جواب درس ۵ زبان انگلیسی هفتم + معنی

جواب درس ۵ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس پنجم انگلیسی هفتم

جواب درس ۵ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس پنجم انگلیسی هفتم

گام به گام زبان انگلیسی هفتم /  درس پنجم

معنی صفحه ۲۸ انگلیسی هفتم

My Appearance – ظاهر من

Listen to the student and his father talking about the student’s teachers at school

به صحبت دانش آموز و پدرش درباره معلمان دانش آموز در مدرسه گوش دهید.

Father: Is that your English teacher?

پدر: آیا او معلم انگلیسی شما است؟

Student: No, my English teacher is the tall man. He’s wearing a gray suit. He’s over there.

دانش آموز: خیر ، معلم انگلیسی من مرد قد بلند است. او کت و شلوار خاکستری پوشیده است. او آن طرف است.

Father: And which one is your math teacher?

پدر: و معلم ریاضی‌ات کدام است؟

Student: He’s wearing a blue suit and a white shirt.

دانش آموز: او کت و شلوار آبی و پیراهن سفید پوشیده است.

Father: Let’s meet your English teacher frst.

پدر: بیا ابتدا با معلم انگلیسی‌ات را ببینیم.

معنی صفحه ۲۹ انگلیسی هفتم

معنی صفحه ۲۸ انگلیسی هفتمصحبت در مورد ظاهر (قد، لباس و رنگ)

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست پرسش و پاسخ کنید.

He’s the tall man. He’s wearing a gray suit.
او مرد بلند قد است. او کت و شلوار خاکستری پوشیده است.
Who is Mr. Davoodi?
چه کسی آقای داودی است؟
She’s the tall woman. She’s wearing a black chador.
او زن بلند قد است. او چادر مشکی پوشیده است.
Who’s Mrs. Lari?
چه کسی خانم لاری است؟
She’s the tall girl. She’s wearing a brown scarf.
او دختر بلند قد است. او روسری قهوه ای پوشیده است.
Which one is Laleh?
لاله کدام است؟
He’s the short boy. He’s wearing a white shirt.
او پسر کوتاه قد است. او پیراهن سفید پوشیده است.
Which one is Reza?
رضا کدام است؟

معنی صفحه ۲۸ انگلیسی هفتمصحبت در مورد ظاهر (سن، لباس و رنگ)

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست پرسش و پاسخ کنید.

He’s the old man. He’s wearing a green jacket.
او پیر مرد است. او ژاکت سبز پوشیده است.
Who is Mr. Lotf?
چه کسی آقای لطفی است؟
She’s the old woman. She’s wearing a brown manteau.
او پیر زن است. او مانتو قهوه ای پوشیده است.
Who’s Mrs. Danesh?
چه کسی خانم دانش است؟
She’s the young girl. She’s wearing a gray scarf.
او دختر جوان است. او روسری خاکستری پوشیده است
Which one is Dorna?
درنا کدام یک است؟
He’s the young man. He’s wearing a blue suit.
او مرد جوان است. او یک کت و شلوار آبی پوشیده است.
Which one is your teacher?
معلمت کدام یک است؟

کلمات پایین صفحه ۲۹ زبان انگلیسی هفتم

blue ← آبی
red ← قرمز
yellow ← زرد
green ← سبز
brown ←  قهوه ای

black ← سیاه
white ←  سفید
gray ← خاکستری
orange ← نارنجی
pink ←  صورتی

shirt ← پیراهن
trousers (Pants) ← شلوار
jacket ← ژاکت
suit ← کت و شلوار

chador ← چادر
manteau ←  مانتو
scarf ←  روسری
shoes ← کفش

معنی صفحه ۳۰ انگلیسی هفتم

Listen to the student and her teacher talking.

به صحبت های بین معلم و دانش آموز گوش کنید:

Student: Excuse me, teacher? What’s چادر in English?

دانش آموز: ببخشید معلم ؟ چادر در انگلیسی چه میشود؟

Teacher: Chador.

معلم: چادر

Student: And دستکش?

دانش آموز: و دستکس؟

Teacher: Gloves.

معلم: دستکس

Student: And how do you spell them?

دانش آموز: و چطور آنها را هجی کنیم؟

Teacher: C-H-A-D-O-R, and G-L-O-V-E-S.

 

Now say the words for clothing items in English and spell them

حالا کلمات مربوط به اقلام لباس را به زبان انگلیسی بگویید و آنها را املا کنید

جواب صفحه ۳۱ انگلیسی هفتم

 

 

Listen to the conversations and check (✔) the correct items.

به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح (✔) را بررسی کنید.

جواب صفحه ۳۱ انگلیسی هفتم

Group Work
کار گروهی
Talk to three classmates, and fill out the table below.
با سه همکلاسی صحبت کنید و جدول زیر را پر کنید.

جواب صفحه 31 زبان هفتم

Pair Work
کار دو نفره
Ask and answer with a friend about other classmates.

در مورد سایر همکلاسی ها با یک دوست بپرسید و پاسخ دهید.

You: Who is that …Majid…?

اون …مجید کیه؟

Your friend: Which one?

کدام یکی؟

You: He’s/She’s wearing …a gray suit… .

اون کت و شلوار خاکستری

Your friend: He’s/She’s …my father... .

اون پدرمه

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.