جواب و معنی درس ۵ زبان انگلیسی نهم

جواب و معنی درس 5 زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس پنجم انگلیسی نهم

جواب و معنی درس 5 زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس پنجم انگلیسی نهم

جواب زبان نهم / درس پنجم

معنی صفحه ۸۲ زبان انگلیسی نهم

Conversation – مکالمه

Listen to the conversation between Mina and Mahsa over the phone.
به گفتگوی تلفنی بین مینا و مهسا گوش کنید

Mina: Did you enjoy your weekend?

آیا از آخر هفته خود لذت بردی؟

Mahsa: Yes, it was wonderful ! I attended Fajr International Film Festival.

بله عالی بود! من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم.

Mina: Really? I am also interested in its events and movies.

واقعا؟ من هم به رویداد ها و فیلم های آن علاقه مند هستم.

Mahsa: Oh, did you watch the reports on TV last night?

اوه، دیشب گزارش های را در تلوزیون تماشا کردی؟

Mina: Yes, I did, but I like to read about them.

بله تماشا کردم. ولی من دوست دارم در مورد آنها مطالعه کنم.

Mahsa: Well, you can surf its website if you like. There are many interesting things there.

خب اگه دوست داری میتونی وبسایت آن را جست و جو کنی. آنجا چیزهای جالب زیادی وجود دارد.

Mina: That’s great! Could you please give me the website address?

عالیه! میشه ادرس وبسایت رو بدی؟

Mahsa: Why not! Just a moment. Umm… I just texted it.

چرا که نه! یه لحظه صبر کن. الان برات میفرستم.

Mina: Thanks a lot.

خیلی ممنونم.

معنی صفحه ۸۳ زبان انگلیسی نهم

Practice ۱ “Talking about Media (1)”
صحبت کردن درمورد رسانه ها ۱

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست بپرسید و جواب دهید

 جواب صفحه ۸۳ زبان انگلیسی نهم

Yes, they did.
بله گوش دادند
Did the girls listen to the radio?
آیا آن دخترها به رادیو گوش دادند؟
No, she didn’t.
نه جستجو نکرد
Did Mina surf the Internet?
آیا مینا در اینترنت جست و جو کرد؟
Yes, we watched it.
بله ما تماشا کردیم
Did you watch the cartoon?
آیا شما کارتون تماشا کردید؟
No, he worked with his mobile.
نه او با موبایلش کار کرد
Did Amir work with his computer?
آیا امیر با کامپیوترش کار کرد؟

Practice ۲ “Talking about Media (۲)”
صحبت کردن درمورد رسانه ها ۱

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست بپرسید و جواب دهیدجواب صفحه ۸۳ زبان انگلیسی نهم

My sister.
خواهر من

Who watched the movie last night?
شب گذشته چه کسی فیلم تماشا کرد؟

I attended Fajr International Film Festival.
من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم

What did you do last week?
هفته گذشته چه کاری انجام دادی؟

He received an email.
او یک ایمیل دریافت کرد.

What did Ali receive?
علی چه چیزی دریافت کرد؟

They downloaded it yesterday.
آنها دیروز آن را دانلود کردند

When did they download the book?
آنها چه زمانی کتاب را دانلود کردند؟

She connected to the Internet at school.
او در مدرسه به اینترنت متصل شد

Where did she connect to the Internet?
او کجا به اینترنت متصل شد؟

معنی کلمات صفحه ۸۴ و ۸۵ زبان انگلیسی نهم

interview somebody : مصاحبه کردن با اشخاص
text a message : فرستادن پیام
receive an e-mail : دریافت کردن نامه الکترونیکی
update a blog : به روز رسانی سایت
participate in an online course : تمرین کردن در یک دوره آنلاین

connect to the Internet : وصل شدن به اینترنت
download something from the Interne : دریافت کردن چیزی از اینترنت
attend a TV program : حضور در یک برنامه تلوزیونی
use Information Technology (IT) : استفاده از فناوری اطلاعات
install a computer dictionary : نصب یک لغت نامه کامپیوتری

جواب صفحه ۸۶ زبان انگلیسی نهم

Language Melody – ملودی زبان

Listen to the conversation and pay attention to the rising intonation of sentences with surprises.
به مکالمه گوش کنید و به آهنگ صعودی جمله های تعجبی دقت کنید.

Mahdi: There is a football match on TV tonight.

امشب تلویزیون یک مسابقه فوتبال دارد.

Sam: That’s great news! When?

خبر عالی است! چه موقع؟

Mahdi: Around ۷, I think.

فکر کنم حدود ساعت 7 .

Sam: Really?! I get home at ۶. We can watch it together.

واقعا؟ من ساعت 6 به خانه میرسم. میتونیم باهم نگاه کنیم؟

Mahdi: It’s excellent! Please buy some fruits.

خیلی عالی! لطفا مقداری هم میوه بخر.

Sam: Ok. That’ll be all fun!

باشه. خیلی خوش خواهد گذشت.

Listen to these sentences and then practice.
به این جملات گوش کنید و سپس تمرین کنید.

۱. How fantastic! – چه فوق العاده!
۲. That’s great! – عالیه!
۳. That’s really nice! – واقعا خوبه!
۴. It’s brilliant! – معرکه است!
۵. Well done! – احسنت!
۶. It’s amazing! – شگفت انگیزه!
۷. What a wonderful day! – عجب روز فوق العاده ای!
۸. What a beautiful flower! – عجب گل قشنگی!

 

جواب صفحه ۸۹  زبان انگلیسی نهم

Find and underline “simple past tense” in the passage below.
در متن زیر زمان گذشته ساده را پیدا کنید.

جواب تمرین درس 5 انگلیسی نهم صفحه 89

Last weekend, something happened to our TV. It didn’t work

آخر هفته گذشته برای تلویزیون ما اتفاقی افتاد. تلویزیون کار نکرد.

. At first, we were upset. But then we talked about our day.

ما اول ناراحت بودیم. اما سپس درباره روزمان صحبت کردیم.

It was really fun! Later, we helped our mother and cleaned the house.

 واقعاً خوش گذشت! بعداً ما به مادرمان کمک کردیم و خانه را تمیز کردیم.

In the afternoon, my grandfather showed us how to play an old game. We enjoyed it a lot.

بعد از ظهر پدر بزرگم به ما نشان داد که چطور یک بازی قدیمی را انجام دهیم. ما از آن خیلی لذت بردیم.

All day we were busy doing different things. At night, we all were happy. No one talked about TV!

در تمام مدت روز ما مشغول انجام کارهای متفاوت بودیم. در هنگام شب همه ما خوشحال بودیم و هیچ کس درباره‌ی تلویزیون صحبت نکرد.

Tell Your Classmates Page –  به همکلاسی خود بگو

Tell your classmates five things you did yesterday.

Example: I watched TV yesterday.
من دیروز تلویزیون تماشا کردم.

۱. … I played computer games….
من بازیهای کامپیوتری کردم

۲. … I helped my brother…
من به برادرم کمک کردم

۳. …I stayed at home. …
من در خانه ماندم.

۴. …I visited my grandmother….
من مادر بزرگم را ملاقات کردم

۵. … I studied my lessosn….
من درسهایم را خواندم

جواب صفحه ۹۰ زبان انگلیسی نهم

Listening, Reading and Writing – گوش دادن، خواندن و نوشت

A- Listen to the conversation and answer the questions.
به مکالمه گوش دهید و به سوالات زیر پاسخ دهید

۱. How was Behnam’s summer?
تابستان بهنام چگونه بود؟
It was …brilliant… .
درخشان بود.

۲. What did he learn?
او چه چیزی آموخت ؟
He …learned how to use to internet… for doing his homework.
او یاد گرفت که چگونه از اینترنت استفاده کند.

۳. Did he learn to use the Internet for his English classes?
آیا او یاد گرفت که از اینترنت برای کلاس های انگلیسی خود استفاده کند؟
…yes he learned to use the internet for his English class… .
بله او یاد گرفت برای کلاس انگلیسی خود از اینترنت استفاده کند.

 

جواب صفحه ۹۱ زبان انگلیسی نهم

B- Listen to the audio and answer the questions below.
به مکالمه گوش دهید و به سوالات زیر پاسخ دهید

۱. How many movies were there in cinemas this summer?
تابستان امسال در سینماها چند فیلم وجود داشت؟

There were …two movies in cinemas… .
دو فیلم در سینماها وجود داشت

۲. What did she watch in the cinema?
او در سینما چه چیزی تماشا کرد؟

She …watched the cartoon… .
او تماشا کرد کارتن

۳. Where did she watch the comedy?
او فیلم کمدی را کجا تماشا کرد

…he watched it at home… .
او آن را در خانه تماشا کرد

جواب صفحه ۹۲ زبان انگلیسی نهم

Reading, Speaking, Listening and Writing – خواندن، صحبت کردن، گوش دادن

Read the following questions on card (A). Then ask your classmates and write their answers on card (B).

سوالات روی کارت A را بخوانید سپس از هم کلاسی های خود بپرسید و پاسخهای آنها را روی کارت B بنویسد.

Card B (Answer) Card A (Question)
yes I did. Did you connect the Internet yesterday?
آیا تو دیروز از اینترنت استفاده کردی؟
yes i called her Did you call your grandmother last night?
آیا تو دیروز به مادر بزرگ زنگ زدی؟
she talked about new invention What did your teacher do this morning?
معلم شما دیروز چه کار کرد؟
I watched in cinema Where did you watch your favorite movie?
تو کجا فیلم مورد عالقه خود را تماشا کردی؟
Mitra and mehran use it who used Information Technology in your class?
چه کسانی از فناوری اطلاعات در کلاس شما استفاده کردند؟

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.