسید.

1. What time do  the stores open?

2. Where can I buy stamps?

3. What can you buy from a book shop?

4. Why are you going to the bank?

جواب صفحه ۷۷ انگلیسی نهم

Language Melody

a) You can produce some sentences with falling and rising intonations.
شما می توانید برخی جملات را با آهنگ های نزولی و سعودی تولید کنید.
1. Do they eat nuts?
. آجیل می خورند؟
2. What do they eat?
چه می خورند؟

b) You can write some sentences with falling and rising intonations.
شما می توانید برخی از جملات را با آهنگ های نزولی و سعودی بنویسید.

جواب صفحه ۷۷ انگلیسی نهم

Vocabulary واژگان

Check if
a)You can write some words related to festivals and services.
می توانید چند کلمه مرتبط با جشنواره ها و خدمات بنویسید.

put out fire open an account take out money
bake a cake celebrate hire a taxi
make lunch watch fireworks clear the table

جواب صفحه ۷۸ انگلیسی نهم

b)You can write the relevant word(s) or phrase (s) for each picture.
می توانید برای هر تصویر کلمه(ها) یا عبارت(های) مربوطه را بنویسید.

جواب صفحه 78 کتاب زبان انگلیسی نهم

جواب صفحه ۷۹ انگلیسی نهم

جواب صفحه 79 زبان انگلیسی نهم

منبع: درس ۴ زبان نهم

کلمات مهم درس چهارم زبان نهم

Services : خدمات
postcard : کارت پستال
envelope : پاکت نامه
near : نزدیک
Actually : در واقع
employee : کارمند
take out : بیرون بردن
get on : سوار شدن
get off : پیاده شدن
send : ارسال کردن
put out fire : خاموش کردن آتش
recharge : دوباره شارژکردن
open an account : باز کردن حساب
hire a taxi : گرفتن تاکسی
Police officer : افسر پلیس
live : زندگی کردن
wake up : بیدار شدن
children : بچه ها
help : کمک کردن
best friend : بهترین دوست
sometimes : بعضی مواقع
often : اغلب اوقات
usually : معمولا
always : همیشه
never : هرگز
outside : بیرون
firefighter : آتش نشان
gas station : پمپ بنزین
fire station : ایستگاه آتش نشانی
favorite : مورد علاقه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.