گام به گام درس ۶ روانشناسی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۶ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس ششم روانشناسی یازدهم

گام به گام درس ۶ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس ششم روانشناسی یازدهم

گام به گام روانشناسی یازدهم / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب فعالیت های درس ششم روانشناسی یازدهم را قرار داده ایم. / درس ششم :: تفکر (۲) تصمیم گیری

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ روانشناسی یازدهم

شما با دو مثال روبهرو شدید که در آنها فعالیت ذهنی فرد از نوع تصمیمگیری بوده است. شما نیز چند نمونه از «تصمیم گیری» خود را بنویسید. تصمیم گیری های خود را با دو دانشآموز دیگر مقایسه کنید. به نظر شما کدام تصمیمگیری دشوارتر است؟ چرا؟
پاسخ: 
۱) تصمیمگیری در مورد انتخاب لباس برای شرکت در جشنی خاص
۲) تصمیمگیری درباره‌ی انتخاب رشتۀ تحصیلی در دانشگاه
تصمیم گیری دوم دشوارتر است، زیرا عوامل زیادی در انتخاب وجود دارد و آینده زندگی به آن بستگی دارد.

جواب سوال صفحه ۱۴۰ روانشناسی یازدهم

به نظر شما آیا تصمیم گیری فردی انسان مانند تصمیم گیری گروهی اوست یا با آن متفاوت است؟ چرا؟
پاسخ: اگر تعداد اولویت ها زیاد (پیچیده) باشد و موضوع اهمیت فراوان داشته باشد (تصمیمات مهم پیچیده)، سختترین حالت تصمیم گیری پیش می آید؛ چون به مدیریت و برنامه ریزی و تحلیل عوامل متعدد برای رسیدن به تصمیم درست نیاز میشود.

با توجه به چهار مثال زیر، نوع تصمیم گیری ها را مشخص کنید. نوع تصمیم گیری
۱ انتخاب بهترین دروازهبان از بین دانش آموزان مدرسه معمولی ساده
۲ انتخاب رشته تحصیلی از بین دو رشته نظری و فنی مهم ساده
۳ انتخاب همسر آینده مهم پیچیده
۴ انتخاب غذای موردنظر در یک غذاخوری معمولی ساده

جواب فعالیت صفحه ۱۴۱ روانشناسی یازدهم

به انتخاب دبیر کلاس، دو دانش آموز یک بسته هدیه حاوی ۵ بادکنک و چند قلم از نوشت افزار درسی را تهیه کنند. یکی از دانش آموزان از دیگری بخواهد بادکنک ها را باد کند، هرچه بیشتر باد کند، یک هدیه بیشتر میگیرد. اگر بادکنکی ترکید، باید همه هدایای قبلی را پس دهد. نتایج آزمایش را به کلاس ارائه دهید. به عهده دانش آموز

جواب فعالیت صفحه ۱۴۴ روانشناسی یازدهم

به تصمیم گیری هایی که در سه ماه اخیر داشته اید فکر کنید. یک تصمیم گیری تکانشی را بنویسید و پیامد ناگوار آن را مشخص کنید. یک دانش آموز، در صورت تمایل، تصمیم تکانشی خود را مطرح کند.
پاسخ پیشنهادی: در بازدید از یک مکان تفریحی تصمیم گرفتم با وجود احساس ترس سوار زیپ لاین شوم. ولی در نیمه ی راه وحشت زده شدم و تحمل ادامه مسیر را نداشتم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ روانشناسی یازدهم

آیا تا به حال تصمیم گیری مبتنی بر احساسات و هیجانات داشته اید؟ یک مورد را بنویسید و پیامدهای ناگوار آن تصمیم را برای دانش آموزان کلاس تعریف کنید.
تصمیم احساسی:
پاسخ: یکی از دوستانم بدون اطلاع خانوادهاش از منزل خارج میشد و به گشت و گذار در مکانهای عمومی میپرداخت. یک شب او از من درخواست کرد به والدینش بگویم که وی میهمان منزل ما است و من با یک تصمیمگیری هیجانی موافقت کردم و دوستم در آن شب تصادف کرد.
پیامدهای منفی تصمیم احساسی:
پاسخ: 
مطلع شدن والدین او، مواخذه شدن من توسط والدینم و مطلع شدن مسئولین مدرسه از ماجرا.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ روانشناسی یازدهم

یا تا به حال تصمیمگیری از نوع وابسته داشته اید؟ یک مورد را بنویسید . نتیجه آن را برای دیگر دوستان تعریف کنید.
پاسخ پیشنهادی:
در دوره‌ی ابتدایی به یکی از دوستانم بسیار علاقه مند بودم و سعی میکردم انتخاب هایم را با علایق او انطباق دهم. با این که در ورزش والیبال بیش از بسکتبال استعداد داشتم برای بودن با دوستم ورزش بسکتبال را ادامه دادم. پیامدهای منفی تصمیم احساسی: عدم موفقیت در ورزش بسکتبال ، دور شدن از ورزش والیبال

جواب فعالیت صفحه ۱۴۷ روانشناسی یازدهم

برای سبک تصمیم گیری اجتنابی در زمینه درس خواندن، نمونه ای ذکر کنید و بگویید این سبک چه پیامد هایی برای شما داشته است؟

تصمیمگیری اجتنابی:
پاسخ: سال گذشته در درس عربی با افت زیادی روبهرو بودم و تصمیم گرفتم در کلاس های  تقویتی عربی شرکت کنم. اما هر ترم ثبت نام و شرکت در کلاس را به تعویق میانداختم.

پیامدهای منفی تصمیم گیری اجتنابی:
پاسخ: نتوانستم در امتحان خرداد موفق باشم و مجبور به شرکت مجدد در امتحانات شهریور ماه شدم.

جواب فعالیت در منزل صفحه ۱۴۷ و ۱۴۸ روانشناسی یازدهم

شما در این درس با انواع سبک های تصمیم گیری آشنا شدید. برای هر یک مثال بزنید.
سبک تصمیم گیری تکانشی:
پاسخ: ترک تحصیل در هنگام افت تحصیلی.
سبک تصمیم گیری احساسی:
پاسخ: ادامه‌ی دوستی به علت ترحم به دیگری.
سبک تصمیم گیری اجتنابی:
پاسخ: عدم اجرای دستور غذایی پزشک، تصمیم به نخوردن نوشابه با توجه به مضرات آن.
سبک تصمیم گیری وابسته:
پاسخ: تصمیم به کشیدن سیگار برای همراهی با دوست محبوب خود، تصمیم به همراهی دوست خود تا پاسی از شب در پارک.
سبک تصمیم گیری منطقی:
پاسخ: رد یک پیشنهاد کاری پرسود به علت وجود خطرات پیرامون آن.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۹ روانشناسی یازدهم

با یک مثال، مراحل تصمیمگیری را یک به یک اجرا کنید. سعی کنید مثالتان واقعی باشد؛ مانند خرید یک رایانه، یا یک شلوار و یا …..
پاسخ پیشنهادی:
مرحله ۱: شناسایی و تعریف تصمیم مورد نظر مانند خرید یخچال
مرحله ۲: شناسایی تعداد انتخاب ها یا اولویتهای آن تصمیم، مانند یخچال ایرانی از بین پنج برند معتبر.
مرحله ۳: بیان ویژگیهای هر انتخاب یا اولویت، مانند حجم، رنگ، میزان مصرف برق و…
مرحله ۴: ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت، مانند کارایی زیاد و تناسب با اندازۀ آشپزخانه
مرحله ۵: اجرای بهترین اولویت، مانند انتخاب یخچال با برند برتر
مرحله ۶: تعهد و پایبندی به اجرای اولویت مورد نظر، مانند آشنایی با طرز کار و روشهای استفاده و مراقبت
مرحله ۷: بررسی پیامدها و نتایج اجرای اولویت مورد نظر، مانند استفاده بهینه و ابراز رضایت از محصول.

جواب سوال صفحه ۱۴۹ روانشناسی یازدهم

به نظر شما علاوه بر عوامل فوق، چه عوامل دیگری مانع تصمیم گیری کار آمد و مفید میشود؟
پاسخ: نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی، رفتار وسواسی، ترس از نتیجه و احتمال شکست.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۰ روانشناسی یازدهم

کدام یک از موانع ذکر شده، در تصمیم گیری شما اثرگذار بوده است؟ برای آن مثالی بزنید و پیامد تصمیم گیری خود را بنویسید.
پاسخ: اعتماد افراطی، اعتماد و اتکای زیاد به تصمیمات خودم و عدم مشورت با دیگران از موانع تصمیم گیری های من بود.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ روانشناسی یازدهم

با مرور تجارب روزهای گذشته خود، برای تعارض گرایش- گرایش سه نمونه بیان کنید.
پاسخ پیشنهادی است: ۱) انتخاب بین دو شهر زیبا برای مسافرت. ۲) انتخاب بین دو فیلم با موضوعات جذاب ۳) انتخاب بین دو شغل ایده آل برای کار

جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ روانشناسی یازدهم

آیا شما تاکنون در موقعیت تصمیم گیری مربوط به تعارض از نوع گرایش- اجتناب قرار گرفته اید؟ آن موقعیت را بنویسید و برای دیگر همکلاسی ها بخوانید.
پاسخ: پوشیدن لباسی که دوست دارم ولی با قوانین مدرسه سازگار نیست یا انتخاب بین لباسی که مدل آن را خیلی دوست داشتم، اما رنگ آن را نمی پسندیدم

جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ روانشناسی یازدهم

با بررسی تجربیات شخصی خودتان، یک مثال از نوع «تعارض اجتناب- اجتناب» بنویسید و آن را برای دیگر همکلاسی ها بخوانید.
پاسخ: شخصی نیاز به جراحی دندان دارد، ولی از جراحی هراس دارد؛ پس باید یا دندان درد را تحمل کند یا بر ترسش غلبه کرده و جراحی کند.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۵ روانشناسی یازدهم

شما، علاوه بر موقعیت های پرخطری که ذکر شد، چه موقعیت پرخطر دیگری را می شناسید؟ آنها را برای همکلاسی های خود بگویید و بهترین شیوه تصمیمگیری آن موقعیت را به بحث بگذارید.
پاسخ: سوار قایق شدن یا شنا کردن در دریای متلاطم، رانندگی بدون گواهینامه (زیر سن قانونی)، موتور سواری بدون کلاه ایمنی، عدم رعایت مقررات در استفاده از وسایل شهربازی، شرکت در فعالیت های پرهیجان مانند  کوه نوردی، صخره نوردی، چتر بازی و… بدون آموزش، امکانات و حضور مربیان متخصص.

جمع بندی صفحه ۱۵۶ روانشناسی یازدهم

با توجه به مطالبی که در این درس خواندید به یکی از تصمیمهای آموزشی مربیان مدرسه اشاره کنید و بنویسید.
پاسخ: استفاده از یادگیری گروهی در کلاس

۱) به چه دلیل آن فعالیت، تصمیم گیری است؟
پاسخ: به این دلیل که راههای گوناگون یادگیری در کلاس درس را ارزیابی کرده و از میان راهحل ها بهترین روش را برگزیده است.

۲) به نظر شما سبک تصمیم گیری آن فعالیت چه سبکی بوده است؟
پاسخ: سبک منطقی

۳) اگر شما به جای مربیان مدرسه بودید، چه سبکی را اتخاذ میکردید؟
پاسخ: همین سبک منطقی را بر میگزیدم. زیرا بنای این تصمیمگیری نه عجله و نه شتاب و نه احساسات زودگذر، نه اطاعت و پیروی کورکورانه، بلکه اندیشیدن بوده است و تصمیم گیرنده ها راه کارهای ممکن را  می سنجند و از یک روش قاعده مند و منظم استفاده میکنند.

۴) پیامد سبک تصمیمگیری اتخاذ شده چیست؟
پاسخ: یادگیری بهتر و عمیقتر موضوع درس

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.