جواب درس ۴ نگارش سوم؛ صفحه ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰

جواب درس ۴ نگارش سوم؛ صفحه ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰

گام به گام درس چهارم نگارش سوم

جواب درس ۴ نگارش سوم؛ صفحه ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰

گام به گام درس چهارم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس چهارم: آواز گنجشک ها

جواب املا و واژه اموزی صفحه ۲۵ درس چهارم نگارش سوم

۱- پنج جمله از متن درس پیدا کن که کلمه های زیر در آن ها آمده است. سپس از روی جمله ها بنویس.

منتظر ـ ترقه ها ـ عادت ـ ضبط ـ زیان آور

بچّه های کلاس سوم منتظر مربی بهداشت بودند؛ چون می خواستند ی ک روزنامه دیواری آماده کنند. صدای گوش خراش ترقّه ها و فشفشه ها را فراموش کردی؟ اگر چه ممکن است شما به سر و صدا عادت کرده باشید، امّا آلودگی صوتی باعث خستگی می شود. صدای هواپیما، بوق اتومبیل ها، صدای بلند تلویزیون و ضبط صوت ماشین ها باعث آلودگی صوتی می شود. چون این صداهای زیان آور ، شنوایی کودکان را کاهش می دهند و به سلامت آنان آسیب می رسانند.

جواب صفحه ۲۶ درس چهارم نگارش سوم

۲- مانند نمونه، به آخر این کلمه ها («ی» یا «ای») اضافه کن و در جدول بنویس.

شنیده ـ بهداشت ـ فیروزه ـ روزنامه ـ گروه ـ کلاس ـ صوت ـ زیاد ـ دامنه ـ خواسته

«ی» «ای»
زیادی فیروزه ای
بهداشتی  شنیده ای
گروهی روزنامه ای
کلاسی دامنه ای
صوتی خواسته ای

۳- این کلمه ها تو را به یاد چه چیزهایی می اندازد؟جواب صفحه ۲۶ درس چهارم نگارش سوم

جواب صفحه ۲۷ درس چهارم نگارش سوم

املا، بیاموز و بگو
۱- از روی بند اول و دوم درس با خط زیبا و خوانا بنویس.
پاسخ: همین‌که زنگ خورد، دانش‌آموزان با نظم به سمت کلاس‌ها حرکت کردند. بچّه‌های کلاسِ سوم، منتظر مربّی بهداشت بودند؛ چون قرار بود، با راهنمایی او، یک روزنامه دیواری به مناسبت «هفته‌ی سلامت» آماده کنند.
خانم مربّی، در میان سروصدای دانش‌آموزان، وارد کلاس شد. بعد از سلام و احوال‌پُرسی، از بچّه‌ها خواست با یک‌دیگر مشورت کنند و یک موضوع برای روزنامه دیواری پیشنهاد بدهند.

۲- کلمه ها را با حروف مناسب کامل کن.

آلودگی صوتی
صف
منتظر
مواظب
ترقّه
ضبط
کم شنوایی

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۲۷ درس چهارم نگارش سوم

۳- این متن را بخوان و مانند نمونه، هر جا که لازم است نشانههای نقطه (.)، علامت سؤال(؟)،
گیومه (« »)، دو نقطه (:) و علامت بیان عاطفه و تعجب (!) بگذار.
معلم گفت(:) («)باید مواظب اندام های حسی خود باشیم(.)(«)
علی با تعجب پرسید(:)(«) اندام حسی یعنی چه(؟)(»)
معلم در پاسخ گفت(:)(«)چه سؤال خوبی(!) حالا دفتر های خود را باز کنید تا تصویرهای اندام های حسی را داخل آن بچسبانیم و دربارهی آنها گفتوگو کنیم(.)(»)جواب صفحه ۲۷ درس چهارم نگارش سوم

جواب صفحه ۲۸ درس چهارم نگارش سوم

هنر و سرگرمی
۱- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویس

چو نیکومنش باشی و بردبار — نگردی به چشم خردمند ، خوار

۲-دو جمله بنویس که در آنها دو کلمه ی «این» و «آن» آمده باشد.
۱- به نظر من این موضوع برای روزنامه دیواری خوب است.
۲- درس آن روز ما خیلی آسان بود.

۳- جدول را کامل کن.
۱ …من… آلودگی صوتی ایجاد نمیکنم.
۲ …تو… صدای بلند را دوست نداری.
۳ ما در کلاس ساکت هستـ…ـیم… .
۴ او آرام صحبت میکنـ…ـد…
۵ …شما… در حیاط بی سر و صدا بازی میکنید.
۶ …آن‌ها… با صوت خوش، قرآن میخوانند.جواب صفحه ۲۸ درس چهارم نگارش سوم

جواب صفحه ۲۹ درس چهارم نگارش سوم

الف) نوشته های زیر را بخوان و بگو کدامیک از آنها، یک بند صحیح است.
۱- بدن در طول روز فعالیت زیادی میکند، پس تعجبی ندارد، اگر شب ها بخواهد استراحت کند. چون شما در حال رشد هستید، بیشتر از بزرگترها نیاز به استراحت دارید. سعی کنید هر شب، بین هشت تا ده ساعت بخوابید. وقتی میخوابید، ذهنتان هم استراحت میکند و برای روز بعد، آماده میشود.
۲- سلامتی از نعمت های بزرگ خداوند است که برای حفظ آن، راه هایی وجود دارد. بیمارستان مکانی است که در آن، بیماری مردم را درمان میکنند. میوه هایی که خوب شسته نشده اند، باعث بیماری میشوند. کتابخانه مکانی است که آرامش دارد و در آن، سر و صدا نیست.
جواب: بند ۱ صحیح است

ب) اکنون با توجه به موضوع، یک بند بنویس.
انواع آلودگی صوتی:
آلودگی صوتی همان سر و صدای محیط زیست یا آلودگی صدا میباشد ؛ که انتشار آن با تاثیر مضر بر فعالیت و زندگی انسان ها یا حیوانات همراه است. یکی از آلودگی های صوتی بوق زدن نزدیک بیمارستان است که باعث ناراحتی بیماران میشود.

جوابصفحه ۳۰ درس چهارم نگارش سوم

فعالیت تکمیلی
۱- دو متن زیر را بخوان و بگو این دو متن چه تفاوتی با هم دارند.
الف) هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود باران نم نم شروع به باریدن کرد بچه ها خوشحال شدند آقای ناظم گفت ورزش لازم نیست خیلی زود به کلاس بروید
ب) هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود. باران نم نم شروع به باریدن کرد. بچه ها خوشحال شدند. آقای ناظم گفت: «ورزش، لازم نیست خیلی زود به کلاس بروید.»
پاسخ: در جمله اول به دلیل اینکه علامت های نگارشی وجود ندارد ما نمیتوانیم مفهوم آن را درک کنیم اما در جمله دوم با استفاده از علامت های نگارشی به خوبی میتوان جمله را درک کرد.

۲- چرا در پایان ِ داستان ضرب ِ المثل «هر چه کنی به خود کنی»، مرد فروشنده به فکر فرو رفت؟ چون فهمید که نتیجه کار بدش به خودش باز میگردد

۳- متن زیر را بخوان و برای هر سؤال پاسخ مناسب بنویس.
روزی، روزگاری مردی کلاهی خرید؛ کلاهی که سال های سال آرزوی خریدن آن را داشت. او کلاه را بر سر گذاشت و بسیار خوشحال شد؛ اما خوشحالی او زیاد طول نکشید.
روزی کنار جوی آبی نشست تا دست هایش را بشوید. آن وقت عکس خودش را در آب دید. چقدر کلاهش زیبا بود! برای اینکه بهتر کلاه را ببیند، سرش را پایین تر آورد؛ خم شدن در آب همان و از دست دادن کلاه همان.

الف) آیا آن مرد کم سن بود. از کجا فهمیدی؟
پاسخ: خیر. چون سال های سال آرزوی خریدن کلاه را داشت.

ب) چرا خوشحالی مرد زیاد طول نکشید؟
پاسخ: چون مراقب کلاهش نبود و آن را به خاطر بی توجهی خیلی زود از دست داد.

ج) مرد چگونه کلاهش را از دست داد؟
پاسخ: چون وقتی می خواست خودش را در آب ببیند سرش را خیلی پایین آورد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.