جواب درس ۵ نگارش سوم؛ صفحه ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶

جواب درس ۵ نگارش سوم؛ صفحه ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶

گام به گام درس پنجم نگارش سوم

جواب درس ۵ نگارش سوم؛ صفحه ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶

گام به گام درس پنجم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس پنجم: بلدرچین و برزگر

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۲ درس پنجم نگارش سوم

۱-از روی بند اول و آخر درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: دو بلدرچین با جوجه‌های خود در کشتزاری زندگی می‌کردند. روزها به دنبال غذا به صحرا می رفتند و شب‌ها به لانه‌ی خود برمی‌‌گشتند.
مادر گفت: «تا وقتی که دهقان به امید دیگران نشسته بود، برای ما خطری نبود و ما هم نگران نبودیم؛ امّا وقتی شنیدیم او تصمیم گرفته است خودش کار را انجام دهد؛ فهمیدیم که اینجا دیگر جای ماندنِ ما نیست.»

۲- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

انتظار ـ خویشان ـ آشیانه ی ما ـ تعجب

آنها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها، در آنها بهکار رفته اند، با خط خوانا بنویس
امروز هر چه برزگر و پسرش به انتظار نشستند، کسی نیامد. برزگر پسر را نزد خویشان خود فرستاد. فردا هم کسی نخواهد آمد و آشیانه ی ما، بر جا خواهد ماند. جوجه ها تعجّب کردند.

جواب صفحه ۳۳ درس پنجم نگارش سوم

۳- این کلمه ها را به چند شکل میتوانی بخوانی؟ با هر شکل آنها، یک جمله بساز.

دم – ده 
دَم بوی چای دم کشیده در هوا پیچیده بود.
دُم با دم شیر بازی نکن.
دِه هوای ده بسیار عالی و تمیز است.
دَه مادرم برای تولدم ده کتاب داستان خریده است.

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۳۳ درس پنجم نگارش سوم

۱- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.
دو …بلدرچین… با جوجه های خود در …کشتزاری… زندگی میکردند. روزها به دنبال …غذا… به …صحرا… میرفتند و شب ها به ..لانه ی…. خود بر می گشتند. شب دوم جوجه ها گفتند: «امروز هر چه …برزگر… و پسرش به …انتظار… نشستند کسی نیامد.» شب سوم، جوجه ها گفتند: « …خویشان… برزگر هم نیامدند.»

جواب صفحه ۳۴ درس پنجم نگارش سوم

۲- کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.جواب صفحه ۳۴ درس پنجم نگارش سوم

۳- مانند نمونه، کلمه های مربوط به هم را، با خط به یکدیگر وصل کن.

جواب صفحه ۳۴ درس پنجم نگارش سوم

جواب صفحه ۳۵ درس پنجم نگارش سوم

هنر و سرگرمی

۱-از روی سرمشق زیر با خط خوش بنویس.

راستی را پیشه‌ی خود کُن مُدام — تا شوی در هر دو عالم ، نیک نام

۲- این دو بلدرچین، مشغول صحبت کردن هستند. فکر میکنی به هم چه میگویند؟ در دو جمله بنویس.
بلدرچین اول:
آیا شنیده ای فصل درو آغاز شده است؟

بلدرچین دوم:
بله، من فکر می کنم باید از جوجه هایمان مراقبت کنیم.

۳- چهار کلمه از درس، در این جدول قرار دارد. آن ها را پیدا کن و بنویس.

۱- تصمیم
۲- تعجّب
۳- مادر
۴- صحرا

جواب صفحه ۳۵ درس پنجم نگارش سوم

جواب صفحه ۳۶ درس چهارم نگارش سوم

۱-موضوعی را به دلخواه انتخاب کن و یک بند دربارهی آن بنویس. (دقت کن جمله ها مربوط به هم باشند و یک مطلب را بیان کنند.)
پاسخ: سال جدید تحصیلی شروع شده است و شور و شوق زیادی از سوی دانش آموزان و معلمان و مدیران مدرسه وجود دارد ، اما امسال با سال های دیگر تفاوت دارد، با استفاده کردن از فضای مجازی و وجود برنامه هایی مانند شاد و همیار میتوانیم بیشتر و راحت تر درس بخوانیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.