جواب درس ۴ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۴, ۴۵, ۴۶

جواب درس ۴ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۴, ۴۵, ۴۶

گام به گام درس چهارم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

جواب درس ۴ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۴, ۴۵, ۴۶

گام به گام درس چهارم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هفتم /درس چهارم

جواب و معنی صفحه ۴۴ کتاب کار زبان هفتم

1️⃣ در متن زیر دور کلماتی که نسبت های خانوادگی را نشان میدهند خط بکشید.

جواب و معنی صفحه ۴۴ کتاب کار زبان هفتم

2️⃣دبیر انگلیسیتان از شما خواسته است تا کلمات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید

جواب و معنی صفحه ۴۴ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۴۵ کتاب کار زبان هفتم

3️⃣ با استفاده از حروفی که تاکنون آموخته اید کلماتی را که در متن زیر میتوانید بخوانید، مشخص کنید.

جواب و معنی صفحه ۴۵ کتاب کار زبان هفتم

4️⃣ ـ دبیر زبان انگلیسی شما برای مرور واژههای درس، موارد زیر را مطرح کرده است. پاسخهای خود را به انگلیسی در جای مشخص شده بنویسید.
از پرسش ?you are old How برای مشخص شدن آن استفاده میکنیم: …age…
خواهر پدر یا مادر شما: …aunt…
لقبی است که قبل از نامخانوادگی خانمها بهکار می رود: …mrs… / …Miss…
علامت اختصاری »پیامک«: …SMS…
برای پاسخ دادن به همین موارد این را انجام میدهید: guess…

جواب و معنی صفحه ۴۶ کتاب کار زبان هفتم

5️⃣ با حروف داده شده شش کلمه به انگلیسی بنویسید جواب و معنی صفحه ۴۶ کتاب کار زبان هفتم

6️⃣ ـ جدول زیر را با اطالعات مربوط به سه نفر از بستگان خود پر کنید.

Job Age Relationship Name
Student 15 brother Sara
nurse 23 sister Kiana
teacher 25 aunt Somayeh

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.