جواب درس ۶ فارسی هشتم؛ صفحه ۴۹، ۵۰

جواب درس ۶ فارسی هشتم؛ صفحه ۴۹، ۵۰

گام به گام درس ششم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۶ فارسی هشتم؛ صفحه ۴۹، ۵۰

گام به گام درس ششم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۶: راهِ نیک‌بختی

جواب خودارزیابی صفحه ۴۹ درس ششم فارسی هشتم

۱- شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می‌کند؟
جواب: ۱- سحر خیز باشد.
۲- با مادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد.
۳- حرف‌های پدر را گوش کند.
۴- با ادب و تمیز باشد.
۵- حرف‌های استاد را گوش کند و یاد بگیرد.

۲- عبارت «جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت»، با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟
جواب: زنهار مگو سخن به جز راست *** هر چند تو را در آن ضررهاست

۳- برای پُربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟
جواب: باید اندیشید و هر روز کار مفیدی انجام داد. چون روزی که در آن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی‌شود.

۴- به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟
جواب: توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تالش مستمر در زندگی، آرامش و …

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۰ درس ششم فارسی هشتم

۱- پیامبر می‌فرماید:
«قولوا الحقّ وَ لَو عَلَی اَنْفُسِکُم: حق را بگویید هر چند به زیانتان باشد.»
درباره ارتباط این سخن گهربار با متن درس، در گروه گفت‌وگو کنید.
جواب: گاهی حرف راست زدن نتایج و ثمراتی دارد ممکن است این نتایج و ثمرات به ضرر انسان باشد و پیامبر بر اساس همین نتایج و ثمرات می‌فرماید که حق را بگویید هرچند به ضرر شما باشد و درس نیز بیت هشت به همین موضوع اشاره دارد.
زنهار مگو سخن به جز راست *** هر چند تو را در آن ضرر هاست

۲- شعر «شوق مهدی (عج)» را با لحن مناسب در گروه بخوانید و شیوه خواندن آن را با خوانش متن این درس مقایسه کنید.
جواب: شعر شوق مهدی لحن غنایی دارد، شعر این درس محتوای اندرزی دارد و آهنگ و لحن نصیحت و حالت پندگونه. این لحن را گاهی آمرانه می‌خوانیم گاهی ملتمسانه و گاهی دوستانه و گاهی…

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۵۰ درس ششم فارسی هشتم

۱- در متن درس، شکل نوشتاری کدام واژه‌ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟ آنها را بنویسید. 
جواب: خواب، چون، تو، خویش

۲- بیت‌های درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیه آنها خط بکشید. جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۵۰ درس ششم فارسی هشتم

۳- در مصراع زیر ، متمّم و مفعول را مشخص کنید.
«زین گفته، سعادت تو جویم» 
متمم= گفته
مفعول= سعادت

۴- بیت زیر که سروده نظامی است، با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟
غافل منشین نه وقت بازی است *** وقت هنر است و سرفرازی است

جواب: می‌کوش که هرچه گوید استاد *** گیری همه را به چابکی یاد
روزی که در آن نکرده‌ای کار *** آن روز ز عمر خویش مشمار

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.