جواب درس ۶ فارسی نهم؛ صفحه ۵۰، ۵۲

جواب درس ۶ فارسی نهم؛ صفحه ۵۰، ۵۲

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ششم فارسی نهم

جواب درس ۶ فارسی نهم؛ صفحه ۵۰، ۵۲

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ششم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۶ :: آداب زندگانی

جواب خودارزیابی صفحه ۵۰ فارسی نهم

۱- هنگام سخن گفتنِ دیگران به چه نکاتی باید توجّه کرد؟
جواب: ۱) زیاد حرف نزند
۲) سخن دیگران را قطع نکند
۳) سوال دیگران را پاسخ ندهد و فقط سوالات مخصوص خودش را پاسخ دهد
۴) اگر سخنی را کسی روایت می‌کند، نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کند و نگوید آن را می‌دانم تا سخنش تمام شود

۲- بیت زیر با کدام بخش درس، ارتباط معنایی دارد؟ جواب خودارزیابی صفحه ۵۰ فارسی نهمجواب: به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.

۳- یک زندگی موفّقیت‌آمیز چه ویژگی‌هایی دارد؟ 
جواب: دارای برنامه‌ریزی، هدف، رفتار درست با اطرافیان، در نظر گرفتن انصاف در هر کاری، احترام به دیگران، داشتن خانواده خوشحال و موفق و…

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۲ فارسی نهم

۱- درباره آداب معاشرت و تأثیر اخلاق نیکو در زندگی اجتماعی، بحث و گفت‌وگو کنید.
جواب: در زندگی اجتماعی رفتار و کردار انسان، فقط مربوط به خودش نیست بلکه به تمام جامعه مربوط است؛ یعنی رعایت هنجارها و آداب و رسوم مربوط به اجتماع تأثیر بسزایی در سرنوشت دیگر انسان‌ها دارد. انسان‌ها باید روش زندگی خود را با دیگر اجزای جامعه تطبیق دهند. از آداب معاشرت می‌توان به کم حرف زدن و به موقع سخن گفتن و از اخلاق نیکو به راست گویی، غیبت نکردن، شاد کردن دل دیگران، گناه نکردن، خوش اخلاق بودن، نیکی و صله رحم، تبسم کردن و… اشاره کرد. انسان باید تلاش کند خدایی فکر کند، خدایی سخن بگوید و خدایی عمل کند و رفتار و کردار و راز و نیازش همیشه با خداوند باشد.

۲- درباره ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت‌وگو کنید.

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۲ فارسی نهمجواب: شعر به آداب سخن گفتن و گوش کردن توصیه می‌کند انسان باید کم حرف باشد و به جا سخن بگوید و تا چیزی از او نپرسیده‌اند دخالت نکند و سعی کند بیشتر شنونده باشد تا گوینده زیرا انسان دو گوش دارد و یک دهان پس سهم گوش از دهان بیشتر است.

 

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۵۲ فارسی نهم

۱- هم خانواده واژه‌های زیر را از متن درس، بیابید و بنویسید.

اتّهام: تهمت
اقناع:  قانع
طعنه:  طعن
مقدّم: متقدم
استماع:  سمع
مقطوع:  قطع
مطلب:  طالب
مقتدر:  قادر
مجتهد:  جهد
اصیل:  اصل

۲- فعل‌های مضارع را مشخص کنید و نوع آنها را بنویسید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۵۲ فارسی نهم

«اینک دارم برای شما می‌نویسم، شاید بخوانید و به کار بندید؛ هرگاه ذهن‌تان را از کژاندیشی بپیرایید، دلتان را از احساس ناروا بشویید و از بی رسمی‌ها بپرهیزید، خداوند با شما همراه می‌شود؛ پست و بلند آوای درونتان را می‌شنود و رفتار شما را به سامان می‌آورد».
دارم: مضارع مستمر
می‌نویسم: مضارع مستمر
بخوانید: مضارع التزامی
بندید: مضارع التزامی
بپیرایید: مضارع التزامی
بشویید: مضارع التزامی
بپرهیزید: مضارع التزامی
می‌شود: مضارع اخباری
می‌شنود: مضارع اخباری
می‌آورد: مضارع اخباری

۳- عبارت زیر را در یک بند، توضیح دهید.

«گوهرِ تن، از گوهرِ اصل، بهتر بوَد.»

جواب: داشتن اصل و نسب، پدر و مادر باسواد، خاندان اصیل و… خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و از گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است.

جواب درس ۶ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.