جواب درس ۴ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۴ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس چهارم عربی هفتم

جواب درس ۴ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس چهارم عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم / درس ۴ :: فی السّوقِ

کلمات صفحه ۱۰ عربی هفتم

أَخَذَ: گرفت، برداشت سوق: بازار
اِشْتَرَی: خرید شُرطی: پلیس
اِشْتَرَیْتُ: خریدم شُکْراً جَزیلاً: بسیار متشکّرم
اِشْتَرَیْتَ: خریدی «مذکّر» عَباءَه: چادر
اِشْتَرَیْتِ: خریدی «مؤنّث» عَلَم: پرچم
أَکَلَ: خورد عِندَکَ: داری، نزد تو
أَکَلْتِ: خوردی «مؤنّث» غَسَلَ: شُست
أَکَلْتُ: خوردم فُسْتان: پیراهنِ زنانه
ألْف: هزار قَرَأَ: خواند
أَمْ: یا کانَ، کانَتْ: بود
بَقِیَ: ماند کَتَبَ: نوشت
بَقیتَ: ماندی لا فَرْقَ: فرقی نیست
تَأْشیرَه: ویزا لِماذا: چرا، برای چه
تُفّاح، تُفّاحه: سیب مَسیرَه: راهپیمایی
ذَکَرَ: یاد کرد مَلابِس: لباس‌ها
ذَهَبَ: رفت وَحْدَکَ: تو به تنهایی «مذکّر»
رِسالَه: نامه وَحْدَکِ: تو به تنهایی «مؤنّث»
رَفَعَ: بالا بُرد، برداشت نَصِّ الدَّرسِ: فی السّوقِ

ترجمه درس چهارم صفحه ۷۱ عربی هفتم

ترجمه درس چهارم صفحه ۷۱ عربی هفتمدر بازار

– أیْنَ ذَهَبْتِ یا أُمَّ حَمیدٍ؟
معنی: ای مادر حمید کجا رفتی؟
– ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجَفِ.
معنی: به بازار نجف رفتم.
– هَلِ اشْتَرَیْتِ شَیئاً؟
معنی: آیا چیزی خریدی؟
– نَعَمْ؛ اِشْتَرَیْتُ مَلابِسَ نِسائیَّهً.
معنی: بله. لباس‌های زنانه خریدم.
– أَ ذَهَبْتِ وَحْدَکِ؟
معنی: آیا تو به تنهایی رفتی؟
– لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ صَدیقاتی.
معنی: نه. با دوستانم رفتم.
– کَیفَ کانَتْ قیمَهُ الْمَلابِسِ؛ رَخیصَهً أَمْ غالیَهً؟
معنی: قیمت لباس‌ها چطور بود؟ ارزان بود یا گران؟
– مِثلَ إیران؛ لا فَرقَ؛ لٰکِنِ اشْتَرَیْتُ.
معنی: مثل ایران فرقی نیست. ولی خریدم.
– فَلِماذَا اشْتَرَیْتِ؟
معنی: پس چرا خریدی؟
– اِشْتَرَیْتُ لِلْهَدیَّهِ.
معنی: برای هدیه خریدم
– ماذَا اشْتَرَیْتِ؟
معنی: چه چیزی خریدی؟
– فُسْتاناً وَ عَباءَهً.
معنی: لباس های زنانه و چادر
– مَلابِسُ جَمیلهٌ! فی أمانِ اللّهِ.
معنی: لباس‌های زیبایی است! (در پناه خدا)
– شُکْراً جَزیلاً؛ مَعَ السَّلامَهِ.
معنی: بسیار متشکرم. به سلامت

ترجمه درس چهارم صفحه ۷۲ عربی هفتم

– أیْنَ ذَهَبْتَ یا أَبا حمیدٍ؟
معنی: ای پدر حمید کجا رفتی؟
– ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجفِ. 
معنی: به بازار نجف رفتم.
– هَلِ اشْتَرَیتَ شَیْئاً؟ 
معنی: آیا چیزی خریدی؟
– نَعَمْ؛ اِشْتَرَیْتُ مَلابِسَ رِجالیَّهً. 
معنی: بله. لباس‌های مردانه خریدم.
– أَ ذَهَبْتَ وَحْدَکَ؟ 
معنی: آیا تو به تنهایی رفتی؟
– لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ أَصْدِقائی. 
معنی: نه. با دوستانم رفتم.
– کَیْفَ کانَتْ قیمَهُ الْمَلابِسِ؛ رَخیصَهً أَمْ غالیَهً؟
معنی: لباس‌ها چطور بود؟ ارزان بود یا گران؟
– مِثلَ إیران؛ لا فَرقَ؛ لٰکِنِ اشْتَرَیْتُ.
معنی: مثل ایران فرقی نیست. ولی خریدم.
– فَلِماذَا اشتَرَیْتَ؟ 
معنی: پس چرا خریدی؟
– اِشْتَرَیْتُ لِلْهَدیَّهِ. 
معنی: برای هدیه خریدم
– ماذَا اشْتَرَیْتَ؟
معنی: چه چیزی خریدی؟
– قَمیصاً و سِرْوالاً. 
معنی: پیراهن و شلوار
– مَلابِسُ جَمیلهٌ! فی أمانِ اللّهِ.
معنی: لباس‌های زیبایی است! خداحافظ
– شُکْراً جَزیلاً؛ مَعَ السَّلامَهِ.
معنی: بسیار متشکرم. به سلامت

ترجمه بدانیم صفحه ۷۳ عربی هفتم

ترجمه بدانیم صفحه ۷۳ عربی هفتم

ماذا أکَلْتِ؟
چه چیزی خوردی؟
أکَلْتُ تُفّاحَهً.
سیب خوردم
ماذا قَرَأْتَ؟
چه چیزی خواندی؟
قَرَأْتُ أشْعاراً.
قرآن خواندم

ترجمه بدانیم صفحه ۷۳ عربی هفتم

معنی و جواب بدانیم صفحه 73 عربی هفتمأنا کَتَبْتُ رِسالَهً لِصَدیقی.
من نامه ای برای دوستم نوشتم
معنی و جواب بدانیم صفحه 73 عربی هفتمأنا رَفَعْتُ عَلَمَ إیران.
من پرچم ایران را بالا بردم
معنی و جواب بدانیم صفحه 73 عربی هفتمأنتَ أخَذْتَ کتاباً مُفیداً.
تو کتاب مفیدی را گرفتی
معنی و جواب بدانیم صفحه 73 عربی هفتمأنتِ قَرَأْتِ کتاباً عِلْمیّاً.
تو کتابی علمی خواندی

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۷۴ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل‌های ماضی خط بکشید.

۱- أَیُّها الْمُسافِرُ أ ذَهَبْتَ إلَی الْفُنْدُقِ؟ – لا؛ ذَهَبْتُ إلَی السّوقِ.
ترجمه: ای مسافر آیا به هتل رفتی؟ – نه؛ به بازار رفتم.

۲- مِنْ أیْنَ أخَذْتَ قَمیصَکَ؟ – أَخَذْتُهُ مِنْ هُناکَ.
ترجمه: پیراهنت را از کجا گرفتی؟ – از آن جا گرفتمش.

۳- ماذا غَسَلْتِ؟غَسَلْتُ وجهی و یدی للوضوء.
ترجمه: چه چیزی شُستی؟ – صورت و دستم را برای وضو شستم.

۴- ماذَا اشْتَرَیْتِ؟اِشْتَرَیْتُ فُسْتاناً وَ عَباءَهً.
ترجمه: چه چیزی خریدی؟ – پیراهن زنانه و چادر خریدم.

 


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ گزینۀ درست را انتخاب کنید.
جواب تمرین درس ۴ صفحه ۷۴ عربی هفتم

ترجمه و معنی صفحه ۷۵ عربی هفتم

ترجمه و معنی صفحه ۷۵ عربی هفتم

حِواراتٌ فی مَسیرَهِ الْأَربَعینَ الْحُسَینیِّ عِندَ الشُّرطیِّ
گفت و گو در مسیر اربعین حسینی نزد پلیس

اَلشُّرطیُّ: أَینَ جَوازُکَ؟
ترجمه: پلیس: گذرنامه ات کجاست؟
اَلزّائِر: هٰذا جَوازی.
ترجمه: زائر: این گذرنامه من است

اَلشُّرطیُّ: هَل عِندَکَ تَأشیرَهٌ؟
ترجمه: پلیس : آیا گذرنامه نزد توست؟
اَلزّائِر: نَعَم، عِندی.
ترجمه: زائر: بله ، نزد من است

اَلشُّرطیُّ: کَم یَوماً بَقیتَ هُنا فِی الْکاظِمیَّه؟
ترجمه: پلیس: چند روز اینجا در کاظمیه ماندی؟
اَلزّائِر: یَوماً واحِداً.
ترجمه: زائر: یک روز

اَلشُّرطیُّ: کَم عَدَدُکُم؟
ترجمه: پلیس: شما چند نفر هستید؟
اَلزّائِر: نَحنُ اثْناعَشَرَ زائِراً.
ترجمه: زائر: ما دوازده تا زائر هستیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.