جواب درس ۴ فارسی هفتم؛ صفحه ۴۰, ۴۱

جواب درس ۴ فارسی هفتم؛ صفحه ۴۰, ۴۱

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس چهارم فارسی هفتم

جواب درس ۴ فارسی هفتم؛ صفحه ۴۰, ۴۱

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس چهارم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۴ :: با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن

جواب خودارزیابی صفحه ۴۰ فارسی هفتم

۱- منظور شاعر از «آسمان مثل یک تبسّم شد» چیست؟ 
جواب: با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگی بخش شد و همه‌ی سردی‌ها و غصه‌ها از بین رفت.

۲- به نظر شما، چرا بزرگ‌ترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولاً با حسرت و آه، یاد می‌کنند؟ 
جواب: چون فرصتی برای برگشت به آن دوران و استفاده درست از آن را ندارند.

۳- «نوجوانی زیباست»؛ چه کنیم تا زیباتر شود؟ 
جواب: باید قدر آن را بدانیم و قشنگی آن را بدانیم و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دل خوری های بیهوده، زشت و تاریک نکنیم.

جواب کارگروهی صفحه ۴۱ فارسی هفتم

۱- درباره نیازهای اساسی یک نوجوان گفت‌وگو کنید. 
جواب: نیازهای عاطفی مانند دوست داشتن، مورد محبت قرار گرفتن، عشق ورزیدن به دیگران، مورد حمایت قرار گرفتن از سوی اعضای خانواده، شاد شدن به واسطه اعضای خانواده و شاد کردن آن ها… جزء نیازهای اساسی یک نوجوان هستند که بایستی در مسیر صحیح برآورده شوند.

۲- کتاب مناسبی درباره نوجوانی به کلاس بیاورید و بخش‌هایی از آن را بخوانید. 
جواب: کتاب های پیشنهادی: بادبادک‌ باز ، یاران حلقه ، انجمن شاعران مرده ، النور و پارک

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۴۱ فارسی هفتم

۱- پنج جمله از متن درس «زیبایی شکفتن» بنویسید و نهادها را مشخص کنید.
 آفریدگار هم شکوفه‌ها و زیبایی‌ها، اوست.
این همه کتاب خوب و آموختی ما را به سوی خود می‌خوانند.
دوست خوب کیمیا است.
نوجوانی دوره‌ای شبیه به رویا و زیباست.
رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان بسیار مهم است.

۲- برای هر یک از واژه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مثل ⇦ امثال، مثال، تمثیل
نظر ⇦ ناظر، مناظره، منظر
جاری ⇦ جریان، مجری، مجرا

۳- واژه‌های زیر را مانند نمونه، کامل کنید.
خسته + ی ⇦ خستگی
آهسته + ی⇦ آهستگی
زنده + ی ⇦ زندگی
شکفته + ی ⇦ شکفتگی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.