جواب درس ۵ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴

جواب درس ۵ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت های درس پنجم علوم پنجم دبستان

جواب درس ۵ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت های درس پنجم علوم پنجم دبستان

گام به گام علوم پنجم ابتدایی / درس ۵:: حرکت بدن (دستگاههای ماهیچه‌ای، اسکلتی و عصبی)

جواب سوالات صفحه ۳۶ علوم پنجم

جواب سوالات صفحه 36 علوم پنجم

۱- به نظر شما علیرضا و هم‌کلاسی‌هایش چگونه حرکت می‌کنند؟ چگونه دست‌ها و پاهایشان را خم و راست می‌کنند؟ 
جواب: به کمک استخوان‌ها و ماهیچه‌های بدنشان

۲- بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیزهایی را زیر پوستتان حس می‌کنید؟
جواب: نرمی گوشت و سختی استخوان‌ها را حس می‌کنیم.

۳- ساعد یک دست را روی بازو خم کنید؛ چه تفاوتی را روی بازو و زیر آن احساس می‌کنید؟
جواب: ماهیچه‌های روی بازو برجسته‌تر و سفت‌تر از ماهیچه‌های زیر بازو می‌شوند.

۴- قسمت‌های نرم زیر پوست دست شما، ماهیچه‌ها و بخش‌های سفت، استخوان‌هایتان هستند. وقتی ساعدتان را خم می‌کنید، ماهیچه‌های روی بازو و پشت آن چه تغییری می‌کنند؟
جواب: ماهیچه‌های پشت بازو کشیده و ماهیچه‌های روی آن برجسته می‌شوند.

۵- استخوان ساعد چگونه به حرکت در می‌آید؟
جواب: به کمک مفاصل

جواب کاوشگری صفحه ۳۶ علوم پنجم ابتدایی

مدلی برای حرکت
۱- هر یک از تکه مقوا‌ها را مانند شکل، به اندازه‌های داده شده بِبُرید و در جاهایی که با عدد مشخص شده است، با میخ سوراخ کنید.
جواب کاوشگری صفحه ۳۶ علوم پنجم ابتدایی

۲- سر نخ قرمز را در سوراخ شماره‌ی ۱ گره بزنید و دنباله‌ی آن را از سوراخ شماره‌ی ۴ عبور دهید.
۳- نخ آبی را در سوراخ شماره‌ی ۳ گره بزنید و از سوراخ شماره‌ی ۵ مقوای دیگر، عبور دهید.
۴- دو مقوا را مانند شکل روی هم قرار دهید؛ به طوری که سوراخ‌های شماره‌ی ۲ و ۶ روی هم قرار گیرند. با استفاده از دکمه‌ی فشاری آنها را به هم وصل کنید.
۵- اکنون دو مقوا را در حالت عمود روی هم قرار دهید و به ترتیب، نخ‌های قرمز و آبی را بکشید.
وقتی هر یک از نخ‌ها را می‌کشید، مقوای زرد رنگ چگونه حرکت می‌کند؟ مشاهده‌ی خود را در جدول زیر یادداشت کنید.

کشیدن  نخ مقوای زرد چگونه حرکت میکند؟
قرمز مقوای زرد به سمت مقوای سفید حرکت میکند (بالاتر می‌آید)
آبی مقوای زرد از مقوای سفید دور میشود (پایین می‌آید)

جواب سوال پایین صفحه ۳۷ علوم پنجم

جواب گفت‌وگو صفحه ۳۸ علوم پنجم ابتدایی

در شکل ب نسبت به شکل الف چه تغییری کرده است؟
جواب: ماهیچه روی بازو کوتاه شده

ماهیچه‌ی پشت بازو چه تغییری کرده است؟ 
جواب: ماهیچه پشت بازو کشیده تر و دراز تر شده است.

جواب گفت‌وگو صفحه ۳۸ علوم پنجم ابتدایی

شکل ماهیچه‌ها را با مدلی که ساخته‌اید، مقایسه کنید.

۱- کدام مقوا استخوان بازو و کدام مقوا استخوان‌های ساعد را نشان می‌دهد؟ 
جواب: مقوای سفید استخوان بازو ، مقوای زرد استخوان ساعت را نشان میدهد

۲- نخ قرمز نشان دهنده‌ی کدام ماهیچه‌ی بازوست؟
جواب: ماهیچه روی بازو
۳- نخ آبی کدام ماهیچه‌ی بازو را نشان می‌دهد؟
جواب: ماهیچه پشت بازو
۴- وقتی ساعد روی بازو خم می‌شود، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟
جواب: ماهیچه روی بازو
۵- وقتی ساعد در حالت راست قرار می‌گیرد، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟ 
جواب: ماهیچه پشت بازو

جواب فکر کنید صفحه ۳۸ علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید صفحه ۳۸ علوم پنجم ابتدایی

آیا می‌توانید مدلی را که ساخته‌اید، طوری به کار ببرید که خم و راست کردن ساق پا را نشان دهد؟ چگونه؟
جواب: مقوای سفید را به عنوان استخوان ران، مقوای زرد را به عنوان استخوان ساق پا، نخ آبی رابه عنوان ماهیچه روی ران و نخ قرمز را به عنوان ماهیچه پشت ران در نظر می‌گیریم.

جواب فکر کنید صفحه ۳۹ علوم پنجم ابتدایی

کدام ماهیچه‌های زیر با اراده‌ی ما کار می‌کنند؟
«ماهیچه‌های قلب، معده، دست و پا و صورت»
جواب: ماهیچه‌های دست و پا و صورت با اراده ما کار می‌کنند.

جواب سوالات صفحه ۳۹ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوالات صفحه ۳۹ علوم پنجم ابتدایی

ابتدا انگشتان دست، زانو و سر خود را لمس کنید و کمی فشار دهید. سپس، روی شکمتان را لمس کنید.
چه تفاوتی را مشاهده می‌کنید؟
جواب: روی شکم نرم است اما انگشتان دست ، زانو و سر سفت است.

آیا استخوان‌ها شکل یکسانی دارند؟
جواب: خیر

مجموع استخوان‌ها، اسکلت درونی بدن ما را تشکیل می‌دهند. اسکلت، شکلِ بدن ما را به وجود می‌آورد. بخش‌های مختلف دست و پایتان را حرکت دهید. اگر دست یا پا فقط از یک استخوان تشکیل شده بود
، چگونه می‌توانستید آن را حرکت دهید؟
جواب: به راحتی قابل حرکت نبودند و خم نمی شدند. این موضوع باعث میشد نتوانیم به خوبی حرکت کنیم و کاری انجام دهیم.

جواب فعالیت صفحه ۴۰ علوم پنجم ابتدایی

۱- دو چوب بستنی را بردارید و یکی از انگشتان خود را میان آنها قرار دهید.
۲- از دوستتان بخواهید که چوب بستنی‌ها را با نخ کاموا محکم به دور انگشت شما ببندد.
۳- مرحله‌ی یک و دو را برای هر پنج انگشتتان انجام دهید.
اکنون سعی کنید انگشتان خود را به حرکت درآورید و کاری انجام دهید. آیا می‌توانید انگشتان دستتان را مانند قبل حرکت دهید؟
جواب: خیر – این فعالیت نشان می‌دهد که اگر هر انگشت ما فقط از یک استخوان تشکیل شده بود نمی‌توانستیم آن را خم کنیم.

جواب گفت‌وگو صفحه ۴۰ علوم پنجم ابتدایی

بار دیگر مدل ابتدای درس را ببینید. چرا در این مدل از دکمه‌ی فشاری استفاده کردید؟ 
جواب: در محل اتصال دو استخوان از دکمه فشاری استفاده کردیم برای این که حرکت استخوان‌ها امکان‌پذیر باشد.

اگر مقواها را به جای دکمه، با چسب به هم می‌چسباندید، چه اتفاقی می‌افتاد؟
جواب: حرکت استخوان‌ها امکان پذیر نبود و این مدل خم شدن دست را نشان نمی‌داد.

جواب فعالیت صفحه ۴۱ علوم پنجم ابتدایی

مدلی بسازید که مفصل استخوان‌های انگشت نشانه و حرکت آن را نشان دهد.
جواب: برای ساختن این مدل ، از سه تکه مقوا و دو دکمه فشاری استفاده میکنیم و مانند مدل بازو و ساعت آن ها را به هم وصل میکنیم.

جواب سوال صفحه ۴۱ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۴۱ علوم پنجم ابتدایی

سر خود را خم کنید و پشت گردنتان را با دقّت لمس کنید. چه چیزی حس می‌کنید؟
جواب: ستون مهره ها

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۴۲ علوم پنجم ابتدایی

برای اینکه استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود، چه باید کرد؟
جواب: بهتر است با استفاده از آتل یا با گچ گرفتن آن را ثابت نگه داشت تا زودتر جوش بخورد و ترمیم شود. همچنین باید از غذاهای سفید و کلسیم‌دار استفاده کرد. علاوه بر این بهتر است زیر نظر یک پزشک حرکات ورزشی مناسب انجام شود.

جواب گفت‌وگو صفحه ۴۲ علوم پنجم ابتدایی

در هر یک از فعالیت‌های زیر، چگونه باید مراقب سلامتی خود باشیم؟جواب گفت‌وگو صفحه ۴۲ علوم پنجم ابتداییجواب: ۱- در هنگاه استفاده از رایانه با تنظیم صندلی و صاف نشستن از آسیب رساندن به ستون مهره ها جلوگیری کنیم
۲- برای نشستن پشت میز باید صاف نشسته و از خم شدن روی میز یا لم دادن روی صندلی ها پرهیز کنیم
۳- برای استفاده از کوله پشتی بند های آن باید متقارن باشد و پهنای آن ها حداقل ۵ سانتی متر باشد ، وزن کوله برای دانش آموزان ابتدایی نباید بیشتر از ۲.۵ تا ۳ کیلو باشد

جواب فکر کنید صفحه ۴۳ علوم پنجم ابتدایی

مغز و نخاع نرم و آسیب پذیرند. چرا مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره قرار گرفته است؟
جواب: مغر و نخاع دو قسمت مهم دستگاه عصبی هستند. مغز داخل استخوان جمجمه در سر و نخاع داخل ستون مهره‌ها و استخوان‌های مهره‌ها قرار دارد که هر دو توسط استخوان‌های این قسمت‌ها محافظت می‌شوند.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۴۴ علوم پنجم ابتدایی

همان‌طور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید، ماهیچه‌ی روی بازویتان باید کوتاه شود. شکل زیر را به دقت نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم می‌گیرید ساعد خود را خم کنید، دستور کوتاه شدن، چگونه به ماهیچه می‌رسد.
جواب: وقتی میخواهیم ساعد خود را خم کنیم ، مغز فرمان کوتاه شدن ماهیچه روی بازو را میدهد این فرمان از طریق نخاع و رشته های عصبی به ماهیچه های بازو می‌رسد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۵ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۶ علوم کلاس پنجم و برای بخش قبلی از جواب درس چهارم علوم پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.