جواب درس ۵ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

جواب درس ۵ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس پنجم کتاب کار هشتم

جواب درس ۵ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس پنجم کتاب کار هشتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هشتم / درس ۵

صفحه ۲۵ و ۲۶ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 1-در هتل تعدادی بروشور موجود است که اطلاعاتی را درباره هر یک از این اماکن، ارائه میدهد. مشخص کنید که کدامیک از این بروشورها را برای روز اول و دوم بر میدارید. (بروشورهای روز اول را با عدد (۱ )و روز دوم را با عدد (۲)مشخص کنید.)صفحه 27 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۲۷ کتاب کار زبان هشتم با جواب

 Name of the city you are from: …Tehran…
نام شهری که در آن هستید : …تهران…

Museum : موزه هنر های معاصر Mosque : بلال
Stadium : آزادی Library : کتابخانه ملی
Park : پارک لاله Boulevard : بلوار ارتش

🔖 ۳- در کلاس انگلیسی از طریق یک کاربرگ، از شما خواسته شده تا با توجه به اطلاعات خود، مشخص کنید هر یک از شهرهای زیر دارای کدامیک از موارد است.

صفحه 27 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۲۸ کتاب کار زبان هشتم با جواب

۴- در کلاس زبان انگلیسی، دبیرتان در قالب یک فعالیت از شما خواسته تا شهرها یا ایالت های زیر را مطابق با کشور و قاره مربوط به آن ها مشخص کنید. مانند مثال جلوی شهر، کشور و قاره مرتبط با آن، یک شماره بگذارید.

صفحه 28 کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۵- دبیر زبان انگلیسی از شما خواسته تا به انتخاب خود، سه شهر از ایران و جاهای دیدنی و معروف آن را برای ارائه در کلاس معرفی کنید. از والدین، دوستان و در صورت امکان از اینترنت کمک بگیرید. صفحه 28 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۲۹ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۶- معلم زبان انگلیسی از شما می خواهد تا نام سه شهر در دنیا را که بیشتر از همه دوست دارید بنویسید و حداقل اسم یک جای مهم دیدنی یا مشهور در آنها را ذکر کنید.صفحه 29 کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۷- برادر شما در یک مؤسسه تبلیغاتی کار میکند، او در حال تهیه بروشوری برای معرفی برخی شهرهای ایران است و برای معادلیابی برخی کلمات و عبارات از شما کمک خواسته است. به وی در این کار کمک کنید. دو کلمه اول برای نمونه به انگلیسی برگردانده شده است..

جواب صفحه 29 کتاب کار زبان هشتم

صفحه ۳۰ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۸- از شما خواسته شده تا با پرکردن جملات زیر، محل زندگی خود را به زبان انگلیسی توصیف کنید.

What my city is like
شهر من چه طور جایی است؟

– It’s a …big… and …clean … city.
شهری بزک و تمیز است

– There is/are …restaurants … in my city.
رستوران های زیادی در شهر وجود دارد.

– There isn’t/aren’t …a bridge … in my city.
پلی در شهر من وجود ندارد

– It’s famous for …its buildings … .
بخاطر ساختمان هایش معروف است.

– You can have …sunflower seed … in my city.
در شهر من میتوانید تخمه آفتاب گردان داشته باشید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.