گام به گام درس ۵ روانشناسی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۵ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس پنجم روانشناسی یازدهم

گام به گام درس ۵ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس پنجم روانشناسی یازدهم

گام به گام روانشناسی یازدهم / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب فعالیت های درس پنجم روانشناسی یازدهم را قرار داده ایم. / درس پنجم :: تفکر (۱) حل مسئله

جواب سوال صفحه ۱۱۴ روانشناسی یازدهم

به نظر شما به کارگیری اصطلاح «تفکر بدون آگاهی» یا اصطلاحا «تفکر ناخودآگاه» درست است؟ چرا؟
پاسخ: بله، در تفکر ناخودآگاه فرد به طور عادی از تفکر خودآگاهی ندارد ولی در حالی که به موضوع دیگری توجه دارد این تفکر به طور خودکار فعال شده و رفتاری را تحت تأثیر خود قرار میدهد.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ روانشناسی یازدهم

پدر زهرا مجبور است خود را به سرعت به یک شهر دوردست برساند او با خود فکر میکند که با چه وسیلهای به آن شهر برسد. یکی از این وسایل قطار است اما قطارها گاهی با تأخیر حرکت میکنند. استفاده از وسیلهی شخصی، گزینهی دیگری است، اما به دلیل احتمال نقص فنی، وسیلهی شخصی اطمینان بخش نیست. گزینهی دیگر استفاده از اتوبوس است، ولی اتوبوس ها خیلی کند حرکت می کنند. شهر مقصد فرودگاه ندارد. پدر زهرا چه باید بکند؟ او با چه چیزی (مسئله ای) روبه رو است؟
پاسخ: پدر زهرا با مسئله ی انتخاب وسیله ی مناسب و سریع برای مسافرت روبه رو است که به آن تصمیمگیری گفته می شود.
یا شما نیز با موضوعی مواجه شدهاید که برای شما «مسئله» باشد؟ آن را در کلاس مطرح کرده، با کمک هم کلاسی های خود ویژگیهای مهمی که موجب شده آن موضوع به «مسئله ای» برای شما تبدیل شود را استخراج کنید.
پاسخ: (به عهده دانش آموز) راهنمایی: سال گذشته محل آموزشگاه زبان من تغییر کرد و از منزل ما بسیار دور شد. طوری که رفت و آمد به آنجا موجب دیر رسیدن من به خانه و در نتیجه کمبود وقت برای رسیدگی به درس ها و کارهایم میشد. از طرفی نمی توانستم کلاس زبان را رها کنم و بسیار به آن علاقه مند بودم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ روانشناسی یازدهم

با توجه به آنچه که درباره ویژگیهای مسئله خوانده اید، یکی از مسئله هایی را که اخیراً با آن مواجه شدید طرح کنید و مهمترین دلایل حل نشدن آن را فهرست وار بنویسید.
پاسخ: به عهده دانش آموز (مسئله: کسب نکردن رتبه ی خوب در آزمون جامع دبیرستان. دلایل عدم حل: ضعف درسی، فراتر بودن سوالات از تدریس برخی از دبیران، دشواری سوالات، کمبود وقت برای مطالعه ی مناسب)

 

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ روانشناسی یازدهم

جواب فعالیت صفحه 117 روانشناسی یازدهم

با توجه به شکل فرض کنید هیچ چیز در اختیار ندارید جز انبر دستی که در گوشه ی اتاق است و شما قصد دارید این دو رشته طناب را به یکدیگر گره بزنید، این در حالی است که به هیچ وجه نمی توانید همزمان هر دو رشته طناب را بگیرید.
این مسئله را چگونه میتوان حل کرد؟
پاسخ: با تفکر و بررسی امکانات
هدف چیست؟ چه امکاناتی در اختیار دارید؟
پاسخ: هدف گره زدن دو رشتۀ طناب، تنها امکانات در دسترس «انبردست» است.
موانع چه چیزهایی هستند؟
پاسخ: نداشتن تجربه در استفاده از انبردست به عنوان پاندول.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ روانشناسی یازدهم

با کمک دوستان و به صورت گروه دو یا سه نفری، یک مثال از مسئله های «خوب تعریف شده» و «بد تعریف شده» بنویسید. به نمونه های زیر توجه کنید:
خوب تعریف شده: بزرگترین عدد چهار رقمی فرد چه عددی است؟
پاسخ: با اعداد فرد یک رقمی چند مضرب دو رقمی برای عدد ۵ میتوان نوشت؟ کوچکترین عدد اول پنج رقمی چیست؟
بد تعریف شده: چرا خودروی مقابل شما متوقف شده است؟
پاسخ: چرا همکلاسی شما به درسها علاقه نشان نمیدهد؟ چرا معلم ریاضی با علاقۀ زیاد به تدریس میپردازد.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ روانشناسی یازدهم

به یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان مسئله با آن مواجه بودید خوب فکر کنید. آیا برای حل آن مسئله، مراحل مسئله را به درستی طی کردید؟ در کدام یک از مراحل با مشکل مواجه بودید؟ پایخ خود را با پاسخ دوستتان مقایسه کنید. به عهده دانش آموز

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ روانشناسی یازدهم

به نظر شما بزرگسالان از تجربه منفی گذشته تأثیر بیشتری میپذیرند یا کودکان؟ چرا؟
پاسخ: بزرگسالان، زیرا تجربه های بیشتری دارند که باعث میشود ساختهای شناختی پیچیده تر و موثر تری داشته باشند. فرد ۳۰ ساله به علت تجربیات گذشته خود موفقیت بیشتری در این آزمایش نشان میدهد.
آزمایش ۸ سکه را روی دو فرد ۱۰ و ۳۰ ساله اجرا کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید. زمان اجرا ۷ دقیقه است. به عهده دانش آموز

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ روانشناسی یازدهم

در شکل روبه رو نه (۹) دایره توپر کوچک را مشاهده میکنید. با نگاه اول شکل یک مربع به ذهنتان میآید. در این مثال تکلیف این نگاه او است که با چهار خط مستقیم، همه نه دایره توپر را به یکدیگر وصل کنید. انجام این فعالیت دو شرط دارد:
١ دستتان را از روی صفحه کاغذ برندارید؛
٢ از روی یک خط مجدداً رد نشوید.جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ روانشناسی یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ روانشناسی یازدهم

تجربه شخصی خود از حل یک مسئله (به یکی از روش های: ۱. سکه انداختن ۲. روش فکر کردن ۳. روش مشورت با دیگران و جمع بندی نظرات) که اخیراً قادر به حل آن شدید را به صورت یک گزارش بنویسید و برای همکلاسی هایتان بخوانید و بگویید با کدام روش بیشتر موافق هستید؟
جواب بر عهده دانش آموز است

جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ روانشناسی یازدهم

ا توجه به مثال های زیر، برای هر یک از روشهای تحلیلی و اکتشافی حل مسئله، دو مثال بزنید: مثال برای روش تحلیلی: علی از دوستانش میپرسد آیا روز جمعه برای مهمانی به خانه آنها میآیند یا خیر؟ بعد از موافقت دوستان، به سراغ خرید مایحتاج مهمانی میرود.
پاسخ: ۱) مریم فرصت مطالعه ی خود را تا شروع امتحانات یادداشت کرده و آنها را با توجه به وقتش بین دروس تقسیم میکند. ۲) مدیر مدرسهای برای مراسم دعای کمیل در روز پنجشنبه بر اساس تجربۀ پنجشنبه های گذشته، اقدام به تهیه وسایل پذیرایی میکند.

مثال برای روش اکتشافی: رامین جهت میزبانی از دوستانش، بر اساس تجربیات قبلی، حدس میزند که روز جمعه چند نفر به خانهی او میآیند؛ بنابراین به سراغ خرید مایحتاج مهمانی میرود.
پاسخ: ۱. زهرا با شروع امتحانات به سراغ درس میرود و حدس میزند بتواند خود را آماده کند.
۲. محمد برای صعود دو روزه به قله دنا، اقدام به تهیه وسایل مورد نیاز میکند.

جواب سوال صفحه ۱۲۵ روانشناسی یازدهم

به نظر شما افراد عجول و کم حوصله از کدامیک از روشهای حل مسئله استفاده می کنند؟ چرا؟
پاسخ: روش اکتشافی ، زیرا این روش ها عمدتا تابع نظر و احساس شخصی بوده و اجرای آن دستیابی به راه حل مسئله را تضمین نمی‌کند . این روش ها غیر منطقی می باشد.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ روانشناسی یازدهم

مثال زیر را به دقت مطالعه کنید و به دو سوال پاسخ دهید:
مریم شماره رمز قفل کیف جدیدش را فراموش کرده است. فقط میداند که رمز آن اررقمی است و هرگاه در حین امتحان به رقم صحیح برسد صدای تقّه ظریفی به گوشش میآید. مسئله اصلی، یافتن همه آن چهار رقم است. بیشتر افراد به جای حل این مسئلۀ کلی، هدف کلی را به چهار مسئلۀ فرعی تقسیم میکنند که هر مسئلۀ فرعی یافتن یکی از آن چهار رقم است. هدف فرعی اول، پیدا کردن رقم اول است؛ برای رسیدن به آن راهکاری وجود دارد که عمدتاً عبارت است از چرخاندن آرام قفل و در همان حال گوش سپرده به صدای تقّه ظریف به همین شیوه هدف دوم، سوم و چهارم را  میتوانید انتخاب کنید. در نهایت با این شیوه یک مسئلۀ کلی حل شده است.
🔹 در این مثال از چه روش حل مسئله استفاده شده است؟ چرا؟
پاسخ: روش خرد کردن؛ زیرا یک مسئله را به چهار مسئله کوچکتر و فرعیتر تقسیم کرده است.

🔹 به نظر شما مسئلۀ فوق از نوع «خوب تعریف شده» بود یا «بد تعریف شده»؟ چرا؟ پاسخ هایتان را با پاسخ همکلاسی ها مقایسه کنید.
پاسخ: این مسئله خوب تعریف شده است چرا که کاملا مسئله ی پیش آمده و روش حل آن نیز توضیح داده شده است.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ روانشناسی یازدهم

دانش آموزان کلاس، با راهنمایی دبیر، به گروه های سه نفری تقسیم شوند و هر گروه با طرح یک مسئله، گام به گام، کارهای انجام شده با روش «کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب» برای حل آن مسئله را بنویسند.
پاسخ پیشنهادی: کارخانه ی شکلات به علت عدم تنوع در محصولاتش با کاهش درآمد روبه رو شده است. مدیران آن برای افزایش فروش به تدریج محصولات جدیدی تولید میکنند. یا یک آژانس مسافرتی که فقط کاروان های زیارتی را برنامه ریزی میکند برای جلوگیری از زیان، به برنامه ریزی برای تورهای سیاحتی نیز اقدام کرده است.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ روانشناسی یازدهم

در زبان شیرین فارسی با داستان هایی مواجه میشویم که معماگونه بوده و از افراد می خواهند تا راه حل آن را پیدا کنند. به مثال زیر توجه کنید: چوپانی یک گرگ و یک گوسفند و مقداری علف دارد و میخواهد هر سه را به آن طرف رودخانه ببرد. چگونه گرگ و گوسفند و علف را به آن سوی رودخانه ببرد بدون اینکه علف و گوسفند خورده شوند؟ هریک از دانش آموزان، با بررسی متون ادبی زبان فارسی، نمونه ای مانند مثال فوق را بیابند و به کلاس ارائه کنند.
پاسخ: داستان کلاغ و مار در کلیله و دمنه از کلاغی حکایت میکند که ماری زیر درختی که او لانه دارد زندگی میکند و در غیاب او جوجه هایش را میخورد. کلاغ می خواهد چشمان مار را با نوک خویش در بیاورد، اما روباه راه حلی به کلاغ یاد میدهد که در پایان، مردم ده، مار را با چوب می کشند.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ روانشناسی یازدهم

با توجه به مثال «مسابقه ورزشی» هر یک از مراحل بارش مغزی برای حل این مسئله را تکمیل کنید:
مرحله ۱ : پاسخ: تعریف مسئله: سرمای هوا و تمایل به اجرای مسابقهی ورزشی هیجان آور
مرحله ۲: پاسخ: ارائه راه حل های مختلف: اجرای کلاسی، بازی در سالن ورزشی، اجرا در نمازخانه ی مدرسه، اجرا با پوشاک مناسب، مسابقه فوتسال، والیبال
مرحله ۳: پاسخ: معیارها عبارتاند از: هزینه، قابلیت اجرا و موافقت اکثریت دانش آموزان و کادر مدرسه با پیشنهادهای مطرح شده، استفاده از معلمان برای داوری مسابقات تا برای رعایت بی طرفی
مرحله ۴:  :پاسخ: بهترین راه حل: برگزاری بازی فوتسال در یک سالن ورزشی نزدیک مدرسه

جواب فعالیت صفحه ۱۳۰ روانشناسی یازدهم

در محیط پیرامون تان فردی را بیابید که بسیار پرخاشگر است، رفتارش را زیر نظر بگیرید. موفقیت یا عدم موفقیت او در حل مسئله هایی که با آن مواجه است را ارزیابی کنید. حاصل بررسی تان را، بدون ذکر نام، به کلاس گزارش دهید. اگر توانمندی های لازم را داشتید، به آن فرد، برای ارتقای مهارت های حل مسئله، مشورت بدهید.
پاسخ: فرد پرخاشگر اعتماد به نفس پایین داشته و مهارت کنترل خشم نیز ندارد و به همین دلیل باید با مهارت های لازم مانند جرأت آموزی، ارتباط کلامی و روش های کلامی ابراز خود آشنا شود.

جمع بندی درس ۵ صفحه ۱۳۲ روانشناسی یازدهم

با توجه به مطالب این درس یکی از مهم ترین مشکلات زندگی خود را که به صورت یک مسئله برای شما درآمده در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید.
نمونه پاسخ پیشنهادی:
مشکل: اضطراب داشتن در امتحانات
۱. آن مشکل به چه دلیل مسئله شده است؟
پاسخ: ۱) اعتماد به نفس کم من ۲) نداشتن مطالعه ی کافی قبل از امتحان ۳) نداشتن خواب کافی در شب قبل از امتحان
۳. دلایل عدم موفقیت خودتان در حل آن مسئله را تاکنون بررسی کنید.
پاسخ: ۱) تحلیل نکردن موقعیت مسئله ساز و شناسایی نکردن عوامل موثر در آن. ۲) انتخاب نکردن روش های مناسب برای حل آن ۳) تصمیم گیری فردی و استفاده نکردن از خرد جمعی در حل مسئله

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.