جواب فصل ۶ زمین شناسی یازدهم

جواب فصل ۶ زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل ششم زمین شناسی یازدهم

جواب فصل ۶ زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل ششم زمین شناسی یازدهم

گام به گام زمین شناسی یازدهم / در این بخش از همیار ، برای شما عزیزان قصد داریم تا جواب تمرینات فصل ششم زمین شناسی یازدهم را قرار دهیم، شما میتوانید گام به گام فصل ششم زمین شناسی یازدهم ، جواب صفحه ۹۰ , ۹۱ , ۹۲ , ۹۳ , ۹۶ , ۹۷ زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی و تجربی / فصل ۶: پویایی زمین

جواب یادآوری صفحه ۹۰ زمین شناسی یازدهم

در کتاب‌های درسی علوم تجربی آموختید که شکستگی‌ها، به دو دسته درزه و گسل تقسیم می‌شوند. تفاوت و تشابه درزه و گسل را بیان کنید. پاسخ:
تشابه : هر دو شکستگی هایی هستند که در اثر نیروهای (تنشهای) وارد به سنگ ایجاد میشوند.
تفاوت : درزه شکستگی فاقد جابجایی است اما در گسل، طرفین سطح گسل نسبت به هم حرکت کردهاند.

جواب فکر کنید صفحه ۹۱ زمین شناسی یازدهم

در هر یک از گسل‌های زیر، نوع گسل را مشخص کنید.
فکر کنید صفحه ۹۱ زمین شناسی یازدهمپاسخ: الف) گسل رانده یا معکوس
ب) گسل عادی یا نرمال
پ) گسل امتداد لغز

جواب با هم بیندیشید صفحه ۹۲ زمین شناسی یازدهم

با استفاده از اطلاعات موجود در تصویر زیر در مورد پراکندگی جغرافیایی زمین‌لرزه‌های جهان، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- محدوده کمربند لرزه خیز آلپ – هیمالیا را مشخص کنید.
پاسخ: این محدوده شامل رشته کوه آلپ دراروپا، کوههای ترکیه،رشته کوههای – البرز و زاگرس ایران، رشته کوه هندوکش،رشته کوه هیمالیا تا مناطق جنوب شرقی آسیا می باشد.
۲- در پایه نهم با ورقه‌های سنگ کره آشنا شدید. دو تصویر زیر را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ ورقه‌ها و توزیع بیشتر زمین‌‌لرزه‌‌ها بر هم منطبق هستند.
پاسخ: محله‌ای وقوع زمین لرزه (در بیش از ۳۰۰۰۰ نقطه لرزه خیز جهان) دقیقاً منطبق بر مرز بین ورقه های سنگ کره (حاشیه ورقه ها) هستند.
لازم به یادآوری است اکثر زلزله دنیا منشا تکتونیکی داشته و منطبق با مرز ورقه ها است ولی بعضی از زلزله ها هم منشا غیر تکتونیکی دارد.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۹۳ زمین شناسی یازدهم

کدام یک از فعالیت‌های انسانی زیر می‌تواند باعث وقوع زمین لرزه شود؟
پاسخ: انفجار معدن – انفجارهای اتمی
(انفجار معدن – تخلیه ناگهانی آب پشت سد – شخم زدن زمین – انفجارهای اتمی – آتش‌سوزی جنگل‌ها)

جواب یادآوری صفحه ۹۳ زمین شناسی یازدهم

طرح سه بعدی زیر، برخی از مشخصات محل وقوع زمین لرزه را نشان می‌دهد. با استفاده از اطلاعات موجود در تصویر، میزان خسارت احتمالی در دو نقطه X و Y را مقایسه کنید.یادآوری صفحه ۹۳ زمین شناسی یازدهمپاسخ: میزان خسارات احتمالی در نقطه X بسیار بیشتر از نقطه Y است زیرا نقطه X به مرکز سطحی زمین لرزه و گسل نزدیکتر است.

جواب فکر کنید صفحه ۹۶ زمین شناسی یازدهم

چه ایرادی به مقیاس شدت زمین‌لرزه وارد است؟
پاسخ: مواردی مانند:
۱- گزارشات غیر واقعی و گزافه گویی در شرح زلزله.
۲- دقت این روش برای تعیین شدت زلزله پائین است.
۳- فقط قابل کاربرد برای مناطق مسکونی است؛

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۹۶ زمین شناسی یازدهم

مقدار انرژی آزاد شده و دامنه امواج زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۶ ریشتر، چند برابر زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۴ ریشتر است؟ پاسخ:

$$ \frac{۱۰^۶}{۱۰^۴}=۱۰^۲= ۱۰۰ \implies {دامنه \: امواج \: ۱۰۰ \: برابر \: افزایش \: مییابد} \\ ۶-۴=۲(۳۱/۶)^۲=۹۹۸.۵۶ {برابر \: انرژی \: آن \: افزایش \: میباد} $$

جواب فکر کنید صفحه ۹۶ زمین شناسی یازدهم

بزرگی و شدت زمین لرزه بم را در شهرهای بم و تهران با هم مقایسه کنید.
پاسخ: بزرگی در هر دو شهر یکسان است ولی شدت در بم بسیار بیشتر از تهران است، زیرا فاصله تا مرکز سطحی کمتر و میزان خسارت بیشتر است.

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۹۷ زمین شناسی یازدهم

وقوع زمین‌لرزه چه فوایدی دارد؟ درباره فواید زمین‌لرزه، اطلاعات جمع‌آوری و در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: زلزله هم مثل هر حادثه طبیعی دیگری در کنارآسیب هایی که می رساند فوایدی هم دارد که عبارتند از:
۱- موجب رانده شدن مواد معدنی ازعمق به سطح و امکان اکتشاف و استخراج آنها میشود
۲- نیروهای به وجود آورنده زلزله باعث ایجاد رشته کوه ها و تنوع در توپوگرافی و آب و هوای زمین میشوند
۳- کمک به زمین شناسان جهت اطلاع از ساختمان داخلی زمین
۴- معیاری مهم در پیش بینی فوران آتش فشان ها

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.