جواب درس ۵ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۸, ۴۹, ۵۰

جواب درس ۵ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۸, ۴۹, ۵۰

گام به گام درس پنجم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

جواب درس ۵ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۴۸, ۴۹, ۵۰

گام به گام درس پنجم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هفتم / درس پنجم

جواب و معنی صفحه ۴۸ کتاب کار زبان هفتم

1️⃣ در متن زیر، دور کلماتی که مربوط به «پوشاک» می شوند ، خط بکشید

جواب و معنی صفحه ۴۸ کتاب کار زبان هفتم

2️⃣ در متن زیر با استفاده از حروفی که تاکنون آموخته اید کلماتی را که می توانید بخوانید،  مشخص کنید. جواب و معنی صفحه ۴۸ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۴۹ کتاب کار زبان هفتم

3️⃣  قرار است پدرتان به استقبال یک مهمان خارجی برود که تاکنون ایشان را ندیده است. وی رایانامه‌ای برای شما ارسال کرده و در آن اطلاعاتی را ارائه نموده است. زیر کلمات مربوط به مشخصات ظاهری او خط بکشید. جواب و معنی صفحه ۴۹ کتاب کار زبان هفتم

4️⃣ در یک پرسشنامه اینترنتی از شما خواسته شده است به انگلیسی بنویسید که برای موارد زیر، چه رنگی را ترجیح میدهید. جواب و معنی صفحه ۴۹ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۵۰ کتاب کار زبان هفتم

5️⃣ ـ فرض کنید عموی شما تولیدکننده و فروشنده لباس است و مشتریان خارجی هم از مغازه‌اش خرید میکنند. او از شما میخواهد برای اجناس زیر، فهرستی به انگلیسی تهیه کنید تا آن را برای ارائه صورت حساب به خریداران خارجی، در رایانه مغازه، ذخیره کند. جواب و معنی صفحه ۵۰ کتاب کار زبان هفتم

1- T-shirt تی شرت
2- Scarf روسری
3- Coat مانتو
4- Gloves دستکش
5- Jacket کاپشن
6- Shirt پیراهن
7- Pants شلوار
8- Shoes کفش
9- suit کت و شلوار
10- chador چادر

6️⃣  شما تاکنون حروف داخل کادر زیر را خواندهاید. سعی کنید با این حروف کلمات انگلیسی را بنویسید که ما در زبان فارسی از آنها استفاده میکنیم. 

جواب و معنی صفحه ۵۰ کتاب کار زبان هفتم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.