جواب درس ۴ زبان انگلیسی هفتم + معنی

جواب درس ۴ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس چهارم انگلیسی هفتم

جواب درس ۴ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس چهارم انگلیسی هفتم

گام به گام زبان انگلیسی هفتم / درس چهارم

معنی صفحه ۲۲ انگلیسی هفتم

My Family  خانواده ی من

Listen to the students talking about their families.
به دانش آموزانی که درباره‌ی خانواده هایشان صحبت میکنند گوش کن

Student 1: Nice picture! Is that your father?

دانش آموز ۱: عکس زیبایی ، آیا پدرته؟

Student 2: Yes, he is.

دانش آموز ۲: بله ، هست.

Student 1: How old is he?

دانش آموز ۱: چند سال دارد؟

Student 2: 38.

 دانش آموز ۲: ۳۸

Student 1: What’s his job?

 دانش آموز ۱: شغل او چیست؟

Student 2: He’s a mechanic.

 دانش آموز ۲: او یک مکانیک است.

Student 1: And your mother?

دانش آموز ۱: و مادرت چطور؟

Student 2: She’s 35. She is a housewife.

دانش آموز ۲: او ۳۵ ساله است. او یک خانه دار است.

معنی صفحه ۲۳ انگلیسی هفتم

 معنی صفحه ۲۳ انگلیسی هفتم
صحبت در مورد خانواده شما (سن)

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست بپرسید و پاسخ دهید.

He’s 38 (years old).
او ۳۸ ساله است
How old is your father?
پدرت چند ساله است؟
She’s 35 (years old).
او ۳۵ ساله است
How old is your mother?
مادرت چند ساله است؟
He’s 14 (years old).
او ۱۴ ساله است
How old is your brother?
برادرت چند ساله است؟
She’s 8 (years old).
او ۸ ساله است.
How old is your sister?
خواهرت چند سالشه؟
He’s 45 (years old). 
او ۴۵ ساله است.
How old is your uncle?
دایی چند ساله است؟
She’s 30 (years old).
او ۳۰ ساله است
How old is your aunt?
عمه شما چند ساله است؟

 

معنی صفحه ۲۳ انگلیسی هفتم

صحبت در مورد خانواده شما (کار)

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست بپرسید و پاسخ دهید.

He’s a mechanic.
او مکانیک است
What is your father’s job?
شغل پدر شما چیست؟
She’s a housewife.
او خانه دار است
What is your mother’s job?
شغل مادرت چیست؟
He’s a doctor.
او دکتر است
What is his uncle’s job?
شغل عمویش چیست؟
She’s a nurse.
او پرستار است
What is her aunt’s job?
شغل عمه اش چیست؟
He’s a teacher.
او معلم است
What is his job?
شغلش چیه؟
She’s a dentist.
او دندان پزشک است
What is her job?
شغلش چیه؟

معنی صفحه ۲۴ انگلیسی هفتم

Listen to the school secretary and a student talking. He’s completing a school form for the student. 

به صحبت های دفتر دار مدرسه و یکی از دانش آموزان گوش کنید . او دارد یک فرم مدرسه را برای دانش آموز پر میکند.

School Secretary: What’s your father’s name?

دفتر دار مدرسه: نام پدرت چیست؟

Student: Goodarz Safari.

دانش آموز: گودرز صفری.

School Secretary: How do you spell his first name?

دبیر مدرسه: اسم کوچک او را چگونه هجی می کنید؟

Student: That’s G-O-O-D-A-R-Z.

دانش آموز: این G-O-O-D-A-R-Z است.

School Secretary: Thank you.

دبیر مدرسه: ممنون

Say your father’s name and spell it.

نام پدر و پدر خود را بگویید

جواب صفحه ۲۵ انگلیسی هفتم

Listen to the conversations and check (✔) the correct items.

به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح (✔) را بررسی کنید.

جواب صفحه ۲۵ انگلیسی هفتم

Group Work
کار گروهی
Talk to three classmates, and fill out the table below.
با سه همکلاسی صحبت کنید و جدول زیر را پر کنید.

جواب صفحه ۲۵ انگلیسی هفتم

Pair Work
کار دو نفره
Do the conversation.
گفتگو را انجام دهید

You: How old is your …brother/sister… ?

برادرت / خواهرت چند سالشه؟

Your friend: He’s/She’s …27… .

او ۲۷ است

You: What’s …her/his… job?

کار او چیست؟

Your friend: He’s/She’s …a teacher… .

او یک معلم است.

You:And your …brother/sister… ?

و برادرت / خواهرت

Your friend: He’s/She’s …a doctor… and is …29 years old…

او یک دکتر است و ۲۹ سال سن دارد.

جواب صفحه ۲۶  انگلیسی هفتم

Talking about Age and Birthdays
صحبت در مورد سن و تولد

a) you can say your age.
شما میتوانید سن خود را بگویید؟
I am …14 years old… .
من ۱۴ سال سن دارم

b) you can ask your friend’s age.
می توانید از دوستان خود سن بپرسید.
How …old are you?
سن شما چقدر است؟

c) you can say the month of your birth. 
می توانید ماه تولد خود را بگویید.
My birthday is …in azar… .
ماه تولد من آذر است

d) you can ask the month of your friend’s birth.
می توانید ماه تولد دوست خود را بپرسید.
When’s ……your birthday…… ?
 چه زمانی تولد شماست

Talking about your Family 
صحبت کردن در مورد خانواده شما

a) you can introduce your family members.
می توانید اعضای خانواده خود را معرفی کنید.
My …father…’s name is ……Reza…… .
نام پدر من رضا است.

b) you can say their jobs.
می توانید شغل آنها را بگویید
My …father… is a …worker… .
پدر من کارگر است.

جواب صفحه ۲۷ انگلیسی هفتم

Sounds and Letters  — صداها و حروف

a) you can spell and write what your family members do.
 می توانید کارهایی که اعضای خانواده انجام می دهند را املا و بنویسید.

Your father’s job: …teacher
شغل پدرت:  معلمی
Your mother’s job: …housewife
شغل مادرت: خانه داری
Your brother’s job: …journalist
شغل برادرت: خبرنگار
Your sister’s job: …student
شغل خواهر شما: دانشجو

b) you can count from 1 to 20.
می توانید از 1 تا 20 بشمارید.

 1. one
 2. two
 3. three
 4. four
 5. five
 6. six
 7. seven
 8. eight
 9. nine
 10. ten
 11. eleven
 12. twelve
 13. thirteen
 14. fourteen
 15. fifteen
 16. sixteen
 17. seventeen
 18. eighteen
 19. nineteen
 20. twenty

c) you can say and write one word for each of the following letters.

می توانید برای هر یک از حروف زیر یک کلمه بگویید و بنویسید.

Ii ⇨ images  تصاویر
Tt⇨ Tea چایی
Nn ⇨ Number شماره
Uu ⇨ Umbrella چتر
Ss ⇨ Sound صدا
Gg ⇨ Glass شیشه

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ زبان انگلیسی هفتم + معنی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از انگلیسی هفتم درس ۵ با جواب و برای بخش قبلی از درس سوم زبان هفتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.