جواب درس ۶ زبان انگلیسی هفتم + معنی

جواب درس ۶ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس ششم انگلیسی هفتم

جواب درس ۶ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس ششم انگلیسی هفتم

گام به گام زبان انگلیسی هفتم / درس ششم / صفحه ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷

معنی صفحه ۳۲ انگلیسی هفتم

My Hose – خانه من

Listen to Farid and his mother talking at home.
به صحبت های فرید و مادرش در خانه گوش کنید.

Farid: Mom, where are you?

فرید: مامان کجایی؟

Mom: I’m in the kitchen.

مادر: من در آشپزخانه هستم.

Farid: Hello. Where’s Dad?

فرید: سلام. بابا کجاست؟

Mom: In the garage.

مادر: توی پارکینگ است.

Farid: What’s he doing? I’m so hungry.

فرید: چیکار میکنی؟ من خیلی گرسنه ام

Mom: OK, wash your hands and come for lunch. I’ll call Dad; he’s fixing the car.

مامان: باشه ، دستاتو بشور و ناهار بیا من بابا را صدا خواهم کرد، او در حال تعمیر ماشین است.

Farid: OK.

فرید: باشه

معنی صفحه ۳۳ انگلیسی هفتممعنی صفحه ۲۹ انگلیسی هفتم

Practice 1: Talking about Where People Are
تمرین 1: صحبت در مورد جایی که مردم هستند

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با همکلاسی یا معلم خود سوال و جواب کن

– I’m in the bedroom
من در اتاق خواب هستم
– Where are you?
شما کجا هستید؟
– He’s in the living room.
او در اتاق نشیمن است.
– Where is he?
او کجاست؟
– She is in her office.
او در دفتر کار خود است.
– Where is she?
او کجاست؟
– They’re in the garage.
آنها در پارکینگ هستند.
– Where are they?
آنها کجا هستند؟

معنی صفحه ۲۹ انگلیسی هفتم

 

Practice 2: Talking about What People Are Doing
تمرین 2: صحبت در مورد کاری که مردم انجام می دهند

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با همکلاسی یا معلم خود سوال و جواب کن

– I’m cooking.
دارم آشپزی میکنم.
– What are you doing?
چه کار می کنی؟
– He’s watching TV.
او در حال تماشای تلویزیون است.
– What is he doing?
او چه می کند؟
– She’s reading a book.
او در حال خواندن یک کتاب است.
– What is she doing?
او چه کار می کند؟
– They’re playing footbal.
آنها در حال بازی فوتبال هستند.
– What are they doing?
آنها چه کار می کنند؟

معنی صفحه ۳۴ انگلیسی هفتم

Sounds and Letters: صداها و حروف

Listen to the conversation between Fatemeh and her teacher.
به گفتگوی فاطمه و استادش گوش کنید.

Teacher: Fatemeh, look at this picture. What’s the man doing?

معلم: فاطمه به تصویر نگاه کن؛ او مرد چکار می کند؟

Fatemeh: He’s working*.

فاطمه: او کار می کند.

Teacher: Say it again.

معلم: دوباره تکرار کن.

Fatemeh: He’s working*.

فاطمه: دارد کار می کند.

Teacher: He’s working. It’s /w/, not /v/.

معلم: او کار می کند. تلفظ w/l است نه /v/.

Do you know any other words in English with the letter w?

آیا کلمات دیگری در انگلیسی با حرف w می شناسید؟

Example: window, wall, …

Talk to Your Teacher
با معلم خود صحبت کنید
Pardon? Can you say that again?
ببخشید؟ میشه بازم بگی؟

جواب صفحه ۳۵ انگلیسی هفتم

Listening and Reading – گوش دادن و خواندن

Listen to the conversations and check (✅) the correct items.
به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح (✅) را بررسی کنید

جواب صفحه ۳۵ انگلیسی هفتم

Speaking and Writing – صحبت کردن و نوشتن

Pair Work: Say the name of a classmate. Your partner says what he/she is doing. Then change roles. Fill out the table below.

کار گروهی: نام یکی از همکلاسی ها را بگویید. یار شما می گوید که چه کاری انجام می دهد. سپس نقش ها را تغییر دهید. جدول زیر را پر کنید.

What… doing Name
reading a book Fatemeh
playing football Reza
watching TV Ali
She’s walking Hasti

Your Conversation – گفتگوی شما

Pair Work: Ask and answer with a friend using mime.
کار گروهی: با یک دوست با استفاده از تقلید بپرسید و پاسخ دهید.

You: What am I doing?
من دارم چه کاری انجام میدهم؟

Your friend: You’re …painting….
داری نقاشی میکشی

You: No, that’s not correct.
نه درست نیست

Your friend: Are you …flying….?
داری پرواز میکنی؟

You: Yes
بله

جواب و معنی صفحه ۳۶ زبان هفتم

Talking about Appearance – صحبت در مورد ظاهر

a) you can say what you look like (height and clothes).
می توانید بگویید چه شکلی هستید (قد و لباس).

I am ….tall…. .

I am wearing …black jacket... .

b) you can describe your friend’s appearance (age, clothes, and color).
می توانید ظاهر دوست خود (سن، لباس و رنگ) را توصیف کنید.

He/She is …short and wearing blue pants…

Naming Parts of a House – نام گذاری قسمت های یک خانه

you can name four places in your house.
شما می توانید چهار مکان در خانه خود را نام ببرید?
– kitchen – آشپزخانه
– bedroom – آشپزخانه
– living room – هال
– bathroom – حمام

Talking about What You Are Doing – صحبت کردن در مورد کاری که انجام می دهید

you can say what people around you are doing now.
می توانید بگویید که اطرافیان شما در حال حاضر چه می کنند.

(Ali) is ..watching TV… .

(Maryam and Nahid) are ….playing video game… .

جواب و معنی صفحه ۳۷ زبان هفتم

a) you can spell and write the names of 4 famous people.
شما می توانید نام 4 فرد مشهور را هجی کنید و بنویسید.

Mohsen yeganeh Ali daei
Farhad Majidi Yas

b) you can say and write one word for each of the following letter.
می توانید برای هر یک از حروف زیر یک کلمه بگویید و بنویسید.

Ll → Light
Dd → Dog
Rr → Red
Ff → Frist
Vv → Very
Ww → Window

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ زبان انگلیسی هفتم + معنی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از انگلیسی هفتم درس ۷ با جواب و برای بخش قبلی از درس پنجم زبان هفتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.